Kuvayo 32:1-35

32  Muri uwo mwanya abantu babona ko Musa yari atevye kumanuka ava ku musozi+. Nuko bakoranira iruhande ya Aroni, bamubwira bati: “Haguruka, uduhingurire imana izotuja imbere+, kuko uyo Musa, wa mugabo yatudugana adukuye mu gihugu ca Misiri+, tutazi vy’ukuri ivyamushikiye.”  Aroni aca ababwira ati: “Katūra amahereni y’inzahabu+ ari ku matwi y’abagore banyu, y’abahungu banyu n’ay’abakobwa banyu, muyanzanire.”  Nuko abantu bose batangura gukatūra amahereni y’inzahabu yari ku matwi yabo, bayazanira Aroni.  Maze atora nya nzahabu mu maboko yabo, ayiha imero+ akoresheje itindo, ayikoramwo igishushanyo c’inyana y’icuma gishongeshejwe+. Hanyuma batangura kuvuga bati: “Iyi ni yo Mana yawe, ewe Isirayeli, yakuduganye igukuye mu gihugu ca Misiri+.”  Aroni ngo abibone, yubaka igicaniro imbere yayo. Aroni arahava arasemerera ati: “Ejo hariho umusi mukuru wa Yehova.”  Nuko ku musi ukurikira bavyuka kare, batangura gushikana ibimazi biturirwa no gushikiriza ibimazi vy’ugusangira. Inyuma y’ivyo, abantu baricara ngo barye bongere banywe. Maze bava hasi ngo baryoherwe+.  Yehova rero abwira Musa ati: “Genda, manuka, kuko ba bantu bawe wadugana ubakuye mu gihugu ca Misiri bikwegeye guhona+.  Bakebeje ningoga bata inzira nabategetse kugenderamwo+. Bihinguriye igishushanyo c’inyana y’icuma gishongeshejwe, kandi baguma bacunamira bongera bagishikanira ibimazi, bavuga ngo: ‘Iyi ni yo Mana yawe, ewe Isirayeli, yakuduganye igukuye mu gihugu ca Misiri+.’”  Yehova yongera kubwira Musa ati: “Nitegereje aba bantu: emwe, ni abantu b’izosi ridadaraye+. 10  Ubu rero ndeka nkwereke, ishavu ryanje ribarurumbire, ndabatikize+, nawe ndagukuremwo ihanga rikomeye+.” 11  Musa aca atangura gutakambira* Yehova Imana yiwe+, ati: “Kubera iki ga Yehova, ishavu ryawe+ ryokwirirwa rirarurumbira abantu bawe wakuye mu gihugu ca Misiri ku bubasha buhambaye no ku kiganza gikomeye? 12  Kubera iki Abanyamisiri+ bokwirirwa baravuga ngo: ‘Yabakuyeyo mu ntumbero mbi kugira abicire mu misozi no kugira abatikize ku buringanire bw’ubutaka+’? Hindukira, ureke ishavu ryawe rirurumba+, wicuze+ ku nabi wagira ukorere abantu bawe. 13  Ibuka Aburahamu, Izahaki na Isirayeli abasavyi bawe, abo warahiye wewe nyene+, mu kubabwira uti: ‘Nzogwiza uruvyaro rwanyu nk’inyenyeri zo mu majuru+, kandi iki gihugu cose nerekanye nzogiha uruvyaro rwanyu+, kugira ngo bacigabire koko gushika igihe kitagira urugero+.’” 14  Nuko Yehova atangura kwicuza ku nabi yari yavuze ko akorera abantu biwe+. 15  Inyuma y’ivyo Musa arahindukira, aramanuka ava ku musozi+ na vya bisate bibiri vy’Igishingantahe+ mu kuboko kwiwe, ibisate vyanditsweko ku mpande zompi. Vyari vyanditsweko imbere n’inyuma. 16  Kandi nya bisate vyari vyahinguwe n’Imana, n’inyandiko yari inyandiko y’Imana isaruwe kuri nya bisate+. 17  Hanyuma Yosuwa atangura kwumva urwamo rw’abantu kubera induru yabo, aca abwira Musa ati: “Hari urwamo rw’indwano+ mw’ikambi.” 18  Mugabo avuga ati:“Si ijwi ry’ukuririmba kwo kwigina igikorwa c’ubushobozi+,Kandi si ijwi ry’ukuririmba kw’ugutsindwa;Ni ijwi ry’ukuririmba kw’ubundi bwoko ndiko ndumva.” 19  Nuko, Musa agishika hafi y’ikambi akabona ya nyana+ n’intambo, ishavu ryiwe ritangura kururumba, ubwo nyene aca ata hasi vya bisate vyari mu kuboko kwiwe, abisabiriza ku ntango y’umusozi+. 20  Maze afata ya nyana bari bahinguye arayiturira n’umuriro, arayisya gushika inoze+, ayisanzaza ku buringanire bw’amazi+ hanyuma ayanywesha bene Isirayeli+. 21  Inyuma y’ivyo, Musa abwira Aroni ati: “Aba bantu bakugize iki catumye ubakwegera igicumuro gikomeye?” 22  Kuri ivyo Aroni avuga ati: “Ntureke ngo ishavu ry’umukama wanje rirurumbe. Wewe ubwawe urazi neza aba bantu, yuko bahengamiye ku kibi+. 23  Bambwiye rero ngo: ‘Duhingurire imana izotuja imbere+, kuko uyo Musa, wa mugabo yatuduganye adukuye mu gihugu ca Misiri, tutazi vy’ukuri ivyamushikiye.’ 24  Ku bw’ivyo ndababwira nti: ‘Ni bande bafise inzahabu? Nibayikatūre kuri bo, bayimpe.’ Nanje ndaheza ndayiterera mu muriro, haca havamwo iyi nyana.” 25  Musa abona ko abantu birekuye, kuko Aroni yari yabaretse bakirekura+, bakaba agaterasoni mu babarwanya+. 26  Maze Musa ahagarara mw’irembo ry’ikambi, avuga ati: “Ni nde ari ku ruhande rwa Yehova? Naze aha ndi+!” Nuko bene Lewi bose bakoranira aho ari. 27  Aca ababwira ati: “Ibi ni vyo Yehova Imana ya Isirayeli avuze: ‘Umwe wese muri mwebwe nashire inkota yiwe mu rubavu rwiwe. Nimunyuragire mw’ikambi, mugenda mugaruka, muva kw’irembo muja ku rindi, umwe wese yice mwene wabo, na mugenziwe, n’umugenzi wiwe somambike+.’” 28  Nuko bene Lewi+ bakora nk’uko Musa yari avuze, ku buryo kuri uwo musi mu bantu hagwa nk’abagabo ibihumbi bitatu. 29  Musa abandanya kuvuga ati: “Nimwuzuze ububasha ukuboko kwanyu uno musi ku bwa Yehova+, kuko umwe wese muri mwebwe arwanije umuhungu wiwe bwite na mwene wabo bwite+, bigatuma mwebwe abaha umuhezagiro uno musi+.” 30  Hanyuma ku musi nyene ukurikira, Musa atangura kubwira abantu ati: “Mwebwe mwacumuye igicumuro gikomeye+, kandi ubu ngira nduge kwa Yehova. Hari aho noshobora gutanga iciru ku bw’igicumuro canyu+.” 31  Nuko Musa asubira kwa Yehova, avuga ati: “Aaa, ariko aba bantu bacumuye igicumuro gikomeye, kubona bihinguriye imana y’inzahabu+! 32  Nimba rero ubababarira igicumuro cabo+. . ., atari ukwo na ho, ndakwinginze umpanagure+ mu gitabu cawe+ wanditse.” 33  Ariko Yehova abwira Musa ati: “Uwancumuyeko wese, ni we nzohanagura mu gitabu canje+. 34  Ubu rero, ingo uyobore abantu ubajane aho nakubariye. Ehe umumarayika wanje azokuja imbere+, kandi umusi nazanye igihano, nzobazanako igihano koko kubera igicumuro cabo+.” 35  Yehova atangura guteza icago abantu kuko bari bahinguye ya nyana, imwe Aroni yari yahinguye+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “kworosha mu maso ha.”