Kuvayo 31:1-18

31  Yehova abandanya kubarira Musa ati:  “Raba, mpamagaye mw’izina Bezaleli+ mwene Uri, Uri mwene Huru, wo mu muryango wa Yuda+.  Kandi nzomwuzuza impwemu y’Imana mu bijanye n’ubukerebutsi n’ugutegera n’ubumenyi be n’ubwoko bwose bw’ubuhinga+,  ngo ahingure ibintu vy’ubuhinga, akore mu nzahabu n’ifeza n’umujumpu+,  no mu vy’uguhingura amabuye ku bwo kuyamadika+, no mu vy’uguhingura ibiti ku bwo gukora ibintu vy’ubwoko bwose+.  Nayo jewe, ehe ndamuhaye Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani+ ngo bakorane, kandi nshize ubukerebutsi mu mutima w’umuntu wese afise umutima wuzuye ubukerebutsi, kugira bashobore koko gukora ikintu cose nagutegetse+:  rya hema ry’ihuriro+ na ya Sandugu+ y’igishingantahe na wa murumyo uri kuri yo+, na vya bikoresho vyose vy’ihema,  na ya meza n’ibikoresho vyayo+, na ca gitereko c’amatara c’inzahabu itavanze n’ibikoresho vyaco vyose+, na ca gicaniro c’imibavu+,  na ca gicaniro c’ishikanwa riturirwa be n’ibikoresho vyaco vyose+, na ca kibesani n’igitereko caco+, 10  na za mpuzu z’injishano, na za mpuzu nyeranda za Aroni umuherezi, na za mpuzu z’abahungu biwe bambara mu gukora bwa baherezi+; 11  na ya mavuta y’ukurobanuza, na ya mibavu imota neza y’aheranda+. Nk’uko ikintu cose nagutegetse kiri, ni ko bazokora.” 12  Yehova yongera kubwira Musa ati: 13  “Nayo wewe, barira bene Isirayeli uti: ‘Canecane amasabato yanje mubwirizwa kuyubahiriza+, kuko ari ikimenyetso hagati yanje namwe mu mayaruka yanyu, kugira mumenye yuko jewe Yehova ndiko ndabeza+. 14  Kandi mutegerezwa kwubahiriza isabato, kuko ari ikintu ceranda kuri mwebwe+. Uwuyihumanije azokwicwa ata kabuza+. Nihagira uwukora igikorwa kuri yo, uwo muntu ategerezwa kurandurwa mu bantu b’iwabo+. 15  Imisi itandatu ni yo igikorwa gishobora gukorwamwo, mugabo ku musi ugira indwi ni isabato y’akaruhuko kuzuye+. Ni ikintu ceranda kuri Yehova. Umuntu wese azokora igikorwa ku musi w’isabato ntaze abure kwicwa. 16  Kandi bene Isirayeli bategerezwa kwubahiriza isabato, kugira bayihimbaze mu mayaruka yabo. Ni isezerano gushika igihe kitagira urugero+. 17  Ni ikimenyetso hagati yanje na bene Isirayeli gushika igihe kitagira urugero+, kuko mu misi itandatu ari ho Yehova yakoze amajuru n’isi, ku musi ugira indwi na ho akaruhuka, agatangura kwiruhura+.’” 18  Agiheza kuvugana na Musa ku musozi Sinayi, amuha ibisate bibiri vya ca Gishingantahe+, ibisate vy’amabuye vyanditsweko n’urutoke rw’Imana+.

Amakuru yiyongereye