Kuvayo 30:1-38

30  “Kandi uze ukore igicaniro kibe ahantu ho guturirira imibavu+. Uze ugikore mu giti c’umunyinya.  Mu burebure ni itambwe*, mu bwaguke itambwe, kibe ikwadarato, amahagarara yaco na yo abe amatambwe abiri. Amahembe yaco asokoroka ava muri co+.  Uze ugihomekeko inzahabu itavanze, ku buringanire bwaco bwo hejuru no ku mpande zaco irya n’ino no ku mahembe yaco. Uze ugikorere umukugirwa w’inzahabu ugikikuje+.  Uzogikorera kandi ibigōmbo bibiri vy’inzahabu. Uzobikora bije munsi y’umukugirwa waco kuri zibiri muri za mpande zaco, ku mpande zaco zibiri zirabana, kuko bizoba ivyo gufata iminiho yo kukireruza+.  Kandi uze ukore iyo miniho mu giti c’umunyinya, uyihomekeko inzahabu+.  Kandi uze ugishire imbere ya ya rido iri hafi ya ya sandugu y’igishingantahe+, imbere y’umurumyo uri hejuru ya ca Gishingantahe, aho nzoseruka imbere yawe+.  “Aroni aze agifumbishirizeko umwotsi+ imibavu imota neza+. Buri gitondo, igihe atunganya ya matara+, azoyifumbisha umwotsi.  Kandi igihe Aroni azokwatsa nya matara hagati ya ya migoroba ibiri, azoyifumbisha umwotsi. Ni imibavu ishikanwa nantaryo imbere ya Yehova mu mayaruka yanyu.  Ntimuze mushikane kuri co imibavu itemewe n’amategeko+, canke ishikanwa riturirwa, canke ishikanwa ry’intete. Kandi ntimuze musuke kuri co ishikanwa ry’ikinyobwa. 10  Kandi Aroni aze atangire impongano ku mahembe yaco rimwe mu mwaka+. Akoresheje makeyi ku maraso y’ishikanwa ry’igicumuro+ ry’impongano, azogitangira impongano rimwe mu mwaka mu mayaruka yanyu. Ni ceranda rwose kuri Yehova.” 11  Yehova abandanya kubarira Musa ati: 12  “Igihe uharura igitigiri cose hamwe ca bene Isirayeli ugize rusansuma rwabo+, umwe wese muri bo aze ahe Yehova incungu ku bw’ubuzima bwiwe igihe basansumwa+, ngo ntihagire icago kibazako igihe basansumwa+. 13  Ibi ni vyo abarengana baja mu baharuwe bose bazotanga: ica kabiri ca shekeli hisunzwe shekeli y’ahantu heranda+. Ingero mirongo ibiri za gera* zingana na shekeli. Ica kabiri ca shekeli ni yo ntererano ihabwa Yehova+. 14  Umuntu wese arengana aja mu banditswe, kuva ku myaka mirongo ibiri no kuduga, azotanga intererano ya Yehova+. 15  Umutunzi ntakwiye gutanga ibirenze, kandi n’umuntu mutoyi ntaze atange ibiri munsi y’ico ca kabiri ca shekeli+, kugira hatangwe intererano ya Yehova kugira ngo mutangirwe impongano+. 16  Kandi uze utore amafeza y’impongano avuye kuri bene Isirayeli uyatange ku bw’igikorwa c’ihema ry’ihuriro+, ngo abere bene Isirayeli icibutso imbere ya Yehova, kugira ngo mutangirwe impongano.” 17  Yehova yongera kubarira Musa ati: 18  “Uze ukore ikibesani c’umujumpu n’igitereko caco c’umujumpu c’ugukaraba+, kandi uze ugishire hagati y’ihema ry’ihuriro na ca gicaniro uheze ushire amazi muri ico kibesani+. 19  Kandi Aroni n’abahungu biwe bazotegerezwa gukaraba ku maboko no ku birenge kuri co+. 20  Bagiye mw’ihema ry’ihuriro bazokaraba n’amazi kugira ntibapfe, canke bagiye gukora igikorwa hafi y’igicaniro kugira bafumbishe umwotsi ishikanwa rishikanishwa umuriro rihabwa Yehova+. 21  Baze bakarabe ku maboko no ku birenge kugira ntibapfe+, iyo ibabere ingingo nyobozi gushika igihe kitagira urugero, we n’uruvyaro rwiwe mu mayaruka yabo yose+.” 22  Yehova abandanya kubarira Musa ati: 23  “Nayo wewe, niwitorere utumota twizatwiza+: imira*+ y’amama agumaraye ingana ingero amajana atanu, n’umudarasini+ usosa ungana ica kabiri c’ico gitigiri, ingero amajana abiri na mirongo itanu, n’ikibingo kimota neza+ kingana ingero amajana abiri na mirongo itanu, 24  n’umubagabaga+ ungana ingero amajana atanu hisunzwe shekeli y’ahantu heranda+, n’amavuta y’umwelayo angana hini+. 25  Maze uze uyakoremwo amavuta meranda y’ukurobanuza, amavuta manovu, ikivange gikozwe n’umuhinguzi w’amavuta manovu+. Abwirizwa kuba amavuta meranda y’ukurobanuza+. 26  “Kandi uze uyarobanuze rya hema ry’ihuriro+ na ya sandugu y’igishingantahe, 27  na ya meza n’ibikoresho vyayo vyose, na ca gitereko c’amatara n’ibikoresho vyaco, na ca gicaniro c’imibavu, 28  na ca gicaniro c’ishikanwa riturirwa n’ibikoresho vyaco vyose, na ca kibesani n’igitereko caco. 29  Kandi uze uvyeze kugira bicike koko vyeranda rwose+. Uwubikorako wese abwirizwa kuba mweranda+. 30  Kandi uzorobanuza amavuta Aroni+ n’abahungu biwe+, ubeze kugira bankorere bwa baherezi+. 31  “Kandi uze ubarire bene Isirayeli uti: ‘Aya kuri jewe aze agume ari amavuta meranda y’ukurobanuza mu mayaruka yanyu+. 32  Ntakwiye gusigwa umubiri w’umuntu, kandi ntimuze mukore n’amwe ameze nka yo mukoresheje ibiyagize. Ni ikintu ceranda. Kibwirizwa kuguma ari ikintu ceranda kuri mwebwe. 33  Uwo wese akoze amavuta manovu ameze nka yo kandi agashira makeyi kuri yo ku w’ahandi*, ategerezwa kurandurwa mu bantu b’iwabo+.’” 34  Yehova abandanya kubwira Musa ati: “Niwitorere ibimota neza+: amama ya natafu* na sheheleti na galubano imota be n’imibavu itavanze ya olibani+. Hazoba urugero rungana kuri vyose. 35  Uze ubikoremwo imibavu+, uruvange rw’ibimota rukozwe n’umuhinguzi w’amavuta manovu, arunze umunyu+, atavanze, kibe ikintu ceranda. 36  Uze usye mikeyi kuri yo uyigire ifu inoze, ushire nkeyi kuri yo imbere ya ca Gishingantahe mw’ihema ry’ihuriro+, aho nzoseruka imbere yawe+. Ikwiye kuba myeranda rwose kuri mwebwe. 37  Kandi imibavu uzokora muri ivyo bintu, ntimuze muyikore ku bwanyu+. Ubwirizwa kuguma ubibona nk’ikintu ceranda kuri Yehova+. 38  Uwo wese akoze imibavu iyo ari yo yose imeze nka yo kugira aryoherwe n’akamoto kayo, aze arandurwe+ mu bantu b’iwabo.”

Amakuru yiyongereye

Ni itambwe ry’ukuboko uciriye mu nkokora. Ni nka cm 44,5.
Ingero ya gera yangana n’amagarama 0,57.
Raba Inyongera ya 21.
Ni ukuvuga uwutari uwo mu muryango wa Aroni.
Natafu ni ibintu bimota bijojota biva ku biti.