Kuvayo 20:1-26

20  Imana ivuga aya majambo yose, iti+:  “Ndi Yehova Imana yawe+ yagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y’abashumba+.  Ntukagire izindi mana+ izo ari zo zose unzana mu maso.  “Ntukihingurire igishusho c’ikibazano canke ishusho imeze nk’ikintu ico ari co cose kiri mu majuru hejuru canke kw’isi hasi canke mu mazi munsi y’isi+.  Ntukavyunamire canke ngo woshwe kubikorera+, kuko jewe Yehova Imana yawe ndi Imana isaba kwiheberwa yonyene gusa+, izana igihano ku bana ku bw’ikosa rya ba se, kw’iyaruka rigira gatatu no ku rigira kane, ku banyanka+;  mugabo nkagirira ubuntu bwuzuye urukundo iyaruka rigira igihumbi ku bankunda bakagumya amabwirizwa yanje+.  “Ntugafate izina rya Yehova Imana yawe nk’aho ata co rimaze+, kuko Yehova atazoreka guhana uwufata izina ryiwe nk’aho ata co rimaze+.  “Mu kwibuka umusi w’isabato ngo uwufate ko ari mweranda+,  uzokora akazi kandi urangure igikorwa cawe cose mu misi itandatu+. 10  Mugabo umusi ugira indwi ni isabato kuri Yehova Imana yawe+. Ntuze ukore igikorwa na kimwe, wewe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe, umushumba wawe canke umushumbakazi wawe canke igitungwa cawe canke kavamahanga wawe ari mu marembo yawe+. 11  Kuko mu misi itandatu Yehova yakoze amajuru n’isi n’ikiyaga be n’ikintu cose kiri muri vyo+, hanyuma agatangura kuruhuka ku musi ugira indwi+. Ni co gituma Yehova yahezagiye umusi w’isabato, akawugira mweranda+. 12  “Tera iteka so na nyoko+ kugira ngo imisi yawe ibe myinshi ku butaka Yehova Imana yawe agira aguhe+. 13  “Ntukice+. 14  “Ntukarenge ibigo+. 15  “Ntukibe+. 16  “Ntugashinge intahe y’ikinyoma wagiriza mugenzawe+. 17  “Ntukipfuze inzu ya mugenzawe. Ntukipfuze umugore wa mugenzawe+, canke umushumba wiwe, canke umushumbakazi wiwe, canke ishūri yiwe, canke indogobwa yiwe, canke ikintu na kimwe ca mugenzawe+.” 18  Ico gihe abantu bose bariko babona imituragaro n’ukurabagiza kw’imiravyo, n’ijwi ry’inzamba, n’umusozi ufumba umwotsi. Abantu ngo babibone, batangura kudegedwa, bahagarara nka hariya+. 19  Baca batangura kubwira Musa bati: “Ba ari wewe uvugana natwe, natwe twumvirize; mugabo Imana ntibe ari yo ivugana natwe, ntiduhave dupfa+.” 20  Musa abwira abantu ati: “Ntimutinye, kuko icatumye Imana y’ukuri iza ari ukugira ngo ibageze+, no kugira ngo ukuyitinya kugume imbere y’amaso yanyu ngo ntimucumure+.” 21  Abantu baguma bahagaze nka hariya, mugabo Musa yegera ca kigwi c’igicu cijimye aho Imana y’ukuri yari+. 22  Yehova yongera kubwira Musa+ ati: “Ibi ni vyo ubwirizwa kubwira bene Isirayeli: ‘Ubwanyu mwariboneye yuko navuganye namwe ndi mu majuru+. 23  Ntimugahingure imana z’ifeza zo kumbangikanya, kandi ntimukihingurire imana z’inzahabu+. 24  Uze unkorere igicaniro c’ivu+, kandi uze ugishikanireko amashikanwa yawe aturirwa be n’ibimazi vyawe vy’ugusangira, umukuku wawe n’ubusho bwawe+. Aho nzotuma izina ryanje ryibukwa hose, nzoza kuri wewe kandi sinzobura kuguhezagira+. 25  Kandi niwankorera igicaniro c’amabuye, ntuze wubakishe amabuye abajwe. Uramutse ugikojejeko isinzo yawe, uzoba ugihumanije+. 26  Kandi ntuze uduge ingazi uja ku gicaniro canje, kugira ngo ibihimba vyawe vy’ibanga ntibije ahabona hejuru yaco.’

Utujambo tw'epfo