Ivyakozwe 19:1-41

19  Mu nyuma, igihe Apolo+ yari i Korinto, Paulo aca mu ntara zo hagati mu gihugu amanuka i Efeso+, ahasanga abigishwa bamwe;  ababwira ati: “Mbega mwararonse impwemu nyeranda+ igihe mwacika abemera?” Bamubwira bati: “Erega, ntiturigera twumva ko habaho icitwa impwemu nyeranda+.”  Na we ati: “None mwabatijwe mu ki?” Bavuga bati: “Mw’ibatisimu ya Yohani+.”  Paulo avuga ati: “Yohani yabatiza ibatisimu y’ukwigaya+, abwira abantu kwemera uwariko araza inyuma yiwe+, ni ukuvuga kwemera Yezu.”  Aho bavyumviye, barabatizwa mw’izina ry’Umukama Yezu+.  Paulo amaze kubarambikako ibiganza+, impwemu nyeranda ica ibazako, batangura kuvuga mu ndimi no kuvuga ubuhanuzi+.  Bose hamwe, bari abagabo nka cumi na babiri.  Yinjira mw’isinagogi+, avugana ubutinyutsi amezi atatu, ashikiriza insiguro yongera akoresha imvugo inyura ku vyerekeye ubwami+ bw’Imana.  Mugabo aho bamwe babandanirije kwikomantaza ntibizere+, bakavuga nabi Ya Nzira+ imbere ya nya bantu indiri, abavamwo+ hanyuma akura abigishwa muri bo+, ku musi ku musi agashikiriza insiguro mu ngoro y’ishure rya Tirano. 10  Ivyo vyabaye imyaka ibiri+, ku buryo ababa mu ntara ya Aziya bose+ bumva ijambo ry’Umukama, Abayuda n’Abagiriki. 11  Kandi Imana yaguma ikora ibikorwa vy’ububasha vy’akataraboneka biciye ku maboko ya Paulo+, 12  ku buryo n’impuzu n’amatabuliya vyatwarwa bivuye ku mubiri wiwe bikajanwa ku barwayi+, kandi indwara zarabavamwo, n’impwemu mbi zigasohoka+. 13  Mugabo abantu bamwe bo mu Bayuda baguma bagendagenda bakora ivyo kwirukana amadayimoni+, na bo nyene batangura guhamagara izina ry’Umukama Yezu+ ku bari barimwo impwemu mbi, bakavuga bati: “Ndabategetse nshimitse+ ku bwa Yezu uwo Paulo yamamaza.” 14  Ico gihe hariho abahungu indwi babikora, b’uwitwa Seva, umukuru w’abaherezi w’Umuyuda. 15  Mugabo nya mpwemu mbi ibishura iti: “Ndazi Yezu+, nkamenya na Paulo+; ariko mwebwe muri bande?” 16  Kuri ivyo wa muntu yarimwo impwemu mbi abasimbirako+, arabadunuza umwe ku wundi, arabanesha, ku buryo bava muri iyo nzu bagahunga bari gusa, bafise n’ibikomere. 17  Ivyo bimenyekana kuri bose, ku Bayuda n’Abagiriki baba i Efeso; maze ubwoba+ bubatekera bose, kandi izina ry’Umukama Yezu ribandanya gushimagizwa+. 18  Kandi benshi mu bari bacitse abemera baraza bakemera icese+ ingeso zabo kandi bakazivuga ku mugaragaro. 19  Mbere abatari bake mu bahora bagira ivy’amageza+ bashira hamwe ibitabu vyabo, babituririra imbere ya bose. Baharurira hamwe ibiciro vyavyo basanga biciye ibiceri vy’ifeza ibihumbi mirongo itanu. 20  Gutyo, mu buryo bukomeye, ijambo rya Yehova riguma rikura ryongera rinesha+. 21  Ivyo birangiye, Paulo yishingira intumbero mu muzirikanyi wiwe yuko amaze guca i Makedoniya+ n’i Akaya, yofata urugendo aja i Yeruzalemu+, avuga ati: “Ninamara gushikayo ntegerezwa no kubona Roma+.” 22  Nuko atuma i Makedoniya babiri mu bamukorera, ari bo Timoteyo+ na Erasito+, mugabo we ubwiwe atebera mu ntara ya Aziya igihe gitoyi. 23  Muri ico gihe nyene havyuka uruhagarara rukomeye+ ku vyerekeye Ya Nzira+. 24  Kuko umuntu umwe yitwa Demetiriyo, umucuzi w’ifeza, yaronsa inyungu itari nke abahinguzi mu gukora utunyabugoro tw’ifeza twa Arutemi+; 25  arabakoranya, hamwe n’abakora ibintu mwene ivyo+, avuga ati: “Bagabo, murazi neza yuko iki gikorwa ari co dukesha ugutunganirwa kwacu+. 26  Vyongeye, murabona kandi murumva ingene uyo Paulo yatumye isinzi ritari rito rinyurwa kandi akarikebereza ku kindi ciyumviro, atari i Efeso+ gusa ariko hafi mu ntara ya Aziya yose, akavuga yuko izakozwe n’amaboko+ atari imana. 27  Bitayeko, hariho akaga, atari uko gusa iki gikorwa cacu kizosigara kivugwa nabi, ariko kandi n’urusengero rw’imanakazi ikomeye Arutemi+ ruzosigara rubonwa ko ari ubusa, mbere n’ubuninahazwa bwayo bwasengwa n’intara ya Aziya yose be n’isi yose bugiye gutiturwa buhindurwe ubusa.” 28  Aho nya bagabo bumviye ivyo kandi bakuzura ishavu, batangura gusemerera bati: “Irahambaye Arutemi y’Abanyefeso!” 29  Nuko igisagara cuzura umuvurungano, maze biterera icarimwe mu kibanza c’ibirori, bajana ku gahato Gayo na Arisitariko+, Abanyamakedoniya, abagendana na Paulo. 30  Nayo Paulo, yashaka kwinjira imbere ahari abantu, mugabo abigishwa ntibamwemerere. 31  Mbere na bamwe mu bahagarikizi b’imisi mikuru n’inkino bamubereye abantu beza, baramutumako, batangura kumwinginga ngo ntiyihebe ngo yinjire muri ico kibanza. 32  Mu vy’ukuri, bamwe bariko basemerera bavuga ikintu kimwe, abandi ikindi+; kuko nya koraniro ryari mu muvurungano, kandi abenshi muri bo ntibari bazi icari catumye bakoranira hamwe. 33  Nuko baja hamwe bakura Alegizandere muri nya sinzi, Abayuda bakagenda baramusunurira imbere; Alegizandere na we agira ikimenyetso n’ukuboko abamāma ashaka kwiburanira imbere y’abantu. 34  Mugabo aho bamenyeye yuko ari Umuyuda, bose bavuza induru bavuga ikintu kimwe, bamara amasaha nk’abiri basemerera, bati: “Irahambaye+ Arutemi y’Abanyefeso!” 35  Amaherezo, aho umukarani w’igisagara amariye guhwamika+ nya sinzi, avuga ati: “Bagabo b’i Efeso, ni nde vy’ukuri mu bantu atazi yuko igisagara c’Abanyefeso ari co kizigamye urusengero rwa Arutemi ikomeye be n’igishusho cakorotse kivuye mw’ijuru? 36  None rero, ko ivyo ari ntaharirizwa, birabereye ko muguma mutekanye, ntimukore ibintu gihutihuti+. 37  Kuko mwazanye aba bagabo kandi atari abambuzi b’ivyo mu nsengero canke abarogota ku manakazi yacu. 38  Nimba rero Demetiriyo+ n’abahinguzi bari kumwe na we hari uwo bafitaniye urubanza+, imisi y’imanza iriho, na ba buramatari+ bariho; nibazane ibirego bagirizanye. 39  Mugabo nimba murondera ikirenze ivyo, gitegerezwa gupfundikirwa mw’ikoraniro risanzwe rigirwa. 40  Kuko mu vy’ukuri duhakwa kwagirizwa ubugumutsi ku vy’uno musi, kandi ata mpamvu n’imwe iriho iturekurira gusigura icatumye haba aka kagwi kateye umuvurungano.” 41  Avuze ivyo+, aca arungika ikoraniro+.

Utujambo tw'epfo