Ivyahishuwe 15:1-8

15  Maze mbona mw’ijuru ikindi kimenyetso+, ikimenyetso gikomeye kandi c’agatangaza: abamarayika indwi+ bafise ivyago indwi+. Ivyo ni vyo vya nyuma, kuko biciye kuri vyo ishavu+ ry’Imana rirangizwa+.  Maze mbona icasa n’ikiyaga c’ikiyo+ kivanze n’umuriro, mbona n’abatahukana intsinzi+ kuri ca gikoko no kw’ishusho yaco+ no ku gitigiri+ c’izina ryaco bahagaze iruhande ya nya kiyaga c’ikiyo+, bafise inanga+ z’Imana.  Kandi bariko baririmba ururirimbo rwa Musa+ wa mushumba w’Imana n’ururirimbo rwa wa Mwagazi w’intama+, bati: “Ibikorwa vyawe birakomeye kandi ni agatangaza+, Yehova Mana, Mushoboravyose+. Inzira zawe ziragororotse kandi ni iz’ukuri+, Mwami w’ibihe bidahera+.  Ni nde vy’ukuri atazogutinya+ ga Yehova+, akaninahaza izina ryawe+, kuko wewe wenyene ari wewe uri intahemuka+? Kuko amahanga yose azoza agasenga imbere yawe+, kuko ingingo zawe zigororotse zerekanywe+.”  Inyuma y’ivyo nditegereza, maze aheranda h’ihema+ ry’intahe+ harugururwa mw’ijuru+,  hanyuma ba bamarayika indwi+ bafise vya vyago indwi+ basokoroka aheranda, bambaye impuzu y’ilino+ yoroshe isukuye, yakaka, kandi bakenyeje mu bikiriza vyabo imikanda y’inzahabu.  Maze kimwe muri vya binyabuzima bine+ giha ba bamarayika indwi amabakure indwi y’inzahabu yuzuye ishavu ry’Imana+, imwe ibaho ibihe bitazoshira+.  Aheranda haca huzura umwotsi kubera ubuninahazwa bw’Imana+ no kubera ububasha bwayo, kandi nta n’umwe yashobora kwinjira aheranda gushika nya vyago indwi+ vya ba bamarayika indwi birangiye.

Utujambo tw'epfo