Itanguriro 46:1-34

46  Nuko Isirayeli n’abiwe bose bafata inzira hanyuma bashika i Beyeri-sheba+, atangura gushikanira ibimazi Imana ya se wiwe Izahaki+.  Maze Imana ivugana na Isirayeli mw’iyerekwa ryo mw’ijoro iti+: “Yakobo, Yakobo!” Na we ati: “Ndi hano+!”  Irongera iti: “Ndi Imana y’ukuri+, Imana ya so+. Ntutinye kumanuka mu Misiri, kuko nzoguhindurirayo ihanga rikomeye+.  Jewe ubwanje nzomanukana nawe mu Misiri, kandi jewe nyene nzokudugana ndagukureyo ata kabuza+; kandi Yozefu azoshira ikiganza ciwe ku maso yawe*+.”  Inyuma y’ivyo Yakobo arahaguruka ava i Beyeri-sheba; nuko bene Isirayeli babandanya gutwara Yakobo se, n’abana babo batoyi n’abagore babo, mu mikogote Farawo yari yarungitse kumutwara+.  Vyongeye, bajana n’amasho yabo n’ibintu vyabo, ivyo bari bararundanije mu gihugu ca Kanani+. Amaherezo binjira mu Misiri, Yakobo n’uruvyaro rwiwe rwose.  Ajana mu Misiri abahungu biwe n’abahungu b’abahungu biwe, abakobwa biwe n’abakobwa b’abahungu biwe, emwe, uruvyaro rwiwe rwose+.  Aya rero ni yo mazina ya bene Isirayeli binjiye mu Misiri+: Yakobo n’abahungu biwe: imfura ya Yakobo yari Rubeni+.  Bene Rubeni na bo bari Hanoki na Palu na Hezironi na Karumi+. 10  Bene Simeyoni+ bari Yemuweli, Yamini, Ohadi, Yakini+, Zohari, na Shawuli+ umuhungu w’umugore w’Umunyakananikazi. 11  Bene Lewi+ bari Gerishoni+, Kohati+ na Merari+. 12  Bene Yuda+ bari Ere+, Onani+, Shela+, Perezi+ na Zera+. Ariko Ere na Onani bapfiriye mu gihugu ca Kanani+. Bene Perezi na bo bari Hezironi+ na Hamuli+. 13  Bene Isakari+ bari Tola+, Puva+, Iyobu na Shimuroni+. 14  Bene Zebuloni+ bari Seredi, Eloni na Yahileyeli+. 15  Abo ni bo bahungu ba Leya+, abo yavyariye Yakobo i Padani-aramu, hamwe n’umukobwa wiwe Dina+. Abamukomotseko bose bari mirongo itatu na batatu. 16  Bene Gadi+ bari Zifiyoni na Hagi, Shuni na Eziboni, Eri na Arodi na Areli+. 17  Bene Asheri+ bari Imuna na Ishiva na Ishivi na Beriya+, hakaba na Sera mushiki wabo. Bene Beriya na bo bari Heberi na Malikiyeli+. 18  Abo ni bo bahungu ba Zilupa+, uwo Labani yahaye umukobwa wiwe Leya. Abo ni bo yahavuye avyarira Yakobo: abantu cumi na batandatu. 19  Abahungu ba Rasheli+ umugore wa Yakobo, bari Yozefu+ na Benyamini+. 20  Mu gihugu ca Misiri Yozefu ahavyarira Manase+ na Efurayimu+, abo Asenati+ umukobwa wa Potifera umuherezi w’i Oni yamuvyariye. 21  Bene Benyamini bari Bela+, Bekeri+, Ashubeli, Gera+, Namani+, Ehi, Roshi, Mupimu+, Hupimu+ na Arudi. 22  Abo ni bo bahungu Rasheli yavyariye Yakobo. Abantu bose bari cumi na bane. 23  Bene Dani+ bari Hushimu+. 24  Bene Nafutali+ bari Yahizeyeli na Guni+ na Yezeri na Shilemu+. 25  Abo ni bo bene Biluha+, uwo Labani yahaye umukobwa wiwe Rasheli. Abo ni bo yahavuye avyarira Yakobo; abantu bose bari indwi. 26  Abantu bose ba Yakobo binjiye mu Misiri bari abakomotse kuri we*+, uretse abagore ba bene Yakobo. Bose bari mirongo itandatu na batandatu. 27  Kandi bene Yozefu, abo yavyariwe mu Misiri, bari abantu babiri. Abantu bose b’inzu ya Yakobo binjiye mu Misiri bari mirongo irindwi+. 28  Nuko arungika Yuda+ ngo amwitangire imbere aje kuri Yozefu, kugira abe aramenyesha iyo nkuru i Gosheni. Inyuma y’ivyo binjira mu gihugu ca Gosheni+. 29  Maze Yozefu avuga ko bategura umukogote wiwe hanyuma aduga gusanganira Isirayeli se wiwe i Gosheni+. Aserutse imbere yiwe aca amugwa mw’izosi, aririra kw’izosi ryiwe incuro n’izindi+. 30  Amaherezo Isirayeli abwira Yozefu ati: “Ubu ninshake nipfire+, ko mbonye mu maso hawe, kuko ukiri muzima.” 31  Maze Yozefu abwira bene wabo n’urugo rwa se wiwe ati: “Reka nduge kumenyesha Farawo, ndamubwire+ nti: ‘Bene wacu n’urugo rwa dawe, abahora mu gihugu ca Kanani, baje ng’aha aho ndi+. 32  Abo bagabo ni abungere+, kuko bacitse aborozi+; kandi imikuku yabo n’amasho yabo n’ivyo bafise vyose babizanye ng’aha+.’ 33  Farawo niyabahamagara akababwira ati: ‘Mukora akazi nyabaki?’, 34  muze kuvuga muti: ‘Abasavyi bawe twamye turi aborozi kuva mu buto bwacu gushika n’ubu, twe na ba sogokuruza bacu+,’ kugira mube mu gihugu ca Gosheni+, kuko umwungere w’intama wese ari ikintu giteye ishishi kuri Misiri+.”

Amakuru yiyongereye

Ni ukuvuga, kuyahwamika Yakobo apfuye.
Ijambo ku rindi ni “abavuye mw’imerero ry’itako ryiwe.”