Itanguriro 36:1-43

36  Aka ni ko kahise ka Esawu, ni ukuvuga Edomu+.  Esawu yakuye abagore biwe mu bakobwa ba Kanani+: Ada+ umukobwa wa Eloni Umuheti+ na Oholibama+ umukobwa wa Ana, umwuzukuru wa Zibeyoni Umuhiwi,  na Basemati+, umukobwa wa Ishimayeli, mushiki wa Nebayoti+.  Nuko Ada avyarira Esawu Elifazi, Basemati na we avyara Reyuweli,  Oholibama na we avyara Yewushi na Yalamu na Kora+. Abo ni bo bene Esawu, abo yavyariwe mu gihugu ca Kanani.  Inyuma y’ivyo, Esawu afata abagore biwe, n’abahungu biwe, n’abakobwa biwe, n’abantu bo mu nzu yiwe bose, n’ubusho bwiwe, n’ibindi bitungwa vyiwe vyose, n’ubutunzi bwiwe bwose+, ivyo yari yararundanije mu gihugu ca Kanani, maze aja mu gihugu kiri kure ya Yakobo mwene wabo+,  kuko ibintu vyabo vyari vyarabaye vyinshi ku buryo batashobora kubana, nayo igihugu bari babayemwo ari ba kavamahanga kikaba kitashobora kubabeshaho kubera amasho yabo+.  Nuko Esawu aba mu karere k’imisozi ka Seyiri+. Esawu ni we Edomu+.  Kandi aka ni ko kahise ka Esawu se w’Abanyedomu baba mu karere k’imisozi ka Seyiri+. 10  Aya ni yo mazina ya bene Esawu: Elifazi umuhungu wa Ada, umugore wa Esawu; Reyuweli umuhungu wa Basemati, umugore wa Esawu+. 11  Nuko bene Elifazi baba Temani+, Omari, Zefo na Gatamu na Kenazi+. 12  Kandi Timuna+ acika incoreke ya Elifazi, umuhungu wa Esawu. Mu nyuma avyarira Elifazi Amaleki+. Abo ni bo bahungu ba Ada, umugore wa Esawu. 13  Aba ni bo bene Reyuweli: Nahati na Zera, Shama na Miza+. Abo ni bo bana* ba Basemati+, umugore wa Esawu. 14  Kandi aba ni bo bana ba Oholibama umukobwa wa Ana, umwuzukuru wa Zibeyoni, umugore wa Esawu, abo yavyariye Esawu: Yewushi na Yalamu na Kora+. 15  Aba ni bo batware*+ ba bene Esawu: Bene Elifazi, imfura ya Esawu: Umutware Temani+, umutware Omari, umutware Zefo, umutware Kenazi, 16  umutware Kora, umutware Gatamu, umutware Amaleki. Abo ni bo batware ba Elifazi+ mu gihugu ca Edomu. Abo ni bo bahungu bavyawe na Ada. 17  Aba ni bo bene Reyuweli umuhungu wa Esawu: Umutware Nahati, umutware Zera, umutware Shama, umutware Miza. Abo ni bo batware ba Reyuweli mu gihugu ca Edomu+. Abo ni bo bahungu bo kuri Basemati umugore wa Esawu. 18  Ubwa nyuma, aba ni bo bahungu ba Oholibama umugore wa Esawu: Umutware Yewushi, umutware Yalamu, umutware Kora. Abo ni bo batware ba Oholibama umukobwa wa Ana, umugore wa Esawu. 19  Abo ni bo bene Esawu, kandi abo ni bo batware babo. Uno ni we Edomu+. 20  Aba ni bo bene Seyiri Umuhori, ababa muri ico gihugu+: Lotani na Shobali na Zibeyoni na Ana+ 21  na Dishoni na Ezeri na Dishani+. Abo ni bo batware b’Umuhori, bene Seyiri, mu gihugu ca Edomu. 22  Bene Lotani na bo baba Hori na Hemamu; kandi mushiki wa Lotani yari Timuna+. 23  Kandi aba ni bo bene Shobali: Aluvani na Manahati na Ebali, Shefo na Onamu. 24  Kandi aba ni bo bene Zibeyoni: Aya na Ana. Uno ni umwe Ana yubura imbizi zishushe mu gahinga igihe yari aragiriye indogobwa Zibeyoni se wiwe+. 25  Kandi aba ni bo bana ba Ana: Dishoni na Oholibama umukobwa wa Ana. 26  Kandi aba ni bo bene Dishoni: Hemudani na Eshubani na Itirani na Kerani+. 27  Aba ni bo bene Ezeri: Bilihani na Zayavani na Akani. 28  Aba ni bo bene Dishani: Uzu na Arani+. 29  Aba ni bo batware ba wa Muhori: Umutware Lotani, umutware Shobali, umutware Zibeyoni, umutware Ana, 30  umutware Dishoni, umutware Ezeri, umutware Dishani+. Abo ni bo batware b’uwo Muhori nk’uko abatware babo mu gihugu ca Seyiri bari. 31  Aba rero ni bo bami baganje mu gihugu ca Edomu+ imbere y’uko hagira umwami aganza bene Isirayeli+. 32  Bela mwene Beyori yaganza muri Edomu+, igisagara ciwe kikaba citwa Dinihaba. 33  Bela apfuye, Yobabu mwene Zera w’i Bozira+ atangura kuganza mu kibanza ciwe+. 34  Yobabu apfuye, Hushamu wo mu gihugu c’Abatemani+ atangura kuganza mu kibanza ciwe+. 35  Hushamu apfuye, Hadadi mwene Bedadi, uwatsindiye Abamidiyani+ mu karere ka Mowabu+, atangura kuganza mu kibanza ciwe, igisagara ciwe kikaba citwa Aviti+. 36  Hadadi apfuye, Samula w’i Masireka atangura kuganza mu kibanza ciwe+. 37  Samula apfuye, Shawuli w’i Rehoboti iruhande ya rwa Ruzi atangura kuganza mu kibanza ciwe+. 38  Shawuli apfuye, Bayali-hanani mwene Akibori atangura kuganza mu kibanza ciwe+. 39  Bayali-hanani mwene Akibori apfuye, Hadari atangura kuganza mu kibanza ciwe; kandi igisagara ciwe citwa Pawu, umugore wiwe na we akitwa Mehetabeli umukobwa wa Matiredi, Matiredi umukobwa wa Mezahabu+. 40  Aya rero ni yo mazina y’abatware ba Esawu nk’uko imiryango yabo iri, nk’uko ahantu habo hari, hakurikijwe amazina yabo: Umutware Timuna, umutware Aluva, umutware Yeteti+, 41  umutware Oholibama, umutware Ela, umutware Pinoni+, 42  umutware Kenazi, umutware Temani, umutware Mibuzari+, 43  umutware Magidiyeli, umutware Iramu. Abo ni bo batware ba Edomu+ nk’uko aho baba mu gihugu bigabira hari+. Uwo ni we Esawu se w’Abanyedomu+.

Amakuru yiyongereye

Canke, abuzukuru.
Ijambo ku rindi ni “abashehe.” Ijambo ry’igiheburayo rivuye kw’itsitso risobanura “igihumbi,” rikaba risobanura “indongozi y’igihumbi.”