Itanguriro 35:1-29

35  Inyuma y’ivyo Imana ibwira Yakobo iti: “Haguruka, uduge i Beteli ubeyo+, kandi wubakireyo igicaniro Imana y’ukuri yakubonekeye igihe wariko uhunga Esawu mwene wanyu+.”  Maze Yakobo abwira urugo rwiwe n’abari kumwe na we bose ati: “Mushire kure imana z’inyamahanga ziri hagati muri mwebwe+, mwihumanure kandi muhindure imitamana yanyu+,  duheze duhaguruke tuduge i Beteli. Maze nzohubakira igicaniro Imana y’ukuri yanyishuye ku musi w’amarushwa yanje+, kuko yabanye nanje mu nzira najanye+.”  Nuko baha Yakobo imana z’inyamahanga+ zose bari bafise n’amahereni yari ku matwi yabo, maze Yakobo abinyegeza+ munsi y’igiti kinini cari hafi ya Shekemu.  Inyuma y’ivyo baragenda, maze Imana ica ivutu ibisagara vyari hirya no hino yabo+, ku buryo batoma inyuma bene Yakobo.  Amaherezo Yakobo ashika i Luzi+, ahari mu gihugu ca Kanani, ni ukuvuga Beteli, we n’abantu bose bari kumwe na we.  Maze yubakayo igicaniro araheza yita aho hantu Eli-beteli, kuko ari ho Imana y’ukuri yari yaramwihishuriye igihe yariko ahunga mwene wabo+.  Mu nyuma Debora+ umurezi wa Rebeka arapfa hanyuma ahambwa ku ntango ya Beteli, munsi y’uruti rusagaraye. Ku bw’ivyo arwita Aloni-bakuti.  Imana yongera kubonekera Yakobo igihe yariko ava i Padani-aramu+, iramuhezagira+. 10  Maze Imana imubwira iti: “Izina ryawe ni Yakobo+. Ntuzosubira kwitwa Yakobo, mugabo izina ryawe rizoba Isirayeli.” Nuko imwita Isirayeli+. 11  Imana imubwira kandi iti: “Ndi Imana Mushoboravyose+. Nurondoke, ugwire. Muri wewe hazova amahanga n’ishengero ry’amahanga, kandi mu kiyunguyungu cawe hazova abami+. 12  Nayo igihugu nahaye Aburahamu na Izahaki, nzogiha wewe, kandi uruvyaro* rwawe+ rwo mu nyuma zawe nzoruha ico gihugu+.” 13  Inyuma y’ivyo Imana iraduga ivuye hejuru yiwe aho hantu yari yavuganiye na we+. 14  Nuko Yakobo ahagarika inkingi aho hantu yari yavuganiye na yo+, inkingi y’ibuye, maze asuka ishikanwa ry’ikinyobwa kuri yo yongera ayisukako amavuta+. 15  Aho hantu Imana yari yavuganiye na we, Yakobo abandanya kuhita Beteli+. 16  Maze baragenda bavuye i Beteli. Hagisigaye akarere kanini k’igihugu ngo bashike muri Efurata+, Rasheli atangura kwibaruka; kandi vyariko biramugora kuvyara+. 17  Mugabo biriko biramugora kuvyara, umwakirizi amubwira ati: “Ntutinye, kuko uza kuronka n’uyu muhungu+.” 18  Kandi ivyahavuye biba ni uko igihe yariko+ aracikana* (kuko yapfuye+) yamwise Beni-oni*, mugabo se amwita Benyamini*+. 19  Gutyo Rasheli arapfa maze ahambwa ku nzira ija muri Efurata, ni ukuvuga Betelehemu+. 20  Nuko Yakobo ahagarika inkingi hejuru y’imva yiwe. Iyo ni yo nkingi y’imva ya Rasheli gushika n’uyu musi+. 21  Inyuma y’ivyo Isirayeli aragenda maze ashinga ihema ryiwe hirya y’umunara wa Ederi+. 22  Nuko mu gihe Isirayeli yari acumbitse+ muri ico gihugu, igihe kimwe Rubeni aragenda aryamana na Biluha incoreke ya se wiwe, maze Isirayeli aravyumva+. Abahungu ba Yakobo rero bari cumi na babiri. 23  Abahungu yavyaye kuri Leya bari: Rubeni imfura ya Yakobo+, na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni. 24  Abahungu yavyaye kuri Rasheli bari Yozefu na Benyamini. 25  Abahungu yavyaye kuri Biluha, umusukukazi wa Rasheli, bari Dani na Nafutali. 26  Nayo abahungu yavyaye kuri Zilupa, umusukukazi wa Leya, bari Gadi na Asheri. Abo ni bo bene Yakobo, abo yavyariye i Padani-aramu. 27  Amaherezo Yakobo ashika kwa Izahaki se wiwe i Mamure+, i Kiriyati-aruba+, ni ukuvuga Heburoni, aho Aburahamu na Izahaki bari barabaye ari ba kavamahanga+. 28  Imisi ya Izahaki yabaye imyaka ijana na mirongo umunani+. 29  Inyuma y’aho Izahaki aracikana, arapfa, maze ahamvya ab’iwabo, yisaziye kandi ahaze imisi+; Esawu na Yakobo abahungu biwe baramuhamba+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “urubuto.”
Canke, “igihe ubuzima bwiwe bwariko burasohoka.”
Bisobanura ngo “Umuhungu wo mu gahinda kanje.”
Bisobanura ngo “Umuhungu w’ukuryo.”