Itanguriro 3:1-24

3  Inzoka+ ni yo yari igikoko ciyubara+ kuruta ibikoko vyose vyo mu gahinga Yehova Imana yari yararemye+. Ibwira rero nya mugore+ iti: “Ni ivy’ukuri yuko Imana yavuze ngo ntimuze murye ku giti na kimwe co mu murima+?”  Uwo mugore na we abwira iyo nzoka ati: “Ivyamwa vy’ibiti vyo mu murima turashobora kubiryako+.  Mugabo ku bijanye n’ukurya ku vyamwa vy’igiti kiri hagati na hagati mu murima+, Imana yavuze iti: ‘Ntimuze mukiryeko, oya, ntimuze mugikoreko, kugira ntimupfe+.’”  Iyo nzoka ica ibwira uwo mugore iti: “Haba namba ntimuzopfa+.  Kuko Imana izi yuko umusi nyene mwakiriyeko amaso yanyu azoca yuguruka mugaca mumera nk’Imana, mukamenya iciza n’ikibi+.”  Uwo mugore rero abona ko ico giti cari kibereye kuribwa be n’uko cari ikintu co kwipfuzwa n’amaso, emwe, ico giti cari kiryoheye ijisho+. Nuko yakira ku vyamwa vyaco ararya. Inyuma y’aho, ahako n’umugabo wiwe igihe bari kumwe, na we ararya+.  Maze amaso yabo bompi aruguruka, batahura ko bari gusa+. Ku bw’ivyo, bashonera hamwe amababi y’umusukoni, bapfuka ubwambure bwabo*+.  Mu nyuma bumva ijwi rya Yehova Imana agendagenda muri nya murima, nko mu gice c’umusi aho akayaga gahuhera+, maze nya muntu n’umugore wiwe binyegeza amaso ya Yehova Imana mu biti vyo muri uwo murima+.  Yehova Imana aguma ahamagara nya muntu, amubwira ati: “Uri hehe+?” 10  Amaherezo avuga ati: “Numvise ijwi ryawe mu murima, mugabo natinye kuko nari gusa, nca ndinyegeza+.” 11  Na we avuga ati: “Ni nde yakubwiye ko wari gusa+? Ca giti nagutegeka kutaryako, wakiriyeko+?” 12  Nya muntu na we avuga ati: “Wa mugore wampa ngo tubane, ni we yampaye icamwa co kuri ca giti ndaheza ndarya+.” 13  Yehova Imana aca abwira nya mugore ati: “Ivyo wakoze ni ibiki?” Uwo mugore na we yishura ati: “Ya nzoka​—⁠yampenze ndaheza ndarya+.” 14  Yehova Imana abwira nya nzoka+ ati: “Ko wakoze ico kintu, ubaye ikivume mu bitungwa vyose no mu bikoko vyose vyo mu gahinga. Uzogendera ku nda yawe, kandi umukungugu ni wo uzorya imisi yose y’ubuzima bwawe+. 15  Nzoshira inyankane+ hagati yawe+ na wa mugore+ no hagati y’uruvyaro*+ rwawe n’uruvyaro+ rwiwe. Uyo*+ azogukomeretsa mu mutwe+, nawe+ uzomukomeretsa+ ku gitsintsiri+.” 16  Abwira nya mugore ati: “Nzokwongereza rwose ububabare bw’ukwibungenga kwawe+; uzovyara abana mu misonga+, kandi uzohahamira umugabo wawe, na we azokuganza+.” 17  Abwira Adamu na we ati: “Ko wumvirije ijwi ry’umugore wawe ukarya ku giti nari naguhayeko iri tegeko+ nti: ‘Ntuze ukiryeko,’ ubutaka buravumwe kubera wewe+. Uzorya ibiva muri bwo mu mubabaro imisi yose y’ubuzima bwawe+. 18  Kandi buzokumerera amahwa n’ibitovu+, kandi uzorya ibimera vyo mw’itongo. 19  Uzorya umukate* ubize icuya mu maso gushika usubire mu butaka, kubera ari bwo wakuwemwo+. Kuko uri umukungugu, kandi umukungugu ni wo uzosubiramwo+.” 20  Inyuma y’ivyo Adamu yita umugore wiwe Eva+, kuko yobaye nyina w’abazima bose+. 21  Nuko Yehova Imana akorera Adamu n’umugore wiwe impuzu ndende z’urushato, araheza arabambika+. 22  Yehova Imana abandanya kuvuga ati: “Ehe wa muntu acitse nk’umwe muri twebwe mu kumenya iciza n’ikibi+; ubu rero, kugira ntatume ukuboko ngo atore koko icamwa no ku giti c’ubuzima+ akarya maze akabaho gushika igihe kitagira urugero*, . . .” 23  Yehova Imana aca amwirukana muri wa murima wa Edeni+ kugira ngo arime ubutaka yari yarakuwemwo+. 24  Nuko yirukana nya muntu maze ashira mu buseruko bw’uwo murima wa Edeni+ abakerubi*+ be n’icuma c’inkota caka urubeya caguma cizunguriza, ku bwo kurinda inzira ija kuri ca giti c’ubuzima.

Amakuru yiyongereye

Canke, “bakora uduhuzu two gupfuka mu mafyinga.”
Ijambo ku rindi ni “urubuto.”
Ni ukuvuga “urubuto” rw’umugore.
Canke kandi, “ibifungurwa.”
Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.