Itanguriro 27:1-46

27  Nuko Izahaki amaze gusaza, n’amaso yiwe akaba yarimwo ivyijiji ku buryo adashobora kubona+, ahamagara Esawu umuhungu wiwe mukuru, amubwira+ ati: “Mwananje!” Na we ati: “Ndi hano!”  Arabandanya ati: “Ehe ubu ndashaje+. Sinzi umusi nzopfirako+.  Ubu rero, ndakwinginze ufate ibikoresho vyawe, umutana wawe n’umuheto wawe, uje mw’ishamba umpigire akanyama k’ishamba+.  Maze untegurire imfungurwa zinovera, nka zimwe nkunda cane, uheze uzinzanire, hanyuma, aaa, ndye, kugira ndaguhezagire imbere y’uko mpfa+.”  Mugabo Rebeka yariko arumviriza igihe Izahaki yavugana na Esawu umuhungu wiwe. Nuko Esawu arasohoka aja mw’ishamba guhiga akanyama k’ishamba ngo akazane+.  Maze Rebeka abwira Yakobo umuhungu wiwe+ ati: “Ehe mpejeje kwumva so abwira Esawu mwene wanyu ngo:  ‘Nzanira akanyama k’ishamba maze untegurire imfungurwa zinovera, hanyuma, aaa, ndye, kugira ndaguhezagire imbere ya Yehova ntarapfa+.’  Ubu rero mwananje, niwumvirize ijwi ryanje mu vyo ngutegeka+.  Ndakwinginze ugende mu busho undonderere imyagazi y’impene ibiri imeze neza, kugira ndayiteguriremwo so wawe imfungurwa zinovera, nka zimwe akunda cane. 10  Nawe uzizanire so wawe, azirye, kugira aguhezagire imbere y’uko apfa.” 11  Yakobo abwira Rebeka nyina wiwe ati: “Mugabo Esawu mwene wacu ni umugabo afise ubwoya, nanje nkaba ndi umugabo w’umubiri unyerera+. 12  Bite none dawe niyankorakora+? Nzoba nihaye agatwengo mu maso yiwe+, nikwegere umuvumo mu kibanza c’umuhezagiro+.” 13  Nuko nyina amubwira ati: “Umuvumo wovumwe abe ari jewe ujako, mwananje+. Kimwe gusa niwumvirize ijwi ryanje maze ugende, uyindonderere+.” 14  Nuko rero aragenda, arayirondera hanyuma ayizanira nyina wiwe, maze nyina wiwe ategura imfungurwa zinovera nk’izo se yakunda cane. 15  Inyuma y’ivyo Rebeka afata impuzu za Esawu umuhungu wiwe mukuru+, impuzu nziza kuruta izindi yari afise mu nzu+, azambika Yakobo umuhungu wiwe mutoyi+. 16  Nuko inshato za ya myagazi y’impene azishira ku maboko yiwe no ku gice kitariko umushatsi c’izosi ryiwe+. 17  Maze ashira mu kuboko kwa Yakobo umuhungu wiwe nya mfungurwa zinovera n’umukate yari yateguye+. 18  Yinjira iyo se ari maze avuga ati: “Da!” Na we ati: “Ndi hano! Uri nde ga mwananje?” 19  Yakobo abwira se wiwe ati: “Ndi Esawu imfura yawe+. Nakoze nk’uko wambwiye. Ndakwinginze uvyuke. Niwicare maze urye ku kanyama kanje k’ishamba, kugira umpezagire+.” 20  Nuko Izahaki abwira umuhungu wiwe ati: “Bigenze gute ngo ukaronke ningoga gutyo ga mwananje?” Na we ati: “Ni kubera ko Yehova Imana yawe yatumye gahura nanje.” 21  Maze Izahaki abwira Yakobo ati: “Ndakwinginze wegere kugira ndagukorakore mwananje, menye nimba uri vy’ukuri umuhungu wanje Esawu canke utari we+.” 22  Yakobo yegera rero Izahaki se wiwe, maze uno atangura kumukorakora, avuga ati: “Ijwi ni irya Yakobo, mugabo amaboko ni aya Esawu+.” 23  Ntiyamumenya, kuko amaboko yiwe yariko ubwoya nk’amaboko ya Esawu mwene wabo. Nuko aramuhezagira+. 24  Hanyuma avuga ati: “Uri umuhungu wanje Esawu vy’ukuri?” Na we ati: “Ndi we+.” 25  Maze avuga ati: “Bizane hafi yanje kugira ndye ku kanyama k’ishamba k’umuhungu wanje, kugira ndaguhezagire+.” Nuko abizana hafi yiwe na we atangura kurya, amuzanira n’umuvinyu atangura kunywa. 26  Maze Izahaki se wiwe amubwira ati: “Ndakwinginze wegere, unsome mwananje+.” 27  Aregera rero maze aramusoma, amotēra akamoto k’impuzu ziwe+. Nuko atangura kumuhezagira no kuvuga ati: “Raba, akamoto k’umuhungu wanje kameze nk’akamoto k’ishamba Yehova yahezagiye. 28  Imana y’ukuri iguhe urume rwo mu majuru+ n’ivu rimera ry’isi+ n’intete nyinshi be n’umuvinyu mushasha+. 29  Ibisata vy’abantu nibigukorere n’imiryango y’amahanga ikwunamire+. Nucike shebuja wa bene wanyu, abana ba nyoko wawe bakwunamire+. Uwo mu bakuvuma wese avumwe, uwo mu baguhezagira wese na we ahezagirwe+.” 30  Nuko Izahaki akirangiza guhezagira Yakobo, egome, Yakobo akimara gusohoka avuye mu maso ya Izahaki se wiwe, Esawu mwene wabo aragaruka avuye guhiga+. 31  Na we nyene atangura gutegura imfungurwa zinovera. Maze azizanira se wiwe, amubwira ati: “Dawe navyuke arye ku kanyama k’ishamba k’umuhungu wiwe, kugira ampezagire+.” 32  Izahaki se wiwe aca amubwira ati: “Uri nde?” Na we ati: “Ndi umuhungu wawe, imfura yawe Esawu+.” 33  Izahaki aca atangura kudegedwa, arajugumira birenze, aca avuga ati: “Ni nde none yahize akanyama k’ishamba agaheza akaza akanzaniye, nkarya ku kintu cose imbere y’uko winjira kandi nkamuhezagira? Kandi azoba uwuhezagiwe+!” 34  Esawu yumvise amajambo ya se wiwe, atangura kuboroga n’ijwi rirenga n’intuntu nyinshi cane, abwira se wiwe+ ati: “Mpezagira na jewe nyene, da+!” 35  Mugabo avuga ati: “Mwene wanyu yazananye uruhendo kugira aronke umuhezagiro wari ukugenewe+.” 36  Na we avuga ati: “Si co gituma none yitwa Yakobo, kuko andengereye kabiri kose+? Uburenganzira bwanje bw’imfura aramaze kubutwara+, none ehe ubu na ho antwaye umuhezagiro+!” Yongerako ati: “Nta muhezagiro none wambikiye?” 37  Mugabo mu kwishura Esawu, Izahaki abandanya ati: “Ehe namugenye kuba shobuja+, kandi bene wabo bose nabamuhaye ngo bamubere abasuku+, kandi intete n’umuvinyu mushasha nabitanze ngo bimubesheho+, none ikindi nogukorera ni igiki ga mwananje?” 38  Maze Esawu abwira se wiwe ati: “None ufise umuhezagiro umwe gusa ga da? Mpezagira na jewe nyene da+!” Nuko Esawu ashira ijwi hejuru araturikisha ararira+. 39  Maze Izahaki se wiwe amwishura ati: “Ehe uzoba kure y’ivu rimera ry’isi, no kure y’ikime co mu majuru hejuru+. 40  Uzobeshwaho n’inkota yawe+, kandi uzokorera mwene wanyu+. Mugabo, niwatangura kwinyugutura, uzovuna koko ingǒgo* yiwe ikuve kw’izosi+.” 41  Ariko Esawu abikira akazikira Yakobo kubera umuhezagiro se wiwe yari yamuhezagiye+, kandi Esawu aguma avuga mu mutima wiwe+ ati: “Imisi y’ikiringo co kugandarira dawe iriko iregereza+. Inyuma y’aho, nzokwica Yakobo mwene wacu+.” 42  Aho Rebeka abwiriwe amajambo ya Esawu umuhungu wiwe mukuru, aca atuma guhamagara Yakobo umuhungu wiwe mutoyi maze amubwira ati: “Ehe Esawu mwene wanyu ariko ahiga kukwihora*, ngo akwice+. 43  Ubu rero mwananje, umviriza ijwi ryanje uhaguruke+, uhungire kwa Labani musazanje i Harani+. 44  Kandi uze ubane na we igitigiri kanaka c’imisi gushika ubushangashirwe bwa mwene wanyu buhwamye+, 45  gushika ishavu rya mwene wanyu rivuye kuri wewe kandi yibagiye ivyo wamukoreye+. Nanje sinzobura gutuma kugukurayo. Kubera iki mwempi nobaburira umusi umwe?” 46  Inyuma y’ivyo Rebeka aguma abwira Izahaki ati: “Ndamaze kuzinukwa ubu buzima bwanje kubera abakobwa ba Heti+. Yakobo yoramuka arondereye umugore mu bakobwa ba Heti nk’aba, mu bakobwa bo mu gihugu, ubuzima bwoba bumariye iki+?”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Ijambo ku rindi ni “ariko arihoza ku bikwerekeye.”