Itanguriro 25:1-34

25  Vyongeye, Aburahamu yongera kwabira umugore, uno akaba yitwa Ketura+.  Mu nyuma amuvyarira Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani+ na Ishibaki na Shuwa+.  Yokishani na we avyara Sheba+ na Dedani+. Bene Dedani na bo baba Ashurimu na Letushimu na Leyumimu.  Bene Midiyani na bo bari Efa+ na Eferi na Hanoki na Abida na Eludaya+. Abo bose bari bene Ketura.  Mu nyuma Aburahamu aha Izahaki ikintu cose yari afise+,  mugabo abahungu b’incoreke Aburahamu yari afise, abaha ingabirano+. Maze akiri muzima, abarungika kure ya Izahaki umuhungu wiwe+, amaja mu buseruko, mu gihugu c’Ubuseruko+.  Iyi ni yo misi y’imyaka ubuzima bwa Aburahamu bwamaze, iyo yabayeho: imyaka ijana na mirongo irindwi n’itanu.  Maze Aburahamu aracikana, apfa yisaziye neza, ashaje kandi aheze akanyota, ahamvya ab’iwabo+.  Nuko Izahaki na Ishimayeli abahungu biwe bamuhamba mw’isenga ry’i Makipela, mw’itongo rya Efuroni umuhungu wa Zohari Umuheti riri imbere ya Mamure+, 10  rya tongo Aburahamu yari yaraguze na bene Heti. Aho ni ho Aburahamu yahambwe, be na Sara umugore wiwe+. 11  Inyuma y’urupfu rwa Aburahamu, Imana ibandanya guhezagira Izahaki umuhungu wiwe+, kandi Izahaki yaba hafi ya Beyeri-lahayi-royi+. 12  Kandi aka ni ko kahise ka Ishimayeli+ mwene Aburahamu, uwo Hagari Umunyamisirikazi, wa musukukazi wa Sara, yavyariye Aburahamu+. 13  Kandi aya ni yo mazina ya bene Ishimayeli, hakurikijwe amazina yabo, nk’uko amamuko y’imiryango yabo ari: Imfura ya Ishimayeli ari yo Nebayoti+, na Kedari+ na Adibeyeli na Mibusamu+ 14  na Mishima na Duma na Masa, 15  Hadadi+ na Tema+, Yeturi, Nafishi na Kedema+. 16  Abo ni bo bene Ishimayeli, kandi ayo ni yo mazina yabo hakurikijwe ibigo vyabo kandi hakurikijwe amakambi yabo azitijwe impome+: abakuru cumi na babiri nk’uko imiryango yabo iri+. 17  Iyi ni yo myaka y’ubuzima bwa Ishimayeli: imyaka ijana na mirongo itatu n’indwi. Nuko aracikana, arapfa, hanyuma ahamvya ab’iwabo+. 18  Nuko batangura kugenda barashinga ikambi kuva i Havila+ hafi ya Shuri+, ahari imbere ya Misiri, gushika i Ashuri. Aba imbere ya bene wabo bose+. 19  Kandi aka ni ko kahise ka Izahaki mwene Aburahamu+. Aburahamu yavyaye Izahaki. 20  Izahaki yari afise imyaka mirongo ine igihe yabira Rebeka umukobwa wa Betuweli+ Umusiriya+ w’i Padani-aramu, mushiki wa Labani Umusiriya, akamugira umugore. 21  Nuko Izahaki aguma yinginga Yehova canecane ku bw’umugore wiwe+, kuko yari ingumba+; Yehova yemera rero kwingingwa ku bwa Izahaki+, maze Rebeka umugore wiwe aribungenga. 22  Nuko abana bari mu nda yiwe batangura kunyinyana+, ku buryo avuga ati: “Nimba uku ari ko biri, none mbereyeho iki?” Aca aja gusiguza Yehova+. 23  Yehova amubwira rero ati: “Hari amahanga abiri mu nda yawe+, kandi amahanga abiri avuye imbere muri wewe azotandukana+; ihanga rimwe rizokomera kuruta iryo rindi hanga+, kandi Bukuru azokorera Butoyi+.” 24  Amaherezo imisi yiwe yo kwibaruka irakwira, kandi ehe mu nda yiwe hari amahasa+. 25  Maze uwa mbere arasohoka atukura hose nk’impuzu y’ibango y’ubwoya+; nuko bamwita Esawu+. 26  Inyuma y’ivyo mwene wabo arasohoka, kandi ukuboko kwiwe kwari gufashe igitsintsiri ca Esawu+; nuko amwita Yakobo+. Kandi Izahaki yari afise imyaka mirongo itandatu igihe Rebeka yabibaruka. 27  Nya bana barakura, Esawu acika umugabo azi guhiga+, umugabo w’ishamba, mugabo Yakobo acika umugabo atagirako umugayo+, aba mu mahema+. 28  Izahaki yakunda Esawu kuko yama amuronsa akanyama k’ishamba arya, mu gihe Rebeka we yakunda Yakobo+. 29  Igihe kimwe Yakobo ariko arateka isupu, Esawu araza avuye mw’ishamba, kandi yari arushe. 30  Nuko Esawu abwira Yakobo ati: “Ndakwinginze, nyarutsa, umpe utwo mira kuri ivyo bitukura, ivyo nyene bitukura, kuko ndushe!” Ni co catumye yitwa Edomu+. 31  Yakobo na we avuga ati: “Banza ungurisheko uburenganzira bwawe bw’imfura+!” 32  Esawu na we abandanya ati: “Ehe karabaye ngira mpfe, none uburenganzira bw’imfura bumariye iki?” 33  Maze Yakobo yongerako ati: “Banza undahire+!” Nuko aramurahira kandi agurisha kuri Yakobo uburenganzira bwiwe bw’imfura+. 34  Yakobo araheza aha Esawu umukate n’isupu y’inkore, uno na we atangura kurya no kunywa+. Maze arahaguruka arigira. Ukwo ni ko Esawu yasuzuguye uburenganzira bwiwe bw’imfura+.

Amakuru yiyongereye