Itanguriro 23:1-20

23  Ubuzima bwa Sara bwamaze imyaka ijana na mirongo ibiri n’indwi. Ni yo yabaye imyaka y’ubuzima bwa Sara+.  Nuko Sara apfira i Kiriyati-​aruba+, ni ukuvuga Heburoni+, mu gihugu ca Kanani+, hanyuma Aburahamu yinjira kuborogera Sara no kumuririra.  Maze Aburahamu arahaguruka ava imbere y’umupfu wiwe, abwira bene Heti+ ati:  “Ndi kavamahanga n’inyambukira muri mwebwe+. Nimumpe iwanyu itongo ryo guhambamwo nigabira kugira mpambe umupfu wanje ave mu maso yanje+.”  Nuko bene Heti bishura Aburahamu bati:  “Nutwumve mukama wanje+. Hagati muri twebwe uri umukuru yatowe n’Imana+. Nuhambe umupfu wawe mw’itongo ryo guhambamwo ryiza kuruta ayandi mu matongo yacu yo guhambamwo+. Nta n’umwe muri twebwe ari bukwime itongo ryiwe ryo guhambamwo ngo abuze ko umupfu wawe ahambwa+.”  Nuko rero Aburahamu arahaguruka maze yunamira izo mvukira+, ari bo bene Heti+,  avugana na bo ati: “Niba mwemeye ko umupfu wanje ahambwa akava mu maso yanje, nimunyumvirize kandi munyingingire Efuroni mwene Zohari+,  ampe isenga ryiwe ry’i Makipela+ riri ku mpera y’itongo ryiwe. Narimpere hagati yanyu ku rugero rw’ifeza bikwiranye, ribe itongo ryo guhambamwo nigabira+.” 10  Ico gihe, Efuroni yari yicaye muri bene Heti. Nuko Efuroni Umuheti+ yishura Aburahamu, bene Heti n’abinjira mw’irembo ry’igisagara ciwe bose bumva, ati+: 11  “Oya, mukama wanje! Nyumviriza. Itongo ndariguhaye koko, n’isenga riri muri ryo ndariguhaye. Ndariguhereye mu maso y’abahungu b’igisata canje+. Nuhambe umupfu wawe.” 12  Aburahamu aca arunama imbere y’izo mvukira, 13  abwira Efuroni izo mvukira zumva, ati: “Mu gihe gusa wo . . . oya, nyumviriza! Ndaguha urwo rugero rw’ifeza ku bw’iryo tongo. Runyakirire+, kugira ndahahambe umupfu wanje.” 14  Maze Efuroni yishura Aburahamu ati: 15  “Mukama wanje, nyumviriza. Igihimba c’itongo giciye shekeli z’ifeza amajana ane, ico ni iki hagati yanje nawe? Nuhambe umupfu wawe+.” 16  Aburahamu yumviriza Efuroni rero, maze Aburahamu apimira Efuroni urugero rw’ifeza yari yavuze bene Heti bumva, shekeli z’ifeza amajana ane ku gipimo cemewe n’abadandaza+. 17  Gutyo itongo rya Efuroni ryari i Makipela, imbere ya Mamure, itongo n’isenga ryari muri ryo be n’ibiti vyose vyari muri nya tongo+, ivyari hagati y’imbibe zaryo zose birikikuje, biremezwa+ 18  ko ari ivya Aburahamu, ko ari inyegu yiwe yaguze mu maso ya bene Heti, mu binjira mw’irembo ry’igisagara ciwe bose+. 19  Inyuma y’ivyo, Aburahamu ahamba Sara umugore wiwe mw’isenga ryo mw’itongo ry’i Makipela imbere ya Mamure, ni ukuvuga Heburoni, mu gihugu ca Kanani+. 20  Gutyo, nya tongo na nya senga ryari muri ryo biremezwa na bene Heti yuko ari ivya Aburahamu ngo bibe itongo ryo guhambamwo yigabira+.

Amakuru yiyongereye