Itanguriro 2:1-25

2  Gutyo amajuru n’isi be n’ingabo zavyo zose birarangira+.  Ku musi ugira indwi Imana irangiza igikorwa cayo yari yakoze, maze ku musi ugira indwi itangura kuruhuka igikorwa cayo cose yari yakoze+.  Nuko Imana ihezagira umusi ugira indwi, iwugira mweranda, kuko kuri wo iruhutse igikorwa cayo cose co kurema yakoze, ico yari ifise intumbero yo gukora+.  Aka ni akahise k’amajuru n’isi igihe vyaremwa, umusi Yehova Imana yakora isi n’ijuru+.  Kandi nta gisaka na kimwe co mu gahinga cari bwaboneke kw’isi, kandi nta bimera na bimwe vyo mw’itongo vyari bwamere, kuko Yehova Imana atari bwagwishe imvura+ kw’isi, kandi nta muntu n’umwe yariho wo kurima ubutaka.  Mugabo igipfungu+ caraduga kivuye kw’isi kikavomera uburinganire bwose bw’ubutaka+.  Nuko Yehova Imana abumba umuntu mu mukungugu+ w’ubutaka+ araheza ahuhira mu mazuru yiwe impemu y’ubuzima+, maze nya muntu aba umuntu* muzima+.  Vyongeye, Yehova Imana atunganya umurima muri Edeni+, amaja mu buseruko, maze ahashira nya muntu yari yabumvye+.  Yehova Imana ameza ku butaka igiti cose kiryoheye ijisho kandi kibereye kuribwa, ameza n’igiti c’ubuzima+ hagati muri nya murima, be n’igiti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi+. 10  Hari uruzi rwava muri Edeni rukanywesha nya murima, kandi aho ni ho rwatangura kwigaburira, rukaba nk’aho rucitsemwo imitwe ine. 11  Izina ry’urwa mbere ni Pishoni; ni rumwe rukikuje intara yose ya Havila+, ahari inzahabu. 12  Kandi inzahabu yo muri iyo ntara ni nziza+. Hariyo kandi budeliyo*+ n’ibuye rya onigisi+. 13  Izina ry’uruzi rugira kabiri ni Gihoni; ni rumwe rukikuje intara yose ya Kushi. 14  Izina ry’uruzi rugira gatatu ni Hidekeli+; ni rumwe rugenda mu buseruko bwa Ashuri+. Uruzi rugira kane na rwo ni Efurate+. 15  Yehova Imana afata wa muntu, amushira muri nya murima wa Edeni+ kugira awurime no kugira awitwararike+. 16  Yehova Imana aha kandi iri tegeko nya muntu ati: “Igiti cose co muri uwo murima urashobora kukiryako ugashira ipfa+. 17  Mugabo ku vyerekeye igiti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi, ntuze ukiryeko, kuko umusi wakiriyeko uzopfa ata kabuza+.” 18  Yehova Imana abandanya kuvuga ati: “Si vyiza ko uyu muntu aguma ari wenyene. Ngiye kumukorera umufasha bikwiranye+.” 19  Yehova Imana rero abumba mu butaka igikoko cose be n’ikiremwa kiguruka cose co mu kirere, atangura kubizanira nya muntu kugira arabe uko yokwita kimwekimwe cose; kandi uko uwo muntu yita igifise ubuzima kimwekimwe cose+, ni ryo ryaba izina ryaco+. 20  Nuko nya muntu yita amazina ibitungwa vyose n’ibiremwa biguruka vyo mu kirere n’igikoko co mu gahinga cose, mugabo ku muntu, ntihaboneka umufasha bikwiranye. 21  Ku bw’ivyo, Yehova Imana ateza itiro rirerire+ nya muntu, maze mu gihe yari asinziriye, akuramwo rumwe mu mbavu ziwe hanyuma yugara umubiri aho rwari. 22  Nya rubavu Yehova Imana yari yakuye muri nya muntu arukoramwo umugore, araheza amuzanira uwo muntu+. 23  Maze uwo muntu aravuga ati:“Uyu noneho ni igufa ryo mu magufa yanjeBe n’umubiri w’umubiri wanje+.Uyu azokwitwa Umugore,Kubera ko mu mugabo ari ho uyu yakuwe+.” 24  Ni co gituma umugabo azosiga se na nyina+ akifatanya* n’umugore wiwe maze bakaba umubiri umwe+. 25  Kandi bompi bari gusa+, nya muntu n’umugore wiwe, yamara ntivyabatera isoni+.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo ni “nefeshi” (neʹphesh). Raba Inyongera ya 6.
Budeliyo ni ibirirarira bifatafata bimota neza biva ku biti bimwebimwe.
Ijambo ry’igiheburayo risobanura “kwumira ku, kumata rwose ubutarekura, nk’aho hoba hakoreshejwe uburembo.”