Itanguriro 17:1-27

17  Aburamu ashikanye imyaka mirongo icenda n’icenda, Yehova aramubonekera maze amubwira+ ati: “Ndi Imana Mushoboravyose+. Gendera imbere yanje kandi werekane ko utagira amahinyu+.  Nanje nzoshira isezerano ryanje hagati yanje nawe+, kugira nkugwize cane rwose+.”  Aburamu aca agwa yubamye+, maze Imana ibandanya kuvugana na we, iti:  “Nayo jewe, ehe isezerano ryanje riri kumwe nawe+, kandi nta nkeka uzoba se w’amahanga menshi+.  Kandi ntuciswe Aburamu; izina ryawe rizoba Aburahamu, kuko nzokugira se w’isinzi ry’amahanga.  Nzotuma urondoka cane, cane rwose, nongere ntume amahanga agukomokako, kandi abami bazokwamuka kuri wewe+.  “Nzoshitsa isezerano ryanje riri hagati yanje nawe+ be n’uruvyaro* rwawe mu nyuma zawe nk’uko amayaruka yabo ari, ribe isezerano ryo gushika igihe kitagira urugero+, kugira nerekane ko ndi Imana kuri wewe no ku ruvyaro rwawe mu nyuma zawe+.  Nzoguha mwe n’uruvyaro rwawe mu nyuma zawe igihugu wabayemwo uri kavamahanga+, egome igihugu cose ca Kanani, ngo kikubere itongo wigabira gushika igihe kitagira urugero; kandi nzokwerekana ko ndi Imana kuri bo+.”  Imana yongera kubwira Aburahamu iti: “Nayo wewe, uze ugumye isezerano ryanje, mwe n’uruvyaro rwawe mu nyuma zawe nk’uko amayaruka yabo ari+. 10  Iri ni ryo sezerano ryanje muzogumya, hagati yanje namwe, mbere n’uruvyaro rwawe mu nyuma zawe+: Uw’igitsina-gabo wese wo muri mwebwe abwirizwa kugenyerwa+. 11  Mubwirizwa kugenyerwa udushato* tw’imibiri yanyu, kandi ivyo bizoba ikimenyetso c’isezerano hagati yanje namwe+. 12  Uw’igitsina-gabo wese wo muri mwebwe amaze imisi umunani abwirizwa kugenyerwa+, nk’uko amayaruka yanyu ari, umuntu wese yavukiye mu nzu yawe n’umuntu wese yaguzwe amahera ku munyamahanga uwo ari we wese atari uwo mu ruvyaro rwawe. 13  Umuntu wese yavukiye mu nzu yawe n’umuntu wese yaguzwe amahera yawe abwirizwa kugenyerwa+ ata kabuza; kandi isezerano ryanje mu mubiri wanyu ritegerezwa kuba isezerano ryo gushika igihe kitagira urugero+. 14  Uw’igitsina-gabo atagenyerewe atazogenyeresha agashato k’umubiri wiwe, emwe, uwo muntu azotegerezwa kurandurwa mu bantu b’iwabo+. Azoba yarenze isezerano ryanje.” 15  Imana yongera kubwira Aburahamu iti: “Nayo Sarayi umugore wawe, ntuze umwite Sarayi, kuko Sara ari ryo zina ryiwe+. 16  Nzomuhezagira, kandi nzoguha umuhungu kuri we+; egome, nzohezagira Sara, na we azokomokako amahanga+; abami b’ibisata vy’abantu bazokwamuka kuri we+.” 17  Nuko Aburahamu agwa yubamye maze atangura gutwenga no kuvuga mu mutima wiwe+ ati: “Mbega umuntu w’imyaka ijana azovyara umwana, na Sara, emwe, umugore w’imyaka mirongo icenda, yibaruke+?” 18  Inyuma y’ivyo Aburahamu abwira Imana y’ukuri ati: “Ese Ishimayeli yobaho imbere yawe+!” 19  Imana na yo ivuga iti: “Sara umugore wawe agiye koko kukuvyarira umuhungu, kandi uze umwite Izahaki+. Nzoshinga isezerano ryanje hamwe na we, ribe isezerano ryo gushika igihe kitagira urugero ku ruvyaro rwiwe mu nyuma ziwe+. 20  Mugabo ku vyerekeye Ishimayeli, nakwumvise. Ehe nzomuhezagira, ntume arondoka nongere ndamugwize cane rwose+. Emwe, azovamwo abakuru cumi na babiri, kandi nzomugira ihanga rikomeye+. 21  Ariko isezerano ryanje nzorishinga hamwe na Izahaki+, uwo Sara azokuvyarira mu mwaka uza kuri iki gihe cashinzwe+.” 22  Nuko Imana irangiza kuvugana na we, hanyuma iraduga ivuye aho Aburahamu ari+. 23  Aburahamu afata rero Ishimayeli umuhungu wiwe n’abantu bose bavukiye mu nzu yiwe n’abaguzwe amahera yiwe bose, uw’igitsina-gabo wese mu bantu bo mu rugo rwa Aburahamu, atangura kugenyera udushato tw’imibiri yabo kuri uwo musi nyene, nk’uko Imana yari yamubwiye+. 24  Aburahamu yari afise imyaka mirongo icenda n’icenda igihe yagenyeresha agashato k’umubiri wiwe+. 25  Ishimayeli umuhungu wiwe na we yari afise imyaka cumi n’itatu igihe yagenyeresha agashato k’umubiri wiwe+. 26  Uwo musi nyene Aburahamu aragenyerwa, be na Ishimayeli umuhungu wiwe+. 27  N’abagabo bose bo mu rugo rwiwe, umuntu wese yavukiye mu nzu, n’umuntu wese yaguzwe amahera ku munyamahanga, bagenyeranwa na we+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “urubuto.”
Ni agashato ko kw’isonga ry’igihimba c’irondoka c’umugabo.