Itanguriro 15:1-21

15  Inyuma y’ivyo bintu, ijambo rya Yehova riza kuri Aburamu mw’iyerekwa+, rivuga riti: “Ntutinye+ Aburamu. Ndi inkinzo kuri wewe+. Impembo yawe izoba nini cane+.”  Aburamu na we avuga ati: “Mukama Segaba Yehova, uzompa iki, ko ndiko ndagenda ata kana nsize, uwuzokwegukira inzu yanje akaba ari Eliyezeri+ umuntu w’i Damasiko?”  Aburamu yongerako ati: “Ehe nta ruvyaro*+ wampaye, kandi ehe umuhungu+ wo mu rugo rwanje ni we agira ansubirire, abe samuragwa.”  Mugabo ijambo rya Yehova riza kuri we muri aya majambo ngo: “Uwo muntu ntazogusubirira nka we samuragwa, mugabo uwuzova muri wewe ni we azogusubirira nka we samuragwa+.”  Amusohora hanze rero, avuga ati: “Ndakwinginze urangamize mu kirere uharure inyenyeri, nimba kumbure ushoboye kuziharura+.” Hanyuma amubwira ati: “Ukwo ni ko uruvyaro rwawe ruzongana+.”  Nuko yizera Yehova+; uno na we abimuharurako nk’ubugororotsi+.  Yongera kumubwira ati: “Ndi Yehova, uwagukuye i Uri h’Abakaludaya kugira aguhe iki gihugu ngo ucigabire+.”  Kuri ivyo avuga ati: “Mukama Segaba Yehova, nzomenyeshwa n’iki ko nzocigabira+?”  Na we amubwira ati: “Ntorera ishashi y’inka imaze imyaka itatu n’impene ivyara imaze imyaka itatu n’impfizi y’intama imaze imyaka itatu n’intunguru be n’inuma ikiri nto+.” 10  Yironsa rero ivyo vyose araheza abihimburamwo kubirikubiri maze igihimba kimwekimwe cose agitumberanya na kigenzi caco, mugabo inyoni ntiyazicamwo ibipande+. 11  Maze inyoni zihiga zitangura kumanuka kuri nya mivyimba+, mugabo Aburamu akaguma azirukana. 12  Haciye akanya, izuba ryagira rirenge, maze itiro rirerire riza kuri Aburamu+, maze umwiza ukomeye w’agacavutu umuzako. 13  Nuko atangura kubwira Aburamu ati: “Umenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzocika kavamahanga mu gihugu kitari icabo+, kandi bazobwirizwa gukorera abantu baho, kandi bano bazobateza amarushwa imyaka amajana ane+. 14  Mugabo ihanga bazokorera nzoricira urubanza+, kandi inyuma y’ivyo bazosohoka bafise ibintu vyinshi+. 15  Nayo wewe, uzohamvya ba sogokuruza bawe mu mahoro; uzohambwa wisaziye neza+. 16  Mugabo mw’iyaruka rigira kane bazogaruka ng’aha+, kuko ikosa ry’Abamori ritaruzura+.” 17  Izuba ririko rirarenga, haza umwiza w’umuzitanya, maze haboneka itanure rifumba umwotsi, n’ikimuri caka umuriro gica hagati ya nya bipande+. 18  Kuri uwo musi Yehova agirana na Aburamu isezerano+, avuga ati: “Uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu+, kuva ku ruzi rwa Misiri gushika kuri rwa ruzi runini, uruzi Efurate+: 19  Abakeni+ n’Abakenizi n’Abakadumoni 20  n’Abaheti+ n’Abaperizi+ n’Abarefayimu+ 21  n’Abamori n’Abanyakanani n’Abagirugashi n’Abayebusi+.”

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “urubuto.”