Itanguriro 12:1-20

12  Nuko Yehova abwira Aburamu ati: “Va mu gihugu cawe no mu ncuti zawe no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka+;  nzogukuramwo ihanga rikomeye, kandi nzoguhezagira, kandi izina ryawe nzorigira irihambaye; nuko nube umuhezagiro+.  Nzohezagira abaguhezagira, uwuguhamagarirako akabi nzomuvuma+, kandi imiryango yose yo ku butaka izokwihesha koko umuhezagiro biciye kuri wewe+.”  Aburamu aca aragenda nk’uko Yehova yari yamubwiye, na Loti ajana na we. Aburamu yari afise imyaka mirongo irindwi n’itanu igihe yava i Harani+.  Gutyo Aburamu afata Sarayi umugore wiwe+, na Loti umuhungu wa mwene wabo+, n’ibintu vyose bari bararundanije+, be n’abantu bari bararonse i Harani, bavayo bafata inzira kugira baje mu gihugu ca Kanani+. Amaherezo bashika mu gihugu ca Kanani.  Nuko Aburamu aca muri ico gihugu gushika mu karere ka Shekemu+, hafi y’ibiti binini vya More+. Ico gihe Umunyakanani yari muri ico gihugu.  Yehova abonekera Aburamu maze avuga ati: “Uruvyaro* rwawe+ ngiye kuruha iki gihugu+.” Inyuma y’ivyo ahubakira igicaniro Yehova, uwari yamubonekeye.  Mu nyuma ava ng’aho aja mu karere k’imisozi mu buseruko bwa Beteli+ maze ashinga ihema ryiwe ku buryo Beteli haherera mu burengero, Ayi+ na ho mu buseruko. Maze yubakira igicaniro Yehova+ ng’aho araheza atangura kwambaza izina rya Yehova+.  Mu nyuma Aburamu asambura ikambi, agenda arakambika asubira, yerekeza i Negebu+. 10  Nuko ikigoyi kiraduka mu gihugu maze Aburamu amanuka yerekeza mu Misiri kugira abeyo ari kavamahanga+, kuko ikigoyi cari gikaze mu gihugu+. 11  Acegereza kwinjira mu Misiri, abwira rero Sarayi umugore wiwe ati: “Ehe rero ndakwinginze! Ndazi neza yuko uri umugore asa neza+. 12  Ntibizobura rero gushika yuko Abanyamisiri bazokubona, bakavuga bati: ‘Uyu ni umugore wiwe.’ Kandi ntibazobura kunyica, mugabo wewe bakuzigamire ubuzima. 13  Ndakwinginze uvuge ko uri mushikanje+, kugira bingendere neza kubera wewe, kandi sinzobura kubaho ndabikesheje wewe+.” 14  Aburamu akimara kwinjira mu Misiri, Abanyamisiri babona nya mugore, yuko yari mwiza cane. 15  Abaganwa ba Farawo na bo nyene baramubona maze batangura kumushemagiza kuri Farawo, ku buryo nya mugore ajanwa ku nzu ya Farawo. 16  Uno afata neza Aburamu kubera uwo mugore, maze arahava agira intama n’inka n’indogobwa n’abasuku n’abasukukazi n’indogobwa z’ingore be n’ingamiya+. 17  Maze Yehova ateza Farawo n’urugo rwiwe ivyago bikomeye+ kubera Sarayi, umugore wa Aburamu+. 18  Nuko Farawo ahamagara Aburamu maze avuga ati: “Ibi wankoreye ni ibiki? Kubera iki utambwiye ko ari umugore wawe+? 19  Kubera iki wavuze ngo: ‘Ni mushikanje+,’ ku buryo nagira ndamwabire ngo abe umugore wanje? Ng’uyu rero umugore wawe. Mutore ugende!” 20  Nuko Farawo aha amategeko abantu ku vyerekeye uwo mugabo, maze baramuherekeza we n’umugore wiwe n’ivyo yari afise vyose+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “urubuto.”