Itanguriro 10:1-32

10  Aka ni ko kahise ka bene Nowa+, ari bo Shemu, Hamu na Yafeti. Nuko inyuma y’umwuzure batangura kuvyara abana+.  Bene Yafeti bari Gomeri+ na Magogi+ na Madayi+ na Yavani+ na Tubali+ na Mesheki+ na Tirasi+.  Bene Gomeri na bo bari Ashikenazi+ na Rifati+ na Togaruma+.  Bene Yavani na bo bari Elisha+ na Tarushishi+, Kitimu+ na Dodanimu+.  Abantu bo mu mazinga yegukira amahanga bakwiragiye mu bihugu vyabo bavuye kuri abo, bamwebamwe bose nk’uko ururimi rwabo rwari, nk’uko imiryango yabo yari, hakurikijwe amahanga yabo.  Bene Hamu bari Kushi+ na Mizirayimu+ na Puti+ na Kanani+.  Bene Kushi na bo bari Seba+ na Havila na Sabuta na Rayama+ na Sabuteka. Bene Rayama na bo bari Sheba na Dedani+.  Nuko Kushi avyara Nimurodi+. Uno ni we yatanguye kuba umunyenkomezi mw’isi.  Yabaye umuhigi w’umunyenkomezi arwanya Yehova. Ni co gituma hari abavuga bati: “Nka Nimurodi, umuhigi w’umunyenkomezi arwanya Yehova+.” 10  Kandi intango y’ubwami bwiwe yabaye Babeli+ na Ereki+ na Akadi na Kalune, mu gihugu ca Shinari+. 11  Avuye muri ico gihugu, aja muri Ashuri+ maze atangura kwubaka Ninewe+ na Rehoboti-Iri na Kala 12  na Reseni, hagati ya Ninewe na Kala: ico ni co ca gisagara* gihambaye. 13  Mizirayimu+ yavyaye Ludimu+ na Anamimu na Lehabimu na Nafituhimu+ 14  na Patirusimu+ na Kasiluhimu+ (ari bo Abafilisitiya+ bakomotseko) na Kafutorimu+. 15  Kanani na we yavyaye Sidoni+ imfura yiwe na Heti+ 16  n’Umuyebusi+ n’Umwamori+ n’Umugirugashi 17  n’Umuhiwi+ n’Umwariki n’Umusini 18  n’Umwaruvadi+ n’Umuzemari n’Umuhamati+; mu nyuma imiryango y’Umunyakanani irasanzara. 19  Urubibe rw’Umunyakanani rwahera rero i Sidoni rugashika i Gerari+, hafi ya Gaza+, rugashika i Sodomu n’i Gomora+ n’i Adima+ n’i Zeboyimu+, hafi ya Lasha. 20  Abo ni bo bari bene Hamu hisunzwe imiryango yabo, hisunzwe indimi zabo, mu bihugu vyabo, hakurikijwe amahanga yabo. 21  Havuka uruvyaro no kuri Shemu, sekuruza wa bene Eberi+ bose, mwene wabo na Yafeti umukuru wa bose. 22  Bene Shemu bari Elamu+ na Ashuru+ na Arupakishadi+ na Ludi na Aramu. 23  Bene Aramu na bo bari Uzu na Huli na Geteri na Mashi+. 24  Arupakishadi na we avyara Shela+, Shela na we avyara Eberi. 25  Eberi yavyaye abahungu babiri. Umwe yitwa Pelegi*+, kuko mu misi yiwe ari ho isi yagabuwe+; mwene wabo na we yitwa Yokitani+. 26  Yokitani yavyaye Alumodadi na Shelefu na Hazarumaveti na Yera+ 27  na Hadoramu na Uzali na Dikila+ 28  na Obali na Abimayeli na Sheba+ 29  na Ofiri+ na Havila+ na Yobabu+; abo bose bari bene Yokitani. 30  Ikibanza babamwo cava i Mesha kigashika i Sefari, akarere k’imisozi ko mu Buseruko. 31  Abo ni bo bari bene Shemu nk’uko imiryango yabo yari, nk’uko indimi zabo zari, mu bihugu vyabo, nk’uko amahanga yabo yari+. 32  Iyo ni yo yari imiryango ya bene Nowa hisunzwe imiryango bakomokamwo, hakurikijwe amahanga yabo, kandi amahanga yakwiragiye mw’isi inyuma y’umwuzure avuye kuri abo+.

Amakuru yiyongereye

Gishobora kuba cerekeza kuri Ninewe n’ibindi bisagara bitatu, vyose bifatiwe hamwe.
Bisobanura “Ukugabura.”