Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet

BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Itanguriro 1:1-31

1  Mu ntango+ Imana+ yaremye+ amajuru n’isi+.  Isi ntiyagira imero kandi yari igiharabuga, kandi ku buringanire bw’inyenga y’amazi+ hari umwiza. Inguvu zikora z’Imana zaguma zitembera irya n’ino+ ku buringanire bw’amazi+.  Maze Imana ivuga+ iti: “Nihabeho umuco.” Nuko habaho umuco+.  Inyuma y’ivyo Imana ibona ko umuco ari mwiza, maze Imana itandukanya umuco n’umwiza+.  Imana yita umuco Umurango+, mugabo umwiza iwita Ijoro+. Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi wa mbere.  Imana yongera kuvuga iti: “Nihabeho ikirere+ hagati y’amazi, habe n’ukwigabura hagati y’amazi n’ayandi+.”  Maze Imana itangura gukora ikirere no gutandukanya amazi akwiye kuba munsi y’ikirere n’amazi akwiye kuba hejuru y’ikirere+. Biraheza biba kuno.  Imana yita ikirere Ijuru+. Haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira kabiri.  Imana yongera kuvuga iti: “Amazi yo munsi y’amajuru nakoranire ahantu hamwe, kandi haboneke isi yumutse+.” Biraheza biba kuno. 10  Imana yita nya si yumutse Isi+, mugabo ikoraniro ry’amazi iryita Ibiyaga+. Maze Imana ibona ko ari vyiza+. 11  Imana yongera kuvuga iti: “Isi nimeze ivyatsi, ibimera vyama imbuto+, ibiti vy’ivyamwa bitanga ivyamwa nk’uko amoko+ y’ivyo biti ari, imbuto y’ivyo vyamwa ikaba iri muri vyo+, bibe gutyo kw’isi.” Biraheza biba kuno. 12  Nuko isi itangura kumera ivyatsi, ibimera vyama imbuto nk’uko ubwoko bwavyo buri+, n’ibiti bitanga ivyamwa, imbuto yavyo ikaba iri muri vyo nk’uko ubwoko bwavyo buri+. Maze Imana ibona ko vyari vyiza. 13  Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira gatatu. 14  Imana yongera kuvuga iti: “Nihabeho ibitangamuco mu kirere c’amajuru kugira bitandukanye umurango n’ijoro+; bizoba ibimenyetso bibe n’ivyo kwerekana ibiringo n’imisi n’imyaka+. 15  Kandi bizoba ibitangamuco mu kirere c’amajuru kugira vyakire isi+.” Biraheza biba kuno. 16  Imana ikora ibitangamuco bibiri bininibinini, igitangamuco kinini muri vyo co kuganza umurango, n’igitangamuco gitoyi co kuganza ijoro, ikora n’inyenyeri+. 17  Gutyo Imana ibishira mu kirere c’amajuru kugira vyakire isi+, 18  no kugira biganze ku murango no mw’ijoro, no kugira bitandukanye umuco n’umwiza+. Maze Imana ibona ko vyari vyiza+. 19  Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira kane. 20  Imana yongera kuvuga iti: “Amazi natume hagwirirana umugwirirano w’ibifise ubuzima*+, kandi ibiremwa biguruka nibiguruke hejuru y’isi, mu kirere c’amajuru+.” 21  Imana irema ibikoko binini amahero vyo mu kiyaga+ be n’igifise ubuzima cose kigendagenda+, ivyo amazi yatumye bigwirirana nk’uko amoko yavyo ari, be n’ikiremwa c’amababa cose kiguruka nk’uko ubwoko bwaco buri+. Imana ibona ko vyari vyiza. 22  Maze Imana irabihezagira iti: “Nimurondoke, mugwire, mwuzure amazi yo mu biyaga+, kandi ibiremwa biguruka nibigwire mw’isi.” 23  Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira gatanu. 24  Imana yongera kuvuga iti: “Isi+ nizane ibifise ubuzima nk’uko amoko yavyo ari: igikoko c’igitungano+, igikoko kigendagenda+ n’igikoko c’ikinyeshamba+ co kw’isi nk’uko ubwoko bwaco buri.” Biraheza biba kuno. 25  Imana irema* igikoko c’ikinyeshamba co kw’isi nk’uko ubwoko bwaco buri, n’igitungwa nk’uko ubwoko bwaco buri, n’igikoko kigendagenda cose co ku butaka nk’uko ubwoko bwaco buri+. Imana ibona ko vyari vyiza. 26  Imana yongera kuvuga iti: “Tureme+ umuntu mw’ishusho yacu+, nk’uko dusa+, aganze amafi yo mu kiyaga, n’ibiremwa biguruka vyo mu kirere, n’ibitungwa, n’isi yose, n’igikoko kigendagenda cose kigendagenda kw’isi+.” 27  Imana irema umuntu mw’ishusho yayo, imurema+ mw’ishusho y’Imana; ibarema ari umugabo n’umugore+. 28  Vyongeye, Imana irabahezagira+, ibabwira iti: “Nimurondoke+, mugwire, mwuzure isi kandi muyigabe+, muganze+ amafi yo mu kiyaga, n’ibiremwa biguruka vyo mu kirere, n’ikinyabuzima cose kigendagenda kw’isi.” 29  Imana yongera kuvuga iti: “Ehe ndabahaye ibimera vyose vyama imbuto biri ku buringanire bw’isi yose, n’igiti cose kiriko ivyamwa vy’igiti cama imbuto+. Nibibabere ibifungurwa+. 30  Kandi igikoko c’ikinyeshamba cose, ikiremwa kiguruka cose co mu kirere be n’igifise ubuzima cose kigendagenda kw’isi, ndagihaye ibimera bitoto vyose ngo bikibere indya+.” Biraheza biba kuno. 31  Inyuma y’ivyo Imana yihweza ikintu cose yari yakoze, isanga cari ciza cane+. Nuko haba umugoroba, haba n’igitondo: uwo ni umusi ugira gatandatu.

Amakuru yiyongereye

Ni ukuvuga ibikoko vyo mu mazi.
Ijambo ry’igiheburayo ryakoreshejwe ng’aha riratandukanye n’ijambo “kurema” ryakoreshejwe mu murongo wa It 1:1, uwa It 1:21, uwa It 1:27 no muri It 2:3, rikaba risobanura “guhingura” canke “gukora.”