Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Indirimbo ya Salomo 5:1-16

5  “Ninjiye mu murima wanje+, ewe mushikanje+, mugeni wanje+! Namyogeje imira+ yanje kumwe n’ibimota vyanje. Nariye ikimamara canje c’ubuki kumwe n’ubuki bwanje+; nanyoye umuvinyu wanje kumwe n’amata yanje.” “Nimwirire, bagenzi! Nimunywe muborerwe ibimenyetso vy’urukundo+!”  “Ndasinziriye, mugabo umutima wanje uri maso+. Hari ijwi ry’umukunzi wanje ariko aradodora+!” “Nyugururira+, ewe mushikanje, mwigeme nikundira, numa yanje, mugenzi wanje azira umugayo+! Kuko umutwe wanje wuzuyeko ikime, utugundu tw’umushatsi wanje na two amama y’ijoro+.”  “‘Nambuye ikanzu yanje. Nosubira kuyambara nte? Nuhagiye ibirenge vyanje. Novyanduza nte?’  Umukunzi wanje ubwiwe yasokoye ukuboko mu mwenge w’umuryango, ubura+ bwanje na bwo buca burasebagirika muri jewe.  Nahagurutse, jewe ubwanje, ngo nugururire umukunzi wanje, amaboko yanje aca atonyanga imira, intoke zanje na zo zitonyanga imira y’amazimazi, itonyangira ku tunogonogo tw’icugazo.  Ndugurura, jewe ubwanje, nugururiye umukunzi wanje, mugabo umukunzi wanje yari yagiye, yari yahise. Umutima wanje wari wamvuyemwo igihe yavuga. Ndamurondera, sinamubona+. Ndamuhamagara, ntiyanyitaba.  Inderetsi+ zariko zizunguruka mu gisagara zirambona. Zirankubita, zirankomeretsa. Inderetsi z’impome+ zica zinkurako umwitwikiro wanje wagutse.  “Ndabarahije+, emwe bakobwa ba Yeruzalemu+, ngo nimwabona umukunzi wanje+, mumubwire yuko ndwaye urukundo+.”  “Umukunzi wawe arusha iki uwundi mukunzi wese+, ga mwiza w’agahebuza mu bagore+? Umukunzi wawe arusha iki uwundi mukunzi wese, aho uturahiza indahiro nk’iyo+?” 10  “Umukunzi wanje aca ibibatsi kandi ari inzobe, indanga ihebuje mu bihumbi cumi+. 11  Umutwe wiwe ni inzahabu, inzahabu ityoroye. Utugundu tw’umushatsi wiwe ni imisoko y’amatende. Umushatsi wiwe wirabura ni nk’igikona. 12  Amaso yiwe ni nk’inuma ziri iruhande y’imihora y’amazi, ziriko ziriyuhagira mu mata, zicaye zikikujwe n’imbiga. 13  Amatama yiwe ni nk’ituta ry’ibimota+, iminara y’ivyatsi bimoga. Iminwa yiwe ni amalisi, itonyanga imira+ y’amazimazi. 14  Amaboko yiwe ni utugunguru tw’inzahabu, twuzuye amabuye ya kirisolito. Inda yiwe ni akabate k’amasenge gashasheko amabuye ya safiro. 15  Amaguru yiwe ni inkingi z’amabuye ya marimari zishinze ku vyicaro binogoye vy’inzahabu ityoroye. Ishusho yiwe ni nka Libani, imwe y’intorwa nk’amasederi+. 16  Amagage yiwe ni ubusose gusa, kandi ikimwerekeye cose ni ico kwipfuzwa bihebuje+. Uyo ni we mukunzi wanje, kandi uyo ni we musore nikundira, emwe bakobwa ba Yeruzalemu!”

Amakuru yiyongereye