Imigani 5:1-23

5  Mwananje, enda tega ugutwi ubukerebutsi bwanje+! Tega amatwi* ugutahura kwanje+,  kugira urinde ubushobozi bwo kwiyumvira+; kandi ese iminwa yawe yozigama ubumenyi+.  Kuko iminwa y’umugore w’igihumbu* iguma itonyanga nk’ikimamara c’ubuki+, kandi amagage yiwe yoroshe kurusha amavuta+.  Mugabo ingaruka ziva kuri we zirura nk’ibamba+; zikarishe nk’inkota y’ubugi bubiri+.  Ibirenge vyiwe bimanuka bija mu rupfu+. Intambuko ziwe zifashe ukuzimu+.  Umunyuro w’ubuzima ntawitegereza+. Imihora yiwe yangariye iyo atazi+.  Rero ga bana, nimunyumvirize+ kandi ntimuve ku majambo y’akanwa kanje+.  Gumiza inzira yawe kure y’aho ari, kandi ntiwegere ubwinjiriro bw’inzu yiwe+,  kugira ntuhe abandi iteka ryawe+, canke ngo imyaka yawe uyihe ibisesereza+; 10  kugira ab’ahandi ntibahage ububasha bwawe+, canke ngo ibintu waronse ucumukuye bibe mu nzu y’umunyamahanga+, 11  canke ngo ubwirizwe kuniha muri kazoza kawe+ igihe inyama zawe n’umubiri wawe bizoba birangiye+. 12  Kandi ntuzobura kuvuga ngo: “Ese ingene nanse indero+, n’umutima wanje ukagaya igikangiro+! 13  Sinumvirije ijwi ry’abampa inyigisho+, kandi sinateze ugutwi abigisha banje+. 14  Nashitse mu bibi vy’ubwoko bwose bitagoranye+, hagati mw’ishengero no hagati mw’ikoraniro+.” 15  Nywa amazi yo mw’itangi ryawe, n’ayatemba ava hagati mw’iriba ryawe+. 16  None imbizi zawe zisanzare hanze+, imigezi yawe y’amazi isanzare mu bibanza vya bose? 17  Nibibe ivyawe wenyene, ntibibe ivy’ab’ahandi bari kumwe nawe+. 18  Isôko ryawe ry’amazi nirihezagirwe+, kandi unezeranwe n’umugore wo mu buto bwawe+, 19  impongokazi yo gukundwa be n’impene y’igikundiro yo mu misozi+. Amabere yiwe nakuboreze ibihe vyose+. Wame watwawe ubwenge n’urukundo rwiwe+. 20  None ga mwananje, kubera iki wotwarwa ubwenge n’umugore w’igihumbu* canke ukagumbira igikiriza c’umugore w’umunyamahangakazi+? 21  Kuko inzira z’umuntu ziri imbere y’amaso ya Yehova+, kandi aritegereza imihora yiwe yose+. 22  Umubisha azofatwa n’amakosa yiwe bwite+, kandi azocakirirwa mu migozi y’igicumuro ciwe+. 23  Ni we azopfa kubera ata ndero ihari+, no kubera azimirira mu murengera w’ubupfu bwiwe+.

Utujambo tw'epfo

Ijambo ku rindi ni “Hengekera amatwi yawe ku.”
Ijambo ku rindi ni “umugore w’ahandi.”
Raba Img 5:3, akajambo k’epfo.