Imigani 11:1-31

11  Umunzane wiba ni ikintu giteye ishishi kuri Yehova+, mugabo ibuye ry’ugupimisha rikwiye riramuhimbara.  Ukwita imbere kwaje? Agateterwe kazoza rero+; mugabo ubukerebutsi buri kumwe n’abifata ruto+.  Ugutungana kw’abagororotse ni kwo kubayobora+, mugabo ubugorame bw’ibihemu buzobinyaga+.  Ibintu vy’agaciro nta co bizomara ku musi w’uburake+, mugabo ubugororotsi buzorokora umuntu mu rupfu+.  Ubugororotsi bw’uwutagirako umugayo ni bwo buzogorora inzira yiwe+, mugabo umubisha azogwa mu bubisha bwiwe+.  Ubugororotsi bw’abagororotse ni bwo buzobarokora+, mugabo ibihemu bizofatwa n’ukwipfuza kwavyo+.  Iyo umuntu w’umubisha apfuye, icizigiro ciwe kirazimangana+; mbere n’ivyari vyitezwe bishingiye ku bubasha biba bizimanganye+.  Umugororotsi aratabarwa mu marushwa+, umubisha na we akaza akamusubirira mu kibanza+.  Umuhuni, biciye ku kanwa kiwe, akwegera mugenziwe guhona+, mugabo abagororotsi batabarwa n’ubumenyi+. 10  Kubera ukumera neza kw’abagororotsi, igisagara akamwemwe karagisya+, mugabo iyo ababisha bayogeye haraba akamo k’umunezero+. 11  Kubera umuhezagiro w’abagororotse, igisagara kirashirwa hejuru+; mugabo kubera akanwa k’ababisha kirasamburwa+. 12  Uwutagira umutima yasuzuguye mugenziwe+, mugabo umuntu w’ugutahura kwagutse aguma yicerereje+. 13  Uwugenzwa no kubeshera abandi+ ahishura ikiyago c’akabanga+, mugabo umuntu w’umutima wizigirwa arahisha ikintu+. 14  Iyo ata buyobozi bw’ubuhanga buhari, abantu baragwa+; mugabo hari ubukiriro mu bajanama indiri+. 15  Umuntu ntazobura kwibonerako kubera yishinze uw’ahandi+, mugabo uwanka guhana ukuboko n’uwundi yigumira ata maganya. 16  Umugore w’igikundiro ni we acakira ubuninahazwa+; mugabo intwazamukazo zozo zicakira ubutunzi. 17  Umuntu w’ubuntu bwuzuye urukundo yigirira neza+, mugabo umuntu w’imburakigongwe akwegera umubiri wiwe ugukumīrwa+. 18  Umubisha aronka impembo zitari zo+, mugabo uwubiba ubugororotsi aronka inyungu nyakuri+. 19  Uwuhagarara ashikamye ku bw’ubugororotsi, ariko agana ku buzima+; mugabo uwiruka inyuma y’ibibi, ariko agana ku rupfu rwiwe+. 20  Ab’umutima uhetaraye ni ikintu giteye ishishi kuri Yehova+, mugabo abatagirako umugayo mu nzira yabo baramuhimbara+. 21  Naho ukuboko kwoba kugiye mu kundi, umuntu mubi ntazogenda adahanywe+; mugabo uruvyaro rw’abagororotsi ntiruzobura kurokoka+. 22  Umugore mwiza mugabo aca kure ukwiyumvira neza, ni nk’impeta yo ku zuru y’inzahabu ku kinwanwa c’ingurube+. 23  Icipfuzo c’abagororotsi ni ciza koko+; icizigiro c’ababisha ni uburake+. 24  Hariho uwusanzaza yamara ivyiwe bikongerekana+; hari n’uwureka gukora ibibereye mugabo hakavamwo ubukene gusa+. 25  Uwutanga cane azodoheshwa+, kandi uwuvomēra abandi ku bwinshi na we ubwiwe azovomērwa ku bwinshi+. 26  Uwimana intete abanyagihugu bazomuvuma, mugabo umutwe w’uwemera zikagurwa urahezagirwa+. 27  Uwurondera iciza azoguma arondera ubutoni+; mugabo uwuhîga ikibi we kizomuzako+. 28  Uwizigira ubutunzi bwiwe, emwe, ubwiwe azogwa+; mugabo abagororotsi bazosagarara nk’amababi+. 29  Uwukwegera inzu yiwe ugukumīrwa+, azokwigabira umuyaga+; kandi igipfu kizobera umusuku umuntu w’inkerebutsi mu mutima. 30  Ivyamwa vy’umugororotsi ni igiti c’ubuzima+, kandi uwigarurira imitima ni inkerebutsi+. 31  Ehe! Umugororotsi, mw’isi azohabwa impembo+. Hari akantu umubisha n’umucumuzi+!

Utujambo tw'epfo