Hoseya 2:1-23

2  “Nimubwire bene wanyu muti: ‘Muri abantu banje+!’, na bashiki banyu muti: ‘Ewe mugore yagiriwe imbabazi+!’  Nimuburanye nyoko wanyu+; nimumuburanye, kuko atari umugore wanje+ nanje nkaba ntari umugabo wiwe+. Abwirizwa gukura ubusambanyi bwiwe imbere yiwe, n’ukurenga ibigo kwiwe hagati y’amabere yiwe+,  kugira ngo sindamwambure agasigara ari gusa+, nkamugira koko nko ku musi yavukiyeko+, nkamugira koko nk’agahinga+, nkamugira nk’igihugu kigadutse+, nkamwicisha inyota+.  Kandi abana biwe sinzobagirira imbabazi+, kuko ari abana bavuye mu busambanyi+.  Kuko nyina wabo yakoze ubusambanyi+. Uwabibungenze yakoze ivy’akamaramaza+, kuko yavuze ngo: ‘Nshaka gukurikira abankunda urukundo rukaze+, abampa umukate n’amazi, n’impuzu z’ubwoya be n’impuzu z’ilino, n’amavuta n’ibinyobwa+.’  “Ku bw’ivyo, ehe ngira nzitize amahwa inzira yawe; kandi nzomudugiriza uruhome rw’amabuye+, ku buryo atabona amabarabara yiwe+.  Azokwoma inyuma koko abamukunda urukundo rukaze, mugabo ntazobahamvya+; azobarondera, mugabo ntazobabona. Maze azobwirizwa kuvuga ati: ‘Reka ngende nsubire ku mugabo wanje+, umwe wa mbere+, kuko kirya gihe nari merewe neza kuruta ubu+.’  Mugabo ntiyamenye+ ko ari jewe nari namuhaye intete+ n’umuvinyu usosa n’amavuta, be n’uko nari namugwirije ifeza, n’inzahabu, bakabikoresha mu gusenga Bayali+.  “‘Ku bw’ivyo, nzogaruka ntware koko intete zanje mu gihe cazo, n’umuvinyu wanje usosa mu kiringo cawo+; nzoshikura impuzu yanje y’ubwoya n’impuzu yanje y’ilino vyari bipfutse ubwambure bwiwe+. 10  Ubu rero ngira mpfukure ibihimba vyiwe vy’ibanga bibonwe n’amaso y’abamukunda urukundo rukaze+, kandi nta mugabo azomunshikura mu kuboko+. 11  Nzohagarika koko umwigino wiwe wose+, umusi mukuru wiwe+, imboneko y’ukwezi yiwe+ n’isabato yiwe n’ibiringo vy’imisi mikuru vyiwe vyose. 12  Nzohindura umusaka umuzabibu wiwe+ n’igiti c’umusukoni ciwe+, ivyo yavuze ati: “Ni ingabirano yanje, iyo abankunda urukundo rukaze bampaye”; nzobigira ikibira+, kandi ibikoko vyo mu gahinga bizobirotsa. 13  Nzogira ico ndamubaza+ ku bijanye n’imisi yaguma afumbishiriza umwotsi w’ibimazi+ ibishushanyo vya Bayali+, igihe yaguma yishariza impeta yiwe n’udusharizo twiwe+, akaguma akurikira abamukunda urukundo rukaze+, nanje akanyibagira+,’ ni ko Yehova avuze. 14  “‘Ku bw’ivyo, ehe ngira ndamuryosharyoshe, ndamujane mu gahinga+, mbwire umutima wiwe+. 15  Kuva ico gihe nzomuha imirima yiwe y’imizabibu+, na ca kiyaya co hasi ca Akori+ ngo kibe ubwinjiriro bushikana ku cizigiro; kandi ng’aho azokwitaba koko nko mu misi y’ubuto bwiwe+, nko kuri wa musi yaduga avuye mu gihugu ca Misiri+. 16  Kuri uwo musi,’ ni ko Yehova avuze, ‘uzonyita Umugabo wanje, ntuzoba ukinyita Databuja+.’ 17  “‘Nzokura mu kanwa kiwe amazina y’ibishusho vya Bayali+, kandi ntibizoba bicibukirwa kw’izina ryavyo+. 18  Kuri uwo musi, nzogirana isezerano n’igikoko co mu gahinga+ n’ikiremwa kiguruka co mu kirere n’igikwega inda hasi co ku butaka ku bwabo; kandi umuheto n’inkota n’intambara nzobivunagura ndabikure mu gihugu+, ntume baryama mu mutekano+. 19  Nzokuresha ube uwanje igihe kitagira urugero*+, nzokuresha mu bugororotsi no mu butungane no mu buntu bwuzuye urukundo no mu mbabazi+. 20  Nzokuresha mu bwizigirwa; kandi uzomenya koko Yehova+.’ 21  “‘Kandi kuri uwo musi nzokwitaba,’ ni ko Yehova avuze, ‘nzokwitaba amajuru, amajuru na yo yitabe isi+; 22  isi na yo izokwitaba intete+ n’umuvinyu usosa n’amavuta; na vyo bizokwitaba Yezireyeli*+. 23  Nzomwibibira koko kw’isi nk’imbuto+, kandi nzogirira imbabazi uwutari yaragiriwe imbabazi+, kandi nzobwira abatari abantu banje nti: “Muri abantu banje+”; na bo bazovuga bati: “Uri Imana yacu+.”’”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Bisobanura ngo “Imana izobiba imbuto.”