Hoseya 13:1-16

13  “Igihe Efurayimu yaba avuze, abantu barajugumira; yari uwuhambaye muri Isirayeli+. Mugabo aba uwagirwa n’icaha ku bijanye na Bayali+ maze arapfa+.  Ubu na ho bakora ikindi gicumuro bakihingurira mw’ifeza yabo igishushanyo co mu cuma gishongeshejwe+, ibigirwamana nk’uko bavyumva+, vyose bikaba ari igikorwa c’abahinguzi b’utugenegene+. Babibwira* bati: ‘Abashikana ibimazi b’abagabo nibasome inyana+.’  Ni co gituma bazoba nk’ibicu vyo mu gitondo+ bongere babe nk’ikime gikamangana kare; bazoba nk’umuguruka uvumbuwe n’ikirura ukava ku mbuga y’ikubitiro+, babe kandi nk’umwotsi ufumbukana mu ntoboro y’igisenge.  “Mugabo jewe ndi Yehova Imana yawe kuva igihe wava mu gihugu ca Misiri+, kandi nta yindi Mana wari uzi kiretse jewe; nta wundi mukiza yariho atari jewe+.  Jewe nakumenyeye mu gahinga+, mu gihugu c’inyonko+.  Nk’uko uburagiriro bwabo bwari buri, ni ko bahaze+. Barahaze maze umutima wabo utangura kwishira hejuru+. Ni co catumye banyibagira+.  Nzobabera nk’intambwe y’umukangara+. Nzoguma nderetse nk’ingwe iruhande y’inzira+.  Nzohura na bo nk’idubu yatakaje ivyana vyayo+, kandi nzobatantamura igikiriza. Nzobarokereza ng’aho nk’intambwe+; igikoko co mu gahinga kizobatabagura+.  Kizoguhonya ata kabuza+, ewe Isirayeli, kuko ivyo wagize wabigiriye jewe, ubigirira umutabazi wawe+. 10  “None umwami wawe ari hehe, ngo agukize mu bisagara vyawe vyose+, n’abacamanza bawe, abo wambwiye ku biberekeye uti: ‘Numpe umwami n’abaganwa+’? 11  Naraguhaye rero umwami nshavuye+, kandi nzomukuraho naratse+. 12  “Ikosa rya Efurayimu riratekeye, igicumuro ciwe kibitswe muri ntibate+. 13  Azofatwa n’imisonga y’ibise y’umugore ariko yibaruka+. Ni umwana atagira ubukerebutsi+, kuko nihagera atazohagarara igihe abana bazoba bariko barava mu gitereko+. 14  “Nzobacungura ndabakure mu kuboko kw’ukuzimu*+; nzobagarukana ndabakuye mu rupfu+. Rupfu we, za mboyi zawe ziri he+? Kuzimu we, kwa gutikiza kwawe kuri he+? Amaso yanje ntazogira impuhwe+. 15  “Naho yorondoka nk’umuvyaro w’amarenga+, umuyaga wo mu buseruko, umuyaga wa Yehova, uzoza+. Uraduze uvuye mu gahinga, kandi uzokamya iriba ryiwe wongere utume imbizi yiwe igaduka+. Uwo, azosahura itunga rigizwe n’ibintu bihimbaye vyose+. 16  “Samariya azoharurwako icaha+, kuko agarariza koko Imana yiwe+. Bazogwishwa n’inkota+. Abana babo bazomenagurwa+, abagore babo bibungenze na bo bafomozwe+.”

Amakuru yiyongereye

Canke, “bababwira.”
Mu giheburayo ni “Sheoli” (sheʹohlʹ). Raba Inyongera ya 7.