Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Hoseya 11:1-12

11  “Igihe Isirayeli yari agahungu naramukunda+, kandi nahamagaye umwana wanje ngo ave mu Misiri+.  “Uko babahamagara+, ni ko baja kure yabo+. Batanguye gushikanira ibimazi ibishusho vya Bayali+, batangura no gufumbishiriza umwotsi w’ibimazi ibishusho bibajwe+.  Mugabo jewe narigishije Efurayimu gutambuka+, ndabatwara mu maboko+; ntibamenye yuko nari narabakijije+.  Nagumye ndabakwegesha imigozi y’umuntu yakuwe mw’ivu, imigozi y’urukundo+, ndababera nk’abakura ingǒgo* mu mibangabanga yabo+, kandi mu bwitonzi nzanira ibifungurwa umwumwe wese+.  Ntazosubira mu gihugu ca Misiri, mugabo Ashuri izoba umwami wiwe+, kuko banse kugaruka+.  Kandi inkota izozunguruka mu bisagara vyiwe+, ikureho ibihindizo vyiwe, irigate+, kubera inama zabo+.  Abantu banje biyemeje kumpemukira+. Babahamagara berekeza hejuru; nta n’umwe ahaguruka.  “Noshobora nte kuguheba ga Efurayimu+? Noshobora nte kugutanga ga Isirayeli+? Noshobora nte kukugira nka Adima+? Noshobora nte kuguhindura nka Zeboyimu+? Umutima wanje wahindutse muri jewe+; muri ico gihe nyene impuhwe zanje zisigaye zishushe.  Sinzokwerekana ishavu ryanje rirurumba+. Sinzokwongera guhonya Efurayimu+, kuko ndi Imana+, ntari umuntu, Umweranda hagati muri wewe+; sinzoza mfise uburake. 10  Bazogenda bakurikira Yehova+. Azoroha nk’intambwe+; kuko we azoroha+, maze abana biwe bakaza bajugumira bavuye mu burengero+. 11  Bazoza bavuye mu Misiri bajugumira nk’inyoni+, no mu gihugu ca Ashuri bajugumira nk’inuma+; kandi nzotuma koko baba mu mazu yabo,” ni ko Yehova avuze+. 12  “Efurayimu yankikuje ukubesha+, inzu ya Isirayeli na yo inkikuza ubuhendanyi. Mugabo Yuda aracagendana n’Imana+, kandi ni umwizigirwa kuri wa Mweranda Rwose.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.