Gusubira mu vyagezwe 5:1-33

5  Hanyuma Musa ahamagara Isirayeli yose+, ababwira ati: “Niwumve, ewe Isirayeli, ingingo nyobozi n’ingingo z’ubutungane+ ndiko mvugira mu matwi yanyu uno musi, kandi mutegerezwa kuziga no kuba maso mukazishitsa+.  Yehova Imana yacu yagiranye natwe isezerano i Horebu+.  Yehova ntiyagiranye iri sezerano na ba sogokuruza bacu, mugabo yarigiranye natwe, twese abari ng’aha uno musi turi bazima.  Yehova yavuganye na mwebwe amaso mu yandi ku musozi, avugiye hagati mu muriro+.  Nari mpagaze hagati ya Yehova na mwebwe ico gihe nyene+, kugira ndababwire ijambo rya Yehova, (kuko mwari mwatinye kubera umuriro maze ntimwaduga ku musozi+,) nti:  “‘Ndi Yehova Imana yawe+ yagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y’abashumba+.  Ntuze wigere ugira izindi mana izo ari zo zose unzana mu maso+.  “‘Ntukihingurire igishusho c’ikibazano+, imero iyo ari yo yose+ imeze nk’ikintu ico ari co cose kiri mu majuru hejuru canke kw’isi hasi canke mu mazi munsi y’isi.  Ntukavyunamire canke ngo wemere kubikorera+, kuko jewe Yehova Imana yawe ndi Imana isaba kwiheberwa yonyene gusa+, izana igihano ku bana ku bw’ikosa rya ba se, kw’iyaruka rigira gatatu no ku rigira kane, ku banyanka+; 10  mugabo nkagirira ubuntu bwuzuye urukundo iyaruka rigira igihumbi ku bankunda bakagumya amabwirizwa yanje+. 11  “‘Ntugafate izina rya Yehova Imana yawe nk’aho ata co rimaze+, kuko Yehova atazoreka guhana umuntu wese afata izina ryiwe nk’aho ata co rimaze+. 12  “‘Mu kwubahiriza umusi w’isabato ngo uwufate ko ari mweranda, nk’uko Yehova Imana yawe yagutegetse+, 13  uzokora akazi kandi urangure igikorwa cawe cose mu misi itandatu+. 14  Mugabo umusi ugira indwi ni isabato kuri Yehova Imana yawe+. Ntuze ukore igikorwa na kimwe+, wewe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe, canke umushumba wawe canke umushumbakazi wawe, canke ishūri yawe canke indogobwa yawe, canke igitungwa cawe ico ari co cose canke kavamahanga wawe ari mu marembo yawe+, kugira umushumba wawe n’umushumbakazi wawe baruhuke cokimwe nawe+. 15  Kandi utegerezwa kwibuka yuko wacitse umushumba mu gihugu ca Misiri+ maze Yehova Imana yawe akagukuzayo ikiganza gikomeye n’ukuboko kuramvuye+. Ni co gituma Yehova Imana yawe yagutegetse kwubahiriza umusi w’isabato+. 16  “‘Tera iteka so na nyoko+, nk’uko Yehova Imana yawe yagutegetse, kugira ngo imisi yawe ibe myinshi kandi bikugendere neza+ ku butaka Yehova Imana yawe agira aguhe. 17  “‘Ntukice+. 18  “‘Kandi ntukarenge ibigo+. 19  “‘Kandi ntukibe+. 20  “‘Kandi ntugashingire intahe ikinyoma wagiriza mugenzawe+. 21  “‘Kandi ntukipfuze umugore wa mugenzawe+. Kandi ntugahahamire n’ubwikunzi inzu ya mugenzawe, itongo ryiwe canke umushumba wiwe canke umushumbakazi wiwe, ishūri yiwe canke indogobwa yiwe, canke ikintu cose ca mugenzawe+.’ 22  “Ayo Majambo Yehova yayabwiye ishengero ryanyu ryose ku musozi hagati mu muriro+, mu gicu no mu muzimagiza w’umuzitanya, akoresheje ijwi rirenga, kandi nta co yongeyeko; inyuma y’ivyo ayandika ku bisate vy’amabuye bibiri, araheza arabimpa+. 23  “Mukimara kwumva ijwi rivuye hagati mu mwiza, mu gihe umusozi wariko uraka umuriro+, mwaciye mwegera hafi yanje, abakuru b’imiryango yanyu bose n’abagabo b’inararibonye banyu. 24  Maze muvuga muti: ‘Ehe Yehova Imana yacu yatweretse ubuninahazwa bwiwe n’ubukuru bwiwe, kandi twumvise ijwi ryiwe riva hagati mu muriro+. Uyu musi turabonye yuko Imana ishobora kuvugana n’umuntu kandi vy’ukuri akabandanya kubaho+. 25  None ubu kubera iki twokwirirwa turapfa? Kuko uyu muriro ukomeye woshobora kutuyigiza+. Tukabandanya kwumva ijwi rya Yehova Imana yacu na gatoyi, turapfa nta gisivya+. 26  Kuko, ni nde mu biri n’umubiri vyose arumva ijwi ry’Imana nzima+ rivugira hagati mu muriro nk’uko twaryumvise yamara akabandanya kubaho? 27  Wewe ubwawe niwegere, wumve ivyo Yehova Imana yacu azoba yavuze vyose. Ni wewe uzotubwira ivyo Yehova Imana yacu azoba yakubwiye vyose+, natwe ntituzobura kuvyumviriza, tubikore.’ 28  “Nuko Yehova yumva ijwi ry’amajambo yanyu igihe mwavugana nanje, hanyuma Yehova abandanya kumbwira ati: ‘Numvise ijwi ry’amajambo y’aba bantu, ayo bakubwiye. Bagize neza mu vyo bavuze vyose+. 29  Iyaba botsimbataje uyo mutima wabo bakantinya+ kandi bakagumya amabwirizwa yanje+ yose nantaryo, kugira ngo bibagendere neza n’abana babo gushika igihe kitagira urugero*+! 30  Genda ubabwire uti: “Subira i muhira ku mahema yanyu.” 31  Nawe hagarara ng’aha kumwe nanje, nkubwire ibwirizwa ryose n’ingingo nyobozi n’ingingo z’ubutungane ukwiye kubigisha+, ari zo kandi bategerezwa gushitsa, mu gihugu ngira ndabahe ngo bacigarurire.’ 32  Kandi muze mwitwararike gukora nk’uko Yehova Imana yanyu yabategetse+. Ntimuze mukebereze iburyo canke ibubamfu+. 33  Mukwiye kugendera mu nzira yose Yehova Imana yanyu yabategetse+, kugira mubeho kandi mumererwe neza+, murambire* koko mu gihugu muzokwigarurira.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Ijambo ku rindi ni “murehure imisi yanyu.”