Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Gusubira mu vyagezwe 24:1-22

24  “Umugabo niyatwara umugore akamugira uwiwe, hanyuma bigashika ntagire ubutoni mu maso ya nya mugabo kuko yamubonyeko ikintu kitabereye+, aze amwandikire icete c’ukwahukana+ agishire mu kuboko kwiwe, aheze amwirukane mu nzu yiwe+.  Aze asohoke amuvire mu nzu, agende, abe uw’uwundi mugabo+.  Uyo wundi mugabo niyamwanka, akamwandikira icete c’ukwahukana, akagishira mu kuboko kwiwe akamwirukana mu nzu yiwe, canke mu gihe uyo wundi mugabo yamutwaye yopfa,  wa mugabo wa mbere yamwirukana ntazokwemererwa kwongera kumutwara ngo abe umugore wiwe amaze guhumanywa+; kuko ico ari ikintu giteye ishishi imbere ya Yehova, kandi ntuze ukwegere mu gicumuro igihugu Yehova Imana yawe agira aguhe bwa ntoranwa.  “Umugabo niyazana umugeni+, ntakwiye kuja mu gisirikare, canke ngo hagire ikindi kintu na kimwe asabwa gukora. Akwiye kuguma iwe umwaka wose ata co bamusaba, anezereze umugore wiwe yazanye+.  “Nta n’umwe akwiye gufata bwa ngwati urusyo rw’amaboko canke ingasiro yarwo+, kuko ubuzima ari bwo yoba afashe bwa ngwati.  “Umuntu niyafatwa anyuruje+ umuntu wo muri bene wabo bo muri bene Isirayeli, akaba yamucuranguje hanyuma akamugurisha+, uyo munyuruji rero ategerezwa gupfa. Kandi utegerezwa gukura ikibi hagati yawe+.  “Wiyubare ku cago c’imibembe+, kugira witwararike ukore ivyo abaherezi, Abalewi, bazobategeka vyose+. Mukwiye kuba maso+ mugakora nk’uko abo nabategetse.  Hazoze haribukwa ivyo Yehova Imana yawe yagiriye Miriyamu mu nzira igihe mwariko muva mu Misiri+. 10  “Niwaha mugenzawe ingurane iyo ari yo yose+, ntuze winjire mu nzu yiwe kumwaka ico yagwatirije+. 11  Ukwiye guhagarara hanze, hanyuma nya muntu wahaye ingurane akuzanire hanze iyo ngwati. 12  Nimba nya muntu ari mu ngorane, ntuze uje kuryama ugifise ingwati yiwe+. 13  Ubwirizwa kumusubiza iyo ngwati izuba rikimara kurenga+, aje kuryama mu mpuzu yiwe+, aguhezagire+. Kandi bizokubera ubugororotsi imbere ya Yehova Imana yawe+. 14  “Ntuze ugunge umucangero ari mu ngorane kandi akaba mworo, yaba uwo muri bene wanyu canke muri ba kavamahanga bawe bari mu gihugu cawe, mu marembo yawe+. 15  Ukwiye kumuha impembo yiwe ku musi wiwe+, kandi izuba ntirikwiye kurenga utarayimuha, kuko ari mu ngorane kandi ku mpembo yiwe akaba ari ho yeza umutima, ntahave aririra Yehova akurega+, maze bikakubera igicumuro+. 16  “Ba se ntibakwiye kwicwa bazira abana, kandi n’abana ntibakwiye kwicwa bazira ba se+. Umwe wese azopfa ahowe igicumuro ciwe bwite+. 17  “Ntuze ugoreke urubanza rwa kavamahanga+ canke rw’impfuvyi*+, kandi ntuze ufate bwa ngwati impuzu y’umupfakazi+. 18  Utegerezwa kwibuka yuko wacitse umushumba mu Misiri, hanyuma Yehova Imana yawe akagucungura akagukurayo+. Ni co gituma ndagutegetse kugira ico kintu. 19  “Niwashwabura umwimbu wawe wo mu murima wawe+, ukibagirira umuganda mu murima, ntuze usubire inyuma kuwutora. Uwo muganda ukwiye kugumayo ku bwa kavamahanga, ku bw’impfuvyi no ku bw’umupfakazi+, kugira Yehova Imana yawe aguhezagire mu gikorwa cose c’ukuboko kwawe+. 20  “Niwakubita igiti cawe c’umwelayo, ntuze usubire mu mashami yaco aho waciye. Ivyasigaye bikwiye kugumayo ku bwa kavamahanga, ku bw’impfuvyi no ku bw’umupfakazi+. 21  “Niwasarura inzabibu z’umurima wawe w’imizabibu, ntuze usubire inyuma gusarura ivyasigaye aho waciye. Bikwiye kugumayo ku bwa kavamahanga, ku bw’impfuvyi no ku bw’umupfakazi. 22  Kandi utegerezwa kwibuka yuko wacitse umushumba mu gihugu ca Misiri+. Ni co gituma ndagutegetse kugira ico kintu+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “agahungu katagira se.”