Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet

BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Gusubira mu vyagezwe 1:1-46

1  Aya ni yo majambo Musa yabwiye Isirayeli yose mu karere ka Yorodani+ mu gahinga, mu biyaya vy’ubugaragwa imbere ya Sufi, hagati ya Parani+ na Tofeli na Labani na Hazeroti+ na Dizahabu,  hakaba hari urugendo rw’imisi cumi n’umwe uvuye i Horebu ukajana inzira y’umusozi Seyiri ija i Kadeshi-baruneya+.  Hanyuma mu mwaka ugira mirongo ine+, mu kwezi kugira icumi na rimwe, ku musi wa mbere wa nya kwezi, Musa avugana na bene Isirayeli yisunze ivyo Yehova yari yamutegetse kubashikiriza vyose,  inyuma y’aho atsindiye Sihoni+ umwami w’Abamori, uwaba i Heshiboni, na Ogi+ umwami wa Bashani, uwaba i Ashitaroti+, muri Edireyi+.  Musa atangura gusigura iri tegeko+ mu karere ka Yorodani, mu gihugu ca Mowabu, ati:  “Yehova Imana yacu yavuganye natwe i Horebu+ ati: ‘Mwarabaye igihe kirekire bihagije muri aka karere k’imisozi+.  Hindukire mufate inzira, mwinjire mu karere k’imisozi k’Abamori+ no mu babanyi babo bose i Araba+, akarere k’imisozi+ na Shefela* na Negebu+ n’inkengera y’ikiyaga+, igihugu c’Abanyakanani+, na Libani+, gushika kuri rwa ruzi runini, uruzi Efurate+.  Raba, nshize koko ico gihugu imbere yanyu. Nimwinjire mwigarurire igihugu Yehova yarahiye ba so, akarahira Aburahamu, Izahaki+ na Yakobo+, ko azokibaha bo hamwe n’uruvyaro rwabo mu nyuma zabo+.’  “Ico gihe nyene nababwiye nti: ‘Sinshoboye kubikorera jenyene+. 10  Yehova Imana yanyu yarabagwije, none ehe uno musi muri nk’inyenyeri zo mu majuru mu bwinshi+. 11  Yehova Imana ya ba sogokuruza banyu abongereze+ incuro igihumbi kuruta uko muri, kandi abahezagire+ nk’uko yabasezeraniye+. 12  Noshobora nte kubikorera jenyene n’ingene muri umuzigo be n’ingene muri umutwaro, nkikorera n’imitongano yanyu+? 13  Nimurondere abagabo b’inkerebutsi, b’ubwenge+ kandi bazi utuntu n’utundi+ bo mu miryango yanyu, kugira ndabagire abakuru banyu+.’ 14  Maze munyishura muti: ‘Ikintu uvuze ngo dukore ni ciza.’ 15  Nuko mfata abakuru b’imiryango yanyu, abagabo b’inkerebutsi kandi bazi utuntu n’utundi, ndabagira abakuru banyu: abakuru b’ibihumbi, n’abakuru b’amajana, n’abakuru ba mirongo itanitanu, n’abakuru b’amacumi, n’abarongozi b’imiryango yanyu+. 16  “Ico gihe nyene ntegeka abacamanza banyu nti: ‘Igihe mwumviriza urubanza hagati ya bene wanyu, mutegerezwa guca urubanza mu bugororotsi+ hagati y’umuntu na mwene wabo, canke kavamahanga wiwe+. 17  Ntimuze mugire nkunzi mu rubanza+. Muze mwumvirize umutoyi cokimwe n’uwuhambaye+. Ntimuze muterwe ubwoba n’umuntu+, kuko urubanza ari urw’Imana+. Urubanza rubagumiye cane, muze murunshikirize, ndarwumvirize+.’ 18  Ico gihe nyene ntangura kubategeka ibintu vyose mukwiye gukora. 19  “Maze tuva i Horebu, turagenda duca muri ako gahinga kose kanini kandi gateye ubwoba+, ako mwabonye, tujanye inzira y’akarere k’imisozi k’Abamori+, nk’uko Yehova Imana yacu yari yadutegetse, turateba dushika i Kadeshi-baruneya+. 20  Ndaheza ndababwira nti: ‘Murashitse mu karere k’imisozi k’Abamori, ako Yehova Imana yacu agira aduhe+. 21  Raba, Yehova Imana yawe yagabuye ico gihugu mu maboko yawe+. Duga, ucigarurire, nk’uko Yehova Imana ya ba sogokuruza bawe yakubwiye+. Ntutinye canke ngo utekerwe n’ubwoba+.’ 22  “Ariko mwese mwaciye mwegera aho ndi, muti: ‘Reka dutume abagabo batugenda imbere, kugira batugendurire ico gihugu baheze batuzanire amakuru ku vyerekeye inzira dukwiye kudugana n’ibisagara tuzoshikiramwo+.’ 23  Nuko, ico kintu kiba ciza mu maso yanje, ku buryo ntora abagabo cumi na babiri muri mwebwe, umwe ku muryango wose+. 24  Maze barahindukira, baduga mu karere k’imisozi+, bashika no mu mwonga wa Eshikoli+, baragitata. 25  Nuko batora mu kuboko kwabo ku vyama muri nya gihugu+ barabitumanukanira, kandi baza batugarukaniye amakuru, bati: ‘Igihugu Yehova Imana yacu agira aduhe ni ciza+.’ 26  Mugabo ntimwashaka kuduga+, muca mutangura kugarariza itegeko rya Yehova Imana yanyu+. 27  Muguma mwidogera mu mahema yanyu ngo: ‘Kubera Yehova atwanka+ ni co catumye adukura mu gihugu ca Misiri+ kugira adutange mu kuboko kw’Abamori, kugira atuzimanganye+. 28  Tuduga tuja hehe? Bene wacu batumye umutima wacu ushonga+, mu kuvuga ngo: “Twabonyeyo abantu bakomeye kandi barebare kuturuta+, ibisagara bininibinini kandi bikingijwe ibihome gushika mu majuru+, be n’abana b’Abanakimu+.”’ 29  “Ni kwo kubabwira nti: ‘Ntimuranduke umutima canke ngo mutinye kubera bo+. 30  Yehova Imana yanyu ni we agendera imbere yanyu. Azobarwanira+ yisunze ivyo yagiranye namwe vyose mu Misiri mu maso yanyu bwite+, 31  no mu gahinga+, aho wiboneye ingene Yehova Imana yawe aguterura+ nk’uko umuntu aterura umwana wiwe, mu nzira yose wagenze gushika ushitse aha hantu+.’ 32  Mugabo no kuri iryo jambo, ntimwizeye Yehova Imana yanyu+, 33  uwariko agendera imbere yanyu mu nzira ngo atate aho mukambika+, akabagendera imbere biciye ku muriro mw’ijoro kugira mubone inzira mucamwo, ku murango na ho biciye ku gicu+. 34  “Ico gihe cose Yehova yarumvise ijwi ry’amajambo yanyu. Nuko ararakara, ararahira+ ati: 35  ‘Nta n’umwe muri aba bagabo b’iri yaruka ribi azogenda abonye ca gihugu ciza narahira ko nzoha ba so+, 36  kiretse Kalebu mwene Yefune+. We azokibona, kandi we n’abahungu biwe nzobaha igihugu yahonyojeko ikirenge, kuko yakurikiye Yehova bimwe bishitse+. 37  (Mbere na jewe Yehova yarandurumbiye ishavu kubera mwebwe, ati: ‘Na wewe nyene ntuzokwinjirayo+. 38  Yosuwa mwene Nuni, uwuhagaze imbere yawe, ni we azokwinjirayo+.’ Uyo yaramukomeje+, kuko azotuma Isirayeli igitorana.) 39  Abana banyu batoyi, abo mwavuze ngo: “Bazocika isahu+!” be n’abana banyu batazi ikibi canke iciza uno musi, abo ni bo bazokwinjirayo, kandi ni bo nzogiha, bacigarurire. 40  Nayo mwebwe ubwanyu, hindukira mugende mu gahinga mujanye inzira y’ikiyaga Gitukura+.’ 41  “Muraheza murishura, mumbwira muti: ‘Twacumuye kuri Yehova+. Twebwe ubwacu tuzoduga turwane twisunze ivyo Yehova Imana yacu yadutegetse vyose!’ Nuko murakenyera, umwe wese ibirwanisho vyiwe vy’intambara, maze mubona ko ari icoroshe kuduga ku musozi+. 42  Mugabo Yehova ambwira ati: ‘Babwire uti: “Ntimuduge ngo murwane, kuko ntari hagati yanyu+, ntimuhave mutsindwa imbere y’abansi banyu+.”’ 43  Nuko ndababwira, ntimwumviriza, mugabo mutangura kugarariza+ itegeko rya Yehova no kurungura bimwe bibi, mugerageza kuduga ku musozi+. 44  Maze Abamori baba kuri nya musozi barasohoka guhura namwe, barabakinagiza+, nka kurya nyene inzuki zigira, barabashwiragiza i Seyiri gushika i Horuma+. 45  Inyuma y’ivyo muragaruka, mutangura kuririra imbere ya Yehova, mugabo Yehova ntiyumviriza ijwi ryanyu+, canke ngo abatege ugutwi+. 46  Nuko muguma muba i Kadeshi imisi myinshi, irya nyene mwabayeyo+.

Amakuru yiyongereye

Canke, “intara yo hasi.”