Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ezira 8:1-36

8  Aba rero ni bo bari abakuru b’amazu ya ba sekuru+ yabo n’abanditswe hisunzwe amamuko+, bakaba ari abo twaduganye tuvuye i Babiloni mu gihe c’ingoma ya Aritazeruzi+ umwami:  Muri bene Finehasi+ ni Gerishomu; muri bene Itamari+ ni Daniyeli+; muri bene Dawidi+ ni Hatushi;  muri bene Shekaniya, muri bene Paroshi+ ni Zekariya, akaba yari kumwe n’abanditswe ijana na mirongo itanu b’igitsina-gabo;  muri bene Pahati-mowabu+ ni Eliyeho-enayi mwene Zerahiya, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo amajana abiri;  muri bene Zatu+ ni Shekaniya mwene Yahaziyeli, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo amajana atatu;  muri bene Adini+ ni Ebedi mwene Yonatani, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo mirongo itanu;  muri bene Elamu+ ni Yeshaya mwene Ataliya, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo mirongo irindwi;  muri bene Shefatiya+ ni Zebadiya mwene Mikaheli, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo mirongo umunani;  muri bene Yowabu ni Obadiya mwene Yehiyele, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo amajana abiri na cumi n’umunani; 10  muri bene Bani+ ni Shelomiti mwene Yosifiya, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo ijana na mirongo itandatu; 11  muri bene Bebayi ni Zekariya mwene Bebayi+, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo mirongo ibiri n’umunani; 12  muri bene Azigadi+ ni Yohanani mwene Hakatani, akaba yari kumwe n’ab’igitsina-gabo ijana na cumi; 13  muri bene Adonikamu+ ni ababaye aba nyuma, aya akaba ari yo yari amazina yabo: Elifeleti, Yeyeli na Shemaya, bakaba bari kumwe n’ab’igitsina-gabo mirongo itandatu; 14  muri bene Bigivayi+ ni Utayi na Zabudi, bakaba bari kumwe n’ab’igitsina-gabo mirongo irindwi. 15  Nuko ntangura kubegeraniriza ku ruzi+ ruja i Ahava+; tuguma dukambitse ng’aho imisi itatu, kugira nsuzume nitonze abantu+ n’abaherezi+, mugabo nta n’umwe muri bene Lewi+ nasanze ng’aho. 16  Nuko ntuma kurondera Eliyezeri na Ariyeli na Shemaya na Elinatani na Yaribu na Elinatani na Natani na Zekariya na Meshulamu bari abakuru, be na Yoyaribu na Elinatani bari abigisha+. 17  Maze ndabaha itegeko ryo kuja kuri Ido umukuru w’ahantu hitwa Kasifiya, hanyuma nshira mu kanwa kabo amajambo+ yo kubwira Ido na bene wabo Abanetinimu+ aho hantu hitwa Kasifiya, kugira ngo batuzanire abasuku+ bo gukora ku nzu y’Imana yacu. 18  Nuko, hisunzwe ukuboko kwiza+ kw’Imana yacu kwari kuri twebwe, batuzanira umugabo yiyubara+ wo muri bene Mahili+ umwuzukuru wa Lewi+ mwene Isirayeli, ari we Sherebiya+ n’abahungu biwe na bene wabo, bagera kuri cumi n’umunani; 19  na Hashabiya ari kumwe na Yeshaya wo muri bene Merari+, bene wabo, hamwe n’abahungu babo, bagera kuri mirongo ibiri. 20  Mu Banetinimu na ho, abo Dawidi n’abaganwa batanze ku bw’igikorwa c’Abalewi, hazanwa Abanetinimu amajana abiri na mirongo ibiri, bose bakaba bari baravuzwe amazina. 21  Maze ng’aho ku ruzi Ahava ntangaza ko haba ukwisonzesha, kugira twicishe bugufi+ imbere y’Imana yacu, ngo tuyibaze inzira ibereye+ twojana twe n’abana bacu batoyi+ n’ibintu vyacu vyose. 22  Kuko vyanteye isoni gusaba umwami inteko za gisirikare+ n’abagendera ku mafarasi+ bo kudufasha kurwanya umwansi mu nzira, kubera ko twari twabwiye umwami duti: “Ukuboko+ kw’Imana yacu kuri ku bayirondera bose ngo ibagirire neza+, mugabo inkomezi zayo n’ishavu ryayo+ birwanya abayiheba bose+.” 23  Turisonzesha rero+, dusaba+ Imana yacu ku bijanye n’ico kintu, bituma yemera ko tuyinginga+. 24  Nuko mu bakuru b’abaherezi nshira ku ruhande cumi na babiri, ari bo Sherebiya+ na Hashabiya+, bari kumwe na cumi muri bene wabo. 25  Maze ndabapimira ifeza n’inzahabu n’ibikoresho+, intererano ku bw’inzu y’Imana yacu yari yatanzwe n’umwami+ n’abajanama biwe+ n’abaganwa biwe n’Abisirayeli bose+ bari bahari. 26  Gutyo ndabapimira italanto amajana atandatu na mirongo itanu z’ifeza+ n’ibikoresho ijana vy’ifeza biciye italanto zibiri, n’italanto ijana z’inzahabu, 27  n’amabakure matomato mirongo ibiri y’inzahabu aciye amadariki* igihumbi n’ibikoresho bibiri vy’umujumpu mwiza, w’ibara ritukura rikayangana, vy’igiciro nk’inzahabu. 28  Maze ndababwira nti: “Muri ikintu ceranda+ kuri Yehova, n’ibi bikoresho+ ni ikintu ceranda, kandi izi feza n’izi nzahabu ni ishikanwa ritangwa ku bushake ryahawe Yehova Imana ya ba sogokuruza banyu. 29  Mugume murikanuye kandi mwiyubare gushika mubipimiye+ imbere y’abakuru b’abaherezi n’Abalewi n’abaganwa b’amazu ya ba se ba Isirayeli i Yeruzalemu, mu vyumba vy’uburiro+ vy’inzu ya Yehova.” 30  Nuko abaherezi n’Abalewi bakira izo feza n’izo nzahabu n’ivyo bikoresho nk’uko uburemere bwavyo bwangana, kugira ngo babijane i Yeruzalemu ku nzu y’Imana yacu+. 31  Amaherezo turagenda tuvuye ku ruzi Ahava+ ku musi ugira cumi na kabiri w’ukwezi kwa mbere+ kugira tuje i Yeruzalemu, kandi ukuboko kw’Imana yacu kwari kuri twebwe bituma iturokora+ mu kiganza c’umwansi n’ic’abari batubundiye iruhande y’inzira. 32  Nuko dushika i Yeruzalemu+ maze tubayo imisi itatu. 33  Ku musi ugira kane dutangura gupima za feza na za nzahabu+ na vya bikoresho+ mu nzu y’Imana yacu, tuzipimira Meremoti+ mwene Uriya umuherezi, uwari kumwe na Eleyazari mwene Finehasi, bano bakaba bari kumwe na Yozabadi+ mwene Yeshuwa na Nowadiya mwene Binuwi+ Abalewi, 34  dukurikije igitigiri n’uburemere bw’ikintu cose, hanyuma uburemere bwose burandikwa ico gihe. 35  Abari bavuye mu bunyagano, abahora ari inyagano+, bashikiriza Imana ya Isirayeli ibimazi biturirwa+: amashūri cumi n’abiri+ ku bwa Isirayeli yose, impfizi z’intama mirongo icenda na zitandatu+, imyagazi y’intama y’amasuguru mirongo irindwi n’indwi, amasuguru y’impene cumi n’abiri+ bwa shikanwa ry’igicumuro, vyose bishikanwa bwa shikanwa riturirwa rihabwa Yehova. 36  Maze duha amategeko+ y’umwami abakuru b’intara+ b’umwami na ba buramatari+ bo hakurya ya rwa Ruzi+, na bo basahiriza abantu+ n’inzu y’Imana y’ukuri.

Amakuru yiyongereye

Idariki cari igiceri c’inzahabu c’Abaperesi capima amagarama 8,4.