Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Ezira 3:1-13

3  Igihe ukwezi kugira indwi+ kwashika, bene Isirayeli bari mu bisagara vyabo. Nuko abantu batangura gukoranira i Yeruzalemu+ nk’umuntu umwe+.  Maze Yeshuwa+ mwene Yehozadaki na bene wabo ari bo baherezi, na Zerubabeli+ mwene Sheyalutiyeli+ na bene wabo, barahaguruka bubaka igicaniro* c’Imana ya Isirayeli, kugira ngo bagishikaneko ibimazi biturirwa, bisunze ivyanditswe+ mw’itegeko rya Musa umuntu w’Imana y’ukuri.  Nuko bashimangira igicaniro mu kibanza caco+, kuko ivutu ryabajeko kubera ibisata vy’abantu vy’ibihugu bibanyi+, maze batangura kugishikanirako Yehova ibimazi biturirwa, ibimazi biturirwa vyo mu gitondo n’ivyo ku mugoroba+.  Bahimbaza rero umusi mukuru w’insago+ bisunze ivyanditswe+, bagatanga ibimazi biturirwa ku musi ku musi bakurikije igitigiri, nk’uko ingingo igenga ivyabwirizwa gutangwa ku musi yari+.  Mu nyuma hashikanwa ishikanwa riturirwa ry’ubudasiba+, n’iry’imboneko z’ukwezi+, n’iry’ibiringo vyose vy’imisi mikuru+ vyejejwe vya Yehova, n’iry’umuntu wese yashikaniye Yehova ishikanwa ritangwa ku bushake+, akarishikana abikunze.  Kuva ku musi wa mbere w’ukwezi kugira indwi+, batangura gushikanira Yehova ibimazi biturirwa, igihe umushinge w’urusengero rwa Yehova utari bwashingwe.  Nuko baha amahera+ abaringaniza amabuye+ n’abahinguzi b’utugenegene+, bongera baha ibiribwa+ n’ibinyobwa n’amavuta+ Abanyasidoni+ n’Abanyatiro+, kugira bazane ku kiyaga c’i Yopa+ ibiti vy’amasederi babikuye i Libani+, bisunze uruhusha bari bahawe na Kuro+ umwami w’Ubuperesi.  Mu mwaka ugira kabiri bashitse ku nzu y’Imana y’ukuri i Yeruzalemu, mu kwezi kugira kabiri+, Zerubabeli+ mwene Sheyalutiyeli+ na Yeshuwa+ mwene Yehozadaki na bene wabo basigaye, abaherezi n’Abalewi, n’abari baravuye mu bunyagano+ bose bakaja i Yeruzalemu, batangura igikorwa; bashiraho rero Abalewi+ kuva ku myaka mirongo ibiri kuduga, kugira babe abahagarikizi b’igikorwa c’inzu ya Yehova+.  Nuko Yeshuwa+, n’abahungu biwe na bene wabo, na Kadumiyeli n’abahungu biwe, ari bo bene Yuda, barahaguruka ari umugwi kugira babe abahagarikizi b’abakora igikorwa mu nzu y’Imana y’ukuri, na bene Henadadi+ na bo nyene, n’abahungu babo na bene wabo, ari bo Balewi. 10  Abubatsi ngo bashinge umushinge+ w’urusengero rwa Yehova, abaherezi bambaye ivyambarwa vy’ibango+, bafise inzumbete+, n’Abalewi bene Asafu+, bafise ivyuma bisāma+, baca barahaguruka kugira bashemeze Yehova bisunze ubuyobozi+ bwa Dawidi umwami wa Isirayeli. 11  Nuko batangura kwitabira mu gushemeza+ Yehova no mu kumukengurukira, “kuko ari mwiza+, kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe agirira Isirayeli ari ubwo gushika igihe kitagira urugero*+.” Abantu bose na bo bavuza akaruru n’ijwi rirenga+ bashemeza Yehova kubera hashinzwe umushinge w’inzu ya Yehova. 12  Benshi mu baherezi+ n’Abalewi n’abakuru b’amazu ya ba sekuru+, abatama bari barabonye inzu ya kera+, bariko barira+ n’ijwi rirenga igihe hariko hashingwa umushinge+ w’iyo nzu mu maso yabo, mu gihe abandi benshi bariko bashira ijwi hejuru basemerera kubera akanyamuneza+. 13  Ku bw’ivyo abantu ntibashobora gutandukanya ijwi ry’akaruru k’umunezero+ n’ijwi ry’ukurira kw’abantu, kuko abantu bariko bavuza akaruru n’ijwi rirenga, kandi iryo jwi ryarumvikana gushika kure cane.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.