Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ezira 2:1-70

2  Aba ni bo bana b’intara y’ubutware+ baduze bavuye iyo abajanywe ari inyagano+ bari baragiriwe imbohe, abo Nebukadinezari umwami wa Babiloni yari yarajanye mu bunyagano+ i Babiloni maze mu nyuma bagasubira+ i Yeruzalemu no muri Yuda+, umwe wese mu gisagara ciwe,  abazananye na Zerubabeli+ na Yeshuwa+ na Nehemiya na Seraya+ na Reyelaya na Morudekayi na Bilishani na Misipari na Bigivayi na Rehumu na Bayana. Igitigiri c’abagabo bo mu gisata ca Isirayeli cari iki:  Bene Paroshi+ bari ibihumbi bibiri n’ijana na mirongo irindwi na babiri;  bene Shefatiya+ bari amajana atatu na mirongo irindwi na babiri;  bene Ara+ bari amajana indwi na mirongo irindwi na batanu;  bene Pahati-mowabu+, bo kuri bene Yeshuwa na Yowabu+, bari ibihumbi bibiri n’amajana umunani na cumi na babiri;  bene Elamu+ bari igihumbi n’amajana abiri na mirongo itanu na bane;  bene Zatu+ bari amajana icenda na mirongo ine na batanu;  bene Zakayi+ bari amajana indwi na mirongo itandatu; 10  bene Bani+ bari amajana atandatu na mirongo ine na babiri; 11  bene Bebayi+ bari amajana atandatu na mirongo ibiri na batatu; 12  bene Azigadi+ bari igihumbi n’amajana abiri na mirongo ibiri na babiri; 13  bene Adonikamu+ bari amajana atandatu na mirongo itandatu na batandatu; 14  bene Bigivayi+ bari ibihumbi bibiri na mirongo itanu na batandatu; 15  bene Adini+ bari amajana ane na mirongo itanu na bane; 16  bene Ateri+, bo kuri Hezekiya, bari mirongo icenda n’umunani; 17  bene Bezayi+ bari amajana atatu na mirongo ibiri na batatu; 18  bene Yora bari ijana na cumi na babiri; 19  bene Hashumu+ bari amajana abiri na mirongo ibiri na batatu; 20  bene Gibari+ bari mirongo icenda na batanu; 21  ab’i Betelehemu+ bari ijana na mirongo ibiri na batatu; 22  abagabo b’i Netofa+ bari mirongo itanu na batandatu; 23  abagabo b’i Anatoti+ bari ijana na mirongo ibiri n’umunani; 24  ab’i Azimaveti+ bari mirongo ine na babiri; 25  ab’i Kiriyati-yeyarimu+ n’i Kefira n’i Beyeroti bari amajana indwi na mirongo ine na batatu; 26  ab’i Rama+ n’i Geba+ bari amajana atandatu na mirongo ibiri n’umwe; 27  abagabo b’i Mikimasi+ bari ijana na mirongo ibiri na babiri; 28  abagabo b’i Beteli+ n’i Ayi+ bari amajana abiri na mirongo ibiri na batatu; 29  ab’i Nebo+ bari mirongo itanu na babiri; 30  bene Magibishi bari ijana na mirongo itanu na batandatu; 31  bene Elamu+ wundi bari igihumbi n’amajana abiri na mirongo itanu na bane; 32  bene Harimu+ bari amajana atatu na mirongo ibiri; 33  ab’i Lodi+ n’i Hadidi+ n’i Ono+ bari amajana indwi na mirongo ibiri na batanu; 34  ab’i Yeriko+ bari amajana atatu na mirongo ine na batanu; 35  ab’i Senaya+ bari ibihumbi bitatu n’amajana atandatu na mirongo itatu. 36  Abaherezi+ bari aba: Bene Yedaya+ bo mu nzu ya Yeshuwa+ bari amajana icenda na mirongo irindwi na batatu; 37  bene Imeri+ bari igihumbi na mirongo itanu na babiri; 38  bene Pashuri+ bari igihumbi n’amajana abiri na mirongo ine n’indwi; 39  bene Harimu+ bari igihumbi na cumi n’indwi. 40  Abalewi+ bari aba: Abahungu ba Yeshuwa+ na Kadumiyeli+, bo kuri bene Hodaviya+, bari mirongo irindwi na bane. 41  Abaririmvyi, bene Asafu+, bari ijana na mirongo ibiri n’umunani. 42  Abahungu b’abarinzi b’amarembo bari aba: bene Shalumu+, bene Ateri+, bene Talimoni+, bene Akubu+, bene Hatita+, bene Shobayi, bose hamwe bari ijana na mirongo itatu n’icenda. 43  Abanetinimu*+ bari aba: Bene Ziha, bene Hasufa, bene Tabayoti+, 44  bene Kerosi, bene Siyaha, bene Padoni+, 45  bene Lebana, bene Hagaba, bene Akubu, 46  bene Hagabu, bene Salumayi+, bene Hanane, 47  bene Gideli, bene Gahari+, bene Reyaya, 48  bene Rezini+, bene Nekoda, bene Gazamu, 49  bene Uza, bene Paseya+, bene Besayi, 50  bene Asina, abahungu b’Abamewunimu, abahungu b’Abanefusimu+; 51  bene Bakibuki, bene Hakufa, bene Harihuri+, 52  bene Baziluti, bene Mehida, bene Harisha+, 53  bene Barikosi, bene Sisera, bene Tema+, 54  bene Neziya, bene Hatifa+. 55  Abahungu b’abasuku ba Salomo+ bari aba: Bene Sotayi, bene Sofereti, bene Peruda+, 56  bene Yayala, bene Darikoni, bene Gideli+, 57  bene Shefatiya, bene Hatili, bene Pokereti-hazebayimu, bene Ami+. 58  Abanetinimu+ n’abahungu b’abasuku ba Salomo bose bari amajana atatu na mirongo icenda na babiri+. 59  Aba ni bo baduze bavuye i Teli-mela n’i Teli-harisha n’i Kerubi n’i Adoni n’i Imeri, mugabo ntibashobora kwerekana inzu ya ba se n’amamuko yabo+, kugira bimenyekane ko bakomoka kuri Isirayeli: 60  bene Delaya na bene Tobiya na bene Nekoda+ bari amajana atandatu na mirongo itanu na babiri. 61  Abo mu bahungu b’abaherezi+ bari aba: bene Habaya, bene Hakozi+, bene Baruzilayi+, uwabiriye umugore mu bakobwa ba Baruzilayi+ Umugileyadi maze akitirirwa izina ryabo. 62  Abo ni bo barondeye igitabu banditswemwo kugira ngo bemeze icese amamuko yabo, mugabo ntibībona, bituma bakurwa mu buherezi kuko bafashwe ko banduye+. 63  Nuko Buramatari*+ ababwira ko batoshoboye kurya+ ku bintu vyeranda rwose gushika habonetse umuherezi afise Urimu+ na Tumimu*. 64  Ishengero ryose uko ari umugwi+ ryari rigizwe n’abantu ibihumbi mirongo ine na bibiri n’amajana atatu na mirongo itandatu+, 65  hatarimwo abashumba babo n’abashumbakazi babo, bano bakaba bari ibihumbi indwi n’amajana atatu na mirongo itatu n’indwi; kandi bari bafise abaririmvyi+ n’abaririmvyikazi amajana abiri. 66  Amafarasi yabo yari amajana indwi na mirongo itatu n’atandatu, inyumpu zabo zikaba amajana abiri na mirongo ine na zitanu+, 67  ingamiya zabo zikaba amajana ane na mirongo itatu na zitanu, indogobwa zabo na zo zikaba ibihumbi bitandatu n’amajana indwi na mirongo ibiri+. 68  Bamwe mu bakuru+ b’amazu ya ba sekuru+, aho bashikiye ku nzu ya Yehova+ yari i Yeruzalemu+, batanga amashikanwa atangwa ku bushake+ ku bw’inzu y’Imana y’ukuri, kugira ngo batume ihagarara ku kibanza cayo+. 69  Bakurikije ubushobozi bwabo, batanga inzahabu+ ku bw’ikigega kigenewe igikorwa: amadarakima* ibihumbi mirongo itandatu na kimwe, be n’ifeza+: imina* ibihumbi bitanu, n’amakanzu+ ijana y’abaherezi. 70  Nuko abaherezi n’Abalewi na bamwe mu bantu+, n’abaririmvyi n’abarinzi b’amarembo n’Abanetinimu batangura kuba mu bisagara vyabo, na Isirayeli yose itangura kuba mu bisagara vyayo+.

Amakuru yiyongereye

Canke kandi, “Abashumba b’urusengero.” Ijambo ku rindi ni “Abatanzwe.”
 Ijambo ku rindi ni “Tirushata,” rino rikaba ari izina ry’icubahiro ryo mu Buperesi.
Raba Inyongera ya 21.
Mu bisanzwe idarakima yari ihwanye n’igiceri c’inzahabu c’Abaperesi capima amagarama 8,4. Si ya darakima ivugwa mu Vyanditswe vy’ikigiriki.
Imina yapima amagarama 570. Si ya mina ivugwa mu Vyanditswe vy’ikigiriki.