Ezira 1:1-11

1  Mu mwaka wa mbere wa Kuro+ umwami w’Ubuperesi, kugira ngo ijambo rya Yehova ryavuye mu kanwa ka Yeremiya+ riranguke, Yehova akabura+ impwemu ya Kuro umwami w’Ubuperesi ku buryo ategeka ko haterwa akamo+ mu karere atwara kose, bigashirwa no mu nyandiko+, ngo:  “Ibi ni vyo Kuro umwami w’Ubuperesi avuze+: ‘Yehova Imana y’amajuru+ yarampaye+ ubwami bwose bwo mw’isi, kandi ubwiwe yanshinze igikorwa co kumwubakira inzu i Yeruzalemu+ muri Yuda.  Umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose, Imana yiwe ibane na we+. Naduge rero i Yeruzalemu muri Yuda, asubire kwubaka inzu ya Yehova Imana ya Isirayeli, ni we Mana y’ukuri+, inzu yari i Yeruzalemu+.  Nayo umuntu wese asigaye, ahantu hose abaye ari kavamahanga+, abantu b’aho aba bamufashishe ifeza n’inzahabu n’ibintu n’ibitungwa hamwe n’ishikanwa ritangwa ku bushake+, bigenewe inzu y’Imana y’ukuri yari i Yeruzalemu.’”  Maze abakuru+ ba ba se ba Yuda n’aba Benyamini n’abaherezi n’Abalewi barahaguruka, egome, umuntu wese Imana y’ukuri yakabuye impwemu yiwe+, kugira ngo baduge gusubira kwubaka inzu ya Yehova+ yari i Yeruzalemu.  Nayo abari irya n’ino yabo bose, bakomeza+ amaboko yabo mu kubaronsa ibikoresho vy’ifeza, inzahabu, ibintu n’ibitungwa be n’ibintu vyizavyiza, turetse ibintu vyose vyatanzwe ku bushake+.  Vyongeye, Umwami Kuro ubwiwe asohora ibikoresho vyo mu nzu ya Yehova+, ivyo Nebukadinezari yari yarakuye i Yeruzalemu+ akabishira mu nzu y’imana yiwe+.  Nuko Kuro umwami w’Ubuperesi arabisohora bihagarikiwe na Mitiredati umunyabigega, abiharurira Sheshibazari+ umukuru wa Yuda+.  Iki rero ni co gitigiri cavyo: ivyombo mirongo itatu vy’inzahabu bimeze nk’ibisimbo, ivyombo igihumbi vy’ifeza bimeze nk’ibisimbo, n’ibindi vyombo mirongo ibiri n’icenda vy’ibisubirizi, 10  amabakure+ matomato mirongo itatu y’inzahabu, amabakure matomato yo hampande amajana ane na cumi y’ifeza, n’ibindi bikoresho igihumbi. 11  Ibikoresho vyose vy’inzahabu n’ivy’ifeza vyari ibihumbi bitanu n’amajana ane. Vyose Sheshibazari+ arabidugana, igihe abari barajanywe ari inyagano+ baduganwa i Yeruzalemu bakuwe i Babiloni.

Amakuru yiyongereye