Ezekiyeli 47:1-23

47  Arahava angarukana ku bwinjiriro bwa ya Nzu+, maze, ehe hari amazi+ asohoka avuye munsi y’urwinjiriro rw’iyo Nzu ugana mu buseruko+, kuko uruhande rw’imbere rwa nya Nzu rwari mu buseruko. Ayo mazi yamanuka avuye munsi, ku ruhande rw’iburyo rwa nya Nzu, mu bumanuko bwa ca gicaniro.  Arahava aransohora ancishije mu nzira y’irembo ryo mu buraruko+, aranzungurukana ancishije mu nzira yo hanze, anzana kw’irembo ryo hanze riraba amaja mu buseruko+, maze, ehe hariho amazi+ yariko atemba mu ruhande rw’iburyo.  Nya mugabo agiye agana mu buseruko afise mu kuboko ikamba yo gupimisha+, aca agera amatambwe igihumbi hanyuma ancisha muri ayo mazi, amazi angera ku maso y’ibirenge.  Arongera agera igihumbi, aca ancisha muri nya mazi, amazi angera ku mavi. Arongera agera igihumbi, araheza ayancishamwo—amazi angera mu mafyinga.  Arongera agera igihumbi. Rwari uruzi rw’isumo ntashobora gucamwo, kuko amazi yari yaduze cane, aba amazi umuntu ashobora kwogamwo, uruzi rw’isumo ata wari gushobora gucamwo.  Aca ambwira ati: “Ivyo wabibonye ga mwana w’umuntu?” Maze arangendagendesha, hanyuma angarukana ku nkombe y’urwo ruzi.  Ngarutse, erega, ehe ku nkombe ya nya ruzi hari ibiti vyinshi cane, hakuno no hakurya+.  Hanyuma ambwira ati: “Aya mazi ariko asohoka aja mu karere ko mu buseruko, kandi azomanuka aciye muri Araba+. Azoshika ku kiyaga*+. Ayo mazi arazanwa mu kiyaga+, amazi yaco na yo agakizwa koko.  Kandi vy’ukuri, igifise ubuzima cose kigwirirana+, aho hose hazoshika urwo ruzi rwiyongereyeko kabiri, kizogira ubuzima. Emwe, hazoba amafi menshi cane, kuko aho ari ho ayo mazi azoshika koko, kandi amazi y’ikiyaga azokizwa+; kandi aho urwo ruzi ruzoshika, ikintu cose kizoba kizima. 10  “Emwe, abarovyi bazohagarara vy’ukuri ku nkengera yarwo kuva i Eni-gedi+ gushika n’i Eni-egulayimu. Hazobaho imbuga yo kwanikiramwo insenga z’umukwabu. Amafi, mu bwoko bwayo, azoba menshi cane, nk’amafi ya ca Kiyaga Kinini+. 11  “Hari ibibanza vyaho bijaga be n’ibibanza vyaho vy’urushanga, kandi ntibizokizwa+. Bizoheberwa umunyu+. 12  “Kandi ku nkengera ya nya ruzi, uko inkombe yarwo igenda, hakuno no hakurya, hazomera ubwoko bwose bw’ibiti bitanga ibifungurwa+. Amababi yavyo ntazokabirana+, eka n’ivyamwa vyavyo ntibizohera+. Mu mezi yavyo, bizoza birama ivyamwa bishasha, kuko amazi abigaburira ari ayava aheranda ubwaho+. Kandi ivyamwa vyavyo bizoba ivyo kurya, amababi yavyo na yo abe ayo kuvūra+.” 13  Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: “Aka ni ko karere muzokwikebera bwa ntoranwa, kabe igihugu ca ya miryango cumi n’ibiri ya Isirayeli, ibipande bibiri vy’itongo bihabwe Yozefu+. 14  Kandi muzohatorana koko, umwe wese anganye na mwene wabo, kikaba ari igihugu nadugije ukuboko nkarahira+ ko nzogiha ba sogokuruza banyu+; kandi ico gihugu kizobegukira koko bwa ntoranwa biciye ku bupfindo+. 15  “Kandi uru ni rwo rubibe rw’ico gihugu mu ruhande rwo mu buraruko, kuva kuri ca Kiyaga Kinini ufashe inzira ija i Hetiloni+, umuntu aje agana Zedadi+, 16  Hamati+, Berota+, Siburayimu, ahaherereye hagati y’urubibe rwa Damasiko+ n’urubibe rwa Hamati; Hazeri-hatikoni, aherekeye urubibe rwa Hawurani+. 17  Urubibe rwo kuva ku kiyaga ruze rube Hazari-enoni+, urubibe rwa Damasiko be n’uburaruko—amaja mu buraruko, be n’urubibe rwa Hamati+. Urwo ni rwo ruhande rwo mu buraruko. 18  “Uruhande rwo mu buseruko na rwo ni kuva hagati ya Hawurani+ na Damasiko+, no hagati ya Gileyadi+ n’igihugu ca Isirayeli, ku nkokoro ya Yorodani+, kuva ku rubibe gushika ku kiyaga co mu buseruko. Urwo ni rwo ruhande rwo mu buseruko. 19  “Uruhande rwo mu bumanuko na rwo ni ururaba mu bumanuko, kuva i Tamari+ gushika ku mazi y’i Meribati-kadeshi+, no ku mwonga+ gushika kuri ca Kiyaga Kinini. Urwo ni rwo ruhande rwo mu bumanuko, amagana i Negebu. 20  “Uruhande rwo mu burengero na rwo ni ca Kiyaga Kinini, kuva ku rubibe kugenda utumbereye, gushika ku bwinjiriro bwa Hamati+. Urwo ni rwo ruhande rwo mu burengero.” 21  “Muze mugabangane ico gihugu, mu miryango cumi n’ibiri ya Isirayeli. 22  Kandi bize bigende gutya: muze mucigaburire bwa ntoranwa+, mwe na ba kavamahanga babayeho ari ba kavamahanga hagati yanyu+ bavyariye abana hagati yanyu. Kuri mwebwe baze babe nk’imvukira muri bene Isirayeli. Bazotorana hamwe namwe biciye ku bupfindo, hagati y’imiryango ya Isirayeli+. 23  Bize bigende gutya: mu muryango kavamahanga azoba abayemwo ari kavamahanga, ni ho muzomuha intoranwa yiwe,” ni ko Umukama Segaba Yehova avuze.

Amakuru yiyongereye

Ico ni ca Kiyaga c’Umunyu.