Ezekiyeli 45:1-25

45  “‘Kandi nimwagabanganya igihugu ngo kibe intoranwa+, muze mushikane intererano ihabwa Yehova+, umugabane mweranda uvuye ku gihugu+; uburebure buze bube ubw’amatambwe ibihumbi mirongo ibiri na bitanu, ubwaguke na bwo amatambwe ibihumbi cumi+. Uzoba umugabane mweranda mu mbibe zawo zose, impande zose.  Kuri wo hazovako igipande c’ingero amajana atanu ku majana atanu ku bw’ikibanza kigenewe ahantu heranda, kigirwe ikwadarato+; kandi hazogira amatambwe mirongo itanu y’itongo ry’uburagiriro ku ruhande rwose+.  Kuri iyo ngero, uze ugere uburebure bw’ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n’ubwaguke bw’ibihumbi cumi, kandi ni ho hazoba ikibanza c’aheranda, ikintu ceranda rwose+.  Uzoba umugabane mweranda ukuwe ku gihugu ugenewe abaherezi+, abasuku b’aheranda, abegēra kugira ngo bakorere Yehova+. Hazobabera ikibanza c’amazu, be n’ikibanza ceranda kigenewe aheranda.  “‘Hazobaho ah’ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mu burebure n’ibihumbi cumi mu bwaguke+. Aho hazoba ah’Abalewi, abasuku b’iyi Nzu. Bazogira ivyumba vy’uburiro mirongo ibiri bibegukira+.  “‘Ahantu muzotanga ngo hegukire igisagara, hazoba ibihumbi bitanu mu bwaguke n’ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mu burebure, neza na neza nka ya ntererano nyeranda+. Hazokwegukira inzu ya Isirayeli yose.  “‘Umukuru na we, azogira ico aronse ku ruhande rwo mu burengero amaja mu burengero, no ku ruhande rwo mu buseruko amaja mu buseruko, hino no hirya ya ya ntererano nyeranda+ na hamwe hegukira igisagara, iruhande ya nya ntererano nyeranda n’iruhande ya hamwe hegukira igisagara. Uburebure buzoba neza na neza nk’ubw’umwe mu mituri izotangwa, uhereye ku rubibe rwo mu burengero ugashika ku rubibe rwo mu buseruko+.  Iyo ntara izoba itongo rimwegukira muri Isirayeli. Kandi abakuru nashizeho ntibazokwongera gufata nabi abantu banje+; igihugu bazogiha inzu ya Isirayeli hisunzwe imiryango yabo+.’  “Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Ivyanyu biramaze, yemwe bakuru ba Isirayeli+!’ “‘Nimukureho ubukazi n’ubunyazi+, mukore ivy’ubutungane n’ubugororotsi+. Nimureke kwomora abantu banje mu twabo+,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze. 10  ‘Mukwiye kugira umunzane utabesha, n’ingero ya efa* itabesha, n’ingero ya bati* itabesha+. 11  Ku bijanye n’ingero ya efa be n’iya bati, hakwiye kubaho urugero rumwe rwashinzwe, kugira ngo ingero ya bati ifate ic’icumi c’ingero ya homeri*, ic’icumi c’ingero ya homeri na co gifate ingero ya efa+; urugero rusabwa rwavyo ruze rufatirwe ku ngero ya homeri. 12  Shekeli+ na yo ni ingero mirongo ibiri za gera*+. Shekeli mirongo ibiri, shekeli mirongo ibiri na zitanu, shekeli cumi na zitanu ni vyo bizobabera ingero ya manehe.’ 13  “‘Iyi ni yo ntererano muzoshikana: ica gatandatu ca efa kivuye kuri homeri y’ingano, n’ica gatandatu ca efa kivuye kuri homeri ya sayiri; 14  ku vyerekeye ingaburo y’amavuta, hari ingero ya bati y’amavuta ipimirwako. Bati ni ic’icumi c’ingero ya koro*. Bati cumi ni homeri imwe; kuko bati cumi ari homeri imwe. 15  Haze hatangwe intama imwe yo mu mukuku, ku majana abiri zo mu bitungwa vya Isirayeli+, ku bw’ishikanwa ry’intete+ no ku bw’ishikanwa riturirwa uko ryakabaye+ no ku bw’ibimazi vy’ugusangira+, kugira ngo batangirwe impongano+,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze. 16  “‘Abanyagihugu bose babwirizwa kuzanira iyo ntererano+ umukuru muri Isirayeli+. 17  Umukuru na we+, ni we azobazwa ivy’amashikanwa aturirwa uko yakabaye+, n’ishikanwa ry’intete+, n’ishikanwa ry’ikinyobwa+, mu kiringo c’imisi mikuru+ no mu kiringo c’imboneko z’ukwezi+ no mu kiringo c’amasabato+, mu biringo vyose vy’imisi mikuru y’inzu ya Isirayeli+. Ni we azozana ishikanwa ry’igicumuro, n’ishikanwa ry’intete, n’ishikanwa riturirwa uko ryakabaye be n’ibimazi vy’ugusangira, kugira ngo inzu ya Isirayeli itangirwe impongano.’ 18  “Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Mu kwezi kwa mbere, ku musi wa mbere w’ukwo kwezi, uze utore ikimasa co mu busho kitagira agahonzi+, uheze utyorore aheranda igicumuro+. 19  Kandi umuherezi aze atore makeyi ku maraso y’ishikanwa ry’igicumuro, ayashire ku gishimaryango+ ca ya Nzu no ku mfuruka zine za wa muhiro ukikuje igicaniro+, no ku gishimaryango c’irembo ry’ikigo c’indani. 20  Ukwo ni ko uzogira ku musi ugira indwi muri ukwo kwezi ku bw’umuntu wese azokora ikosa+, no ku bw’umuntu atazi utuntu n’utundi wese; kandi muze mutangire impongano iyo Nzu+. 21  “‘Mu kwezi kwa mbere, ku musi ugira cumi na kane w’ukwo kwezi, muze mugire pasika*+. Ni umusi mukuru umara imisi indwi: haze haribwe udutsima tutarimwo umwambiro+. 22  Kandi kuri uwo musi, umukuru aze azane ikimasa c’ishikanwa ry’igicumuro, ku bwiwe no ku bw’abanyagihugu bose+. 23  Muri iyo misi indwi uwo musi mukuru uzomara+, aze azane ibimasa indwi n’impfizi z’intama indwi bitagira agahonzi vy’ishikanwa riturirwa uko ryakabaye rihabwa Yehova, bizanwe ku musi ku musi kumara iyo misi indwi+, azane n’isuguru y’impene y’ishikanwa ry’igicumuro, ku musi ku musi+. 24  Aze azane efa imwe y’ishikanwa ry’intete ku bw’ico kimasa be na efa imwe ku bw’iyo mpfizi y’intama; ku mavuta na ho, azane ingero imwe ya hini* kuri efa+. 25  “‘Mu kwezi kugira indwi, ku musi ugira cumi na gatanu w’ukwo kwezi, mu kiringo c’umusi mukuru+, aze azane nk’ivyo nyene mu misi indwi+: ishikanwa ry’igicumuro nk’iryo nyene, ishikanwa riturirwa uko ryakabaye nk’iryo nyene, n’ishikanwa ry’intete nk’iryo nyene be n’amavuta nk’ayo nyene.’”

Amakuru yiyongereye

Efa yari ingero ingana n’amalitiro 22.
Ingero ya bati ni nk’amalitiro 22.
Ingero ya homeri ni nk’amalitiro 220.
Ingero ya gera yangana n’amagarama 0,57.
Koro imwe yangana n’amalitiro 220.
Raba Inyongera ya 21.
Ingero ya hini yangana n’amalitiro 3,67.