Ezekiyeli 41:1-26

41  Araheza anyinjiza mu rusengero, hanyuma agera inkingi zo mu mbavu, ubwaguke bwo hino buba amatambwe atandatu, ubwaguke bwo hirya na bwo buba amatambwe atandatu, ubwaguke bw’inkingi yo mu mbavu.  Ubwaguke bw’ubwinjiriro bwari amatambwe cumi, impande z’ubwinjiriro na zo zari amatambwe atanu hino n’amatambwe atanu hirya. Hanyuma agera uburebure bwaho, buba amatambwe mirongo ine; ubwaguke na bwo, amatambwe mirongo ibiri.  Hanyuma yinjira indani, agera inkingi y’ubwinjiriro yo mu mbavu, iba amatambwe abiri; ubwinjiriro na bwo, amatambwe atandatu; ubwaguke bwa nya bwinjiriro bwari amatambwe indwi.  Hanyuma agera uburebure bwaho, buba amatambwe mirongo ibiri, ubwaguke bwaho na bwo, amatambwe mirongo ibiri+, imbere y’urusengero*. Maze ambwira ati: “Aha ni Aheranda Rwose*+.”  Araheza agera uruhome rw’iyo nzu, ruba amatambwe atandatu. Ubwaguke bw’icumba co mu mbavu bwari amatambwe ane, impande zose; irya n’ino y’iyo nzu ni ko vyari, impande zose+.  Ivyumba vyo mu mbavu vyari bigerekeranye mu magorofa atatu, ari mirongo itatitatu; kandi vyarinjira mu ruhome rw’iyo nzu, ni ukuvuga ivyumba vyo mu mbavu irya n’ino, kugira ngo bifate, mugabo ntivyari bifashe mu ruhome rwa nya nzu+.  Ku vyumba vyo mu mbavu hagenda haraguka hongera higonda amaduga, kuko akayira kagenda kazunguruka ka nya nzu kagenda karaduga irya n’ino muri iyo nzu+. Ni co gituma kuri nya nzu hagenda haraguka amaduga, kandi uwuvuye mw’igorofa yo hasi yarashobora kuduga mw’igorofa yo hejuru+, aciye mw’igorofa yo hagati.  Mbona hari umukiruruko uhagurutse, ukikuje iyo nzu impande zose. Ku bijanye n’imishinge y’ivyumba vyo mu mbavu, hari irenga ryuzuye ry’amatambwe atandatu gushika kw’ifatanirizo+.  Ubwaguke bw’uruhome rw’icumba co mu mbavu, amaja hanze, bwari amatambwe atanu. Kandi hari ikibanza kigaragara iruhande y’inyubakwa y’ivyumba vyo mu mbavu vya nya nzu. 10  Hagati y’ivyumba vy’uburiro+, ubwaguke bwari amatambwe mirongo ibiri gukikuza nya nzu, irya n’ino. 11  Ubwinjiriro bw’icumba co mu mbavu bwari kuri ca kibanza kigaragara, ubwinjiriro bumwe bukaraba mu buraruko, ubundi bukaraba mu bumanuko; ubwaguke bw’umwanya w’ico kibanza kigaragara bwari amatambwe atanu, irya n’ino. 12  Inyubakwa yari imbere y’umwanya washizwe ukwawo, uruhande rwayo rukaba rwaraba mu burengero, yari ifise ubwaguke bw’amatambwe mirongo irindwi. Uruhome rw’iyo nyubakwa na rwo rwari amatambwe atanu mu bwaguke, rukikuje impande zose; uburebure bwarwo bwari amatambwe mirongo icenda. 13  Hanyuma agera ya nzu, iba amatambwe ijana mu burebure; wa mwanya washizwe ukwawo, na ya nyubakwa be n’impome zayo, biba amatambwe ijana mu burebure. 14  Ubwaguke bw’uruhande rw’imbere rwa nya nzu be na wa mwanya washizwe ukwawo wo mu buseruko, bwari amatambwe ijana. 15  Hanyuma agera uburebure bwa nya nyubakwa aharabana n’umwanya washizwe ukwawo, iyari inyuma yawo, be n’utubaraza twayo two hino n’utwo hirya, buba amatambwe ijana. N’urusengero, n’ikibanza c’ahitereye+, n’amabaraza y’ikigo; 16  aminjiriro, n’amadirisha y’ibizingiti bigenda biraga+, n’utubaraza, vyari impande zose z’ivyo uko ari bitatu. Imbere y’urwinjiriro hari imbaho zihometse irya n’ino+, kuva hasi gushika ku madirisha; kandi nya madirisha yari amadirisha apfutswe. 17  Gushika hejuru y’ubwinjiriro no gushika kuri ya nzu y’indani, no hanze be no ku ruhome rwose rwari irya n’ino, ku nzu y’indani be no hanze, hari ingero zaho, 18  mbere n’abakerubi basaruwe+ be n’amashusho y’ibigazi+, hamwe n’ishusho y’ikigazi hagati y’umukerubi n’uwundi, kandi umukerubi yari afise mu maso habiri+. 19  Mu maso h’umuntu haraba ishusho y’ikigazi hino, mu maso h’intambwe y’umukangara y’umugāra hakaraba ishusho y’ikigazi hirya+, bikaba vyari bisaruwe ku nzu yose irya n’ino. 20  Kuva hasi gushika hejuru y’ubwinjiriro hari abakerubi basaruwe be n’amashusho y’ibigazi, ku ruhome rw’urusengero. 21  Nayo ku vyerekeye urusengero, igishimaryango cari gifise imfuruka ngororotsi+; kandi imbere y’ahantu heranda hari ishusho imeze nk’iyi: 22  igicaniro gikozwe mu giti cari amatambwe atatu y’amahagarara, uburebure bwaco bukaba amatambwe abiri, kandi cari gifise ibikingi vyaco vy’imfuruka+. Uburebure bwaco n’impande zaco vyari ivyo mu giti. Araheza ambwira ati: “Iyi ni yo meza iri imbere ya Yehova+.” 23  Urusengero be n’ahantu heranda vyari bifise imiryango ibiri+. 24  Iyo miryango yari ifise inzugi zibirizibiri, izo zibiri zigashobora kuzunguruka. Umuryango umwe wari ufise inzugi zibiri, uwundi zibiri. 25  Kuri yo, ni ukuvuga kuri nya miryango y’urusengero, hari hahinguwe abakerubi be n’amashusho y’ibigazi+, nka bimwe vyari bihinguwe ku mpome, kandi hari akarenzo gakozwe mu giti, hejuru ku ruhande rw’imbere rw’ibaraza hanze. 26  Kandi hari amadirisha y’ibizingiti bigenda biraga+, be n’amashusho y’ibigazi hino no hirya ku mpande z’ibaraza n’ivyumba vyo mu mbavu vya nya nzu, n’uturenzo.

Amakuru yiyongereye

Urwo rusengero rushobora kuba rusigura “Aheranda.”
Raba Inyongera ya 21.