Ezekiyeli 40:1-49

40  Mu mwaka ugira mirongo ibiri na gatanu kuva tujanywe mu bunyagano+, mu ntango z’umwaka, ku musi ugira cumi w’ukwezi, mu mwaka ugira cumi na kane inyuma y’aho igisagara gitsindiwe+, kuri uwo musi nyene ukuboko kwa Yehova kuba kuri jewe+, ku buryo anzana aho hantu+.  Mu mayerekwa y’Imana, yanzanye mu gihugu ca Isirayeli, arahava antereka ku musozi muremure cane+ wariko ikintu kimeze nk’inyubako y’igisagara, mu bumanuko+.  Araheza anzana ng’aho, maze ndahabona umugabo. Ishusho yiwe yasa n’umujumpu+, kandi mu kuboko kwiwe hari umugozi w’ilino*, n’irenga ryo kugeresha+, kandi yari ahagaze mw’irembo.  Nya mugabo atangura kumbwira ati: “Mwana w’umuntu+, rabisha amaso yawe, wumvishe amatwi yawe, kandi ushire umutima ku vyo ngira nkwereke vyose, kuko icatumye uzanwa ng’aha ari ukugira ngo ndakwereke. Ivyo ubona vyose ubibwire inzu ya Isirayeli+.”  Maze mbona uruhome hanze y’inzu, ruhakikuje hose. Kandi mu kuboko kwa nya mugabo hari irenga ryo kugeresha ry’amatambwe* atandatu, hisunzwe itambwe n’ubwaguke bw’ikiganza. Nuko atangura kugera ubwaguke bwa nya kintu cubatse, buba irenga rimwe; amahagarara na yo, irenga rimwe.  Hanyuma aza kw’irembo rifise uruhande rw’imbere ruraba mu buseruko+, aduga aciye ku ngazi zaryo. Aca atangura kugera urwinjiriro rwa nya rembo+, ruba irenga rimwe mu bwaguke, agera n’urundi rwinjiriro, ruba irenga rimwe mu bwaguke.  Icumba c’irindiro cari irenga rimwe mu burebure n’irenga rimwe mu bwaguke, hagati y’ivyumba vy’irindiro+ na ho hakaba amatambwe atanu; urwinjiriro rw’irembo hambavu y’ibaraza ry’irembo, amaja indani, rwari irenga rimwe.  Araheza agera ibaraza rya nya rembo, amaja indani, riba irenga rimwe+.  Nuko agera ibaraza rya nya rembo, riba amatambwe umunani; inkingi zaryo zo mu mbavu, ziba amatambwe abiri; ibaraza rya nya rembo ryari amaja indani. 10  Ivyumba vy’irindiro vy’irembo amaja mu buseruko vyari bitatu hino na bitatu hirya. Uko ari bitatu vyari bifise ingero imwe, n’inkingi zo mu mbavu zikagira ingero imwe, hino no hirya. 11  Hanyuma agera ubwaguke bw’ubwinjiriro bwa nya rembo, buba amatambwe cumi; agera uburebure bwa nya rembo, buba amatambwe cumi n’atatu. 12  Igice kizitiye c’imbere y’ivyumba vy’irindiro cari itambwe rimwe, kandi hari igice kizitiye c’itambwe rimwe kuri buri ruhande. Icumba c’irindiro cari amatambwe atandatu hino n’amatambwe atandatu hirya. 13  Hanyuma agera irembo kuva ku gisenge c’icumba kimwe c’irindiro gushika ku gisenge c’ikindi cumba, riba amatambwe mirongo ibiri n’atanu y’ubwaguke+; ubwinjiriro bwari butumberanye n’ubundi. 14  Hanyuma inkingi zo mu mbavu aziha amatambwe mirongo itandatu, no ku nkingi zo mu mbavu z’ikigo mu marembo irya n’ino biba kuno. 15  Kuva hambavu y’uruhande rw’imbere rw’irembo ry’urwinjiriro gushika hambavu y’uruhande rw’imbere rw’ibaraza ry’irembo ry’indani, hari amatambwe mirongo itanu. 16  Kandi hari amadirisha y’ibizingiti bigenda biraga+, ku bw’ivyumba vy’irindiro no ku bw’inkingi zavyo zo mu mbavu amaja imbere mw’irembo, irya n’ino; ukwo ni ko vyari no ku mabaraza. Kandi amadirisha yari irya n’ino amaja indani; kuri nya nkingi zo mu mbavu hari amashusho y’ibigazi+. 17  Arahava anzana mu kigo c’inyuma, maze mbona ivyumba vy’uburiro+, n’isaso ry’amabuye ryagiriwe nya kigo irya n’ino. Hari ivyumba vy’uburiro mirongo itatu kuri nya saso+. 18  Ku ruhande rw’amarembo, isaso ryangana neza na neza n’uburebure bw’amarembo—ni ryo saso ryo hepfo. 19  Araheza agera ubwaguke kuva imbere y’irembo ryo hepfo gushika imbere y’ikigo c’indani. Inyuma yari amatambwe ijana, amaja mu buseruko n’amaja mu buraruko. 20  Ikigo c’inyuma cari gifise irembo, uruhande rwaryo rw’imbere rukaba rwaraba mu buraruko. Agera uburebure bwaryo n’ubwaguke bwaryo. 21  Ivyumba vy’irindiro vyaryo vyari bitatu hino na bitatu hirya. Inkingi zaryo zo mu mbavu n’ibaraza ryaryo vyari bihuje n’ingero y’irembo rya mbere. Uburebure bwaryo bwari amatambwe mirongo itanu, ubwaguke bwaryo na bwo bukaba amatambwe mirongo ibiri n’atanu. 22  Amadirisha yaryo n’ibaraza ryaryo n’amashusho y’ibigazi yaryo+ vyari bifise ingero zingana n’ingero z’ivya rya rembo rifise uruhande rw’imbere ruraba mu buseruko. Baduga muri ryo baciye ku ngazi indwi, kandi ibaraza ryaryo ryari imbere yazo. 23  Irembo ry’ikigo c’indani ryarabana n’irembo ryo mu buraruko; ni na ko vyari ku ryo mu buseruko. Araheza agera kuva kw’irembo gushika ku rindi, haba amatambwe ijana. 24  Arahava anzana amaja mu bumanuko, maze mbona irembo amaja mu bumanuko+, hanyuma agera inkingi zaryo zo mu mbavu n’ibaraza ryaryo, bigira ingero nk’iza vya bindi. 25  Iryo rembo n’ibaraza ryaryo vyari bifise amadirisha irya n’ino, nka ya madirisha yandi. Uburebure bwari amatambwe mirongo itanu, ubwaguke na bwo amatambwe mirongo ibiri n’atanu. 26  Hari ingazi indwi zo kuduga kuri ryo+, kandi ibaraza ryaryo ryari imbere yazo. Ryari rifise amashusho y’ibigazi, imwe hino iyindi hirya, ku nkingi zaryo zo mu mbavu. 27  Kandi ikigo c’indani cari gifise irembo amaja mu bumanuko. Hanyuma agera kuva kw’irembo gushika ku rindi amaja mu bumanuko, haba amatambwe ijana. 28  Arahava anzana mu kigo c’indani ancishije mw’irembo ryo mu bumanuko. Araheza agera irembo ryo mu bumanuko, rigira ingero nk’iza vya bindi. 29  Ivyumba vy’irindiro vyaryo n’inkingi zaryo zo mu mbavu n’ibaraza ryaryo, vyari bifise ingero nk’iza vya bindi. Iryo rembo n’ibaraza ryaryo vyari bifise amadirisha impande zose. Uburebure bwari amatambwe mirongo itanu, ubwaguke na bwo amatambwe mirongo ibiri n’atanu+. 30  Hari amabaraza irya n’ino; uburebure bwari amatambwe mirongo ibiri n’atanu, ubwaguke na bwo amatambwe atanu. 31  Ibaraza ryaryo ryaraba mu kigo c’inyuma, kandi ku nkingi zaryo zo mu mbavu hari amashusho y’ibigazi+, akadugo karyo na ko kakaba ingazi umunani+. 32  Arahava anzana mu kigo c’indani ancishije mu buseruko, araheza agera irembo, rigira ingero nk’iza vya bindi. 33  Ivyumba vy’irindiro vyaryo n’inkingi zaryo zo mu mbavu n’ibaraza ryaryo vyari bifise ingero nk’iza vya bindi, kandi iryo rembo n’ibaraza ryaryo vyari bifise amadirisha irya n’ino. Uburebure bwari amatambwe mirongo itanu, ubwaguke na bwo amatambwe mirongo ibiri n’atanu. 34  Ibaraza ryaryo ryaraba mu kigo c’inyuma, kandi ku nkingi za nya rembo zo mu mbavu hari amashusho y’ibigazi hino no hirya. Akadugo karyo kari ingazi umunani. 35  Araheza anzana mw’irembo ryo mu buraruko+, hanyuma aragera, ingero ziba nk’iza vya bindi nyene+, 36  ivyumba vy’irindiro vyaryo, inkingi zaryo zo mu mbavu n’ibaraza ryaryo. Ryari rifise amadirisha irya n’ino. Uburebure bwari amatambwe mirongo itanu, ubwaguke na bwo amatambwe mirongo ibiri n’atanu. 37  Inkingi zaryo zo mu mbavu zaraba mu kigo c’inyuma, kandi ku nkingi zaryo zo mu mbavu hari amashusho y’ibigazi hino no hirya+. Akadugo karyo kari ingazi umunani. 38  Kandi iruhande y’inkingi zo mu mbavu z’amarembo hari icumba c’uburiro gifise ubwinjiriro. Aho ni ho barongera ishikanwa riturirwa uko ryakabaye+. 39  Mw’ibaraza ry’irembo hari imeza zibiri hino n’imeza zibiri hirya, zo gukerererako ishikanwa riturirwa uko ryakabaye+ n’ishikanwa ry’igicumuro+ be n’ishikanwa ry’ukwagirwa n’icaha+. 40  Ku ruhande rw’inyuma, uduga ku bwinjiriro bw’irembo ryo mu buraruko, hari imeza zibiri. Ku rundi ruhande rw’ibaraza ry’irembo na ho hari imeza zibiri. 41  Hino hari imeza zine, hirya hakaba zindi zine, ku ruhande rw’irembo—imeza umunani, zikaba ari zo bakerererako. 42  Nya meza zine zakoreshwa kw’ishikanwa riturirwa uko ryakabaye zari izo mu mabuye abajwe. Uburebure bwari itambwe rimwe n’igice, ubwaguke itambwe rimwe n’igice, amahagarara na yo itambwe rimwe. Kuri zo ni ho kandi batereka ibikoresho bakereza ishikanwa riturirwa uko ryakabaye be n’ikimazi. 43  Kandi imambo zo gushirako ibintu zari iz’ubwaguke bw’ikiganza, zihamangiye ku ruhande rw’indani, irya n’ino; izo meza baziterekako inyama z’ishikanwa+. 44  Ku ruhande rw’inyuma rw’irembo ry’indani hari ivyumba vy’uburiro vy’abaririmvyi+, mu kigo c’indani, ikiri ku ruhande rw’irembo ryo mu buraruko. Uruhande rwavyo rw’imbere rwaraba mu bumanuko. Ku ruhande rw’irembo ryo mu buseruko hari kimwe. Uruhande rw’imbere rwaraba mu buraruko. 45  Araheza ambwira ati: “Iki cumba c’uburiro gifise uruhande rw’imbere ruraba mu bumanuko, ni ic’abaherezi bitwararika igikorwa bajejwe kuri iyi nzu+. 46  Icumba c’uburiro gifise uruhande rw’imbere ruraba mu buraruko, ni ic’abaherezi bitwararika igikorwa bajejwe ku gicaniro+. Ni bene Zadoki+, bo muri bene Lewi, begera Yehova kugira ngo bamukorere+.” 47  Hanyuma agera ikigo c’indani. Uburebure bwari amatambwe ijana, ubwaguke na bwo amatambwe ijana: cari ikwadarato. Kandi igicaniro cari imbere y’inzu. 48  Araheza anzana mw’ibaraza ry’iyo nzu+, agera inkingi yo mu mbavu ya nya baraza, iba amatambwe atanu hino n’amatambwe atanu hirya. Ubwaguke bw’irembo bwari amatambwe atatu hino n’amatambwe atatu hirya. 49  Uburebure bwa nya baraza bwari amatambwe mirongo ibiri, ubwaguke na bwo amatambwe cumi na rimwe. Badugayo baciye ku ngazi. Iruhande y’ibikingi vyo mu mbavu hari inkingi, imwe hino iyindi hirya+.

Amakuru yiyongereye

Ilino ni igiterwa kivamwo inyuzi.
Ni amatambwe y’ukuboko uciriye mu nkokora. Itambwe rimwe ni nka cm 44,5.