Ezekiyeli 34:1-31

34  Ijambo rya Yehova ryongera kunzako, riti:  “Mwana w’umuntu, vuga ubuhanuzi bwagiriza abungere ba Isirayeli. Vuga ubuhanuzi, ubabwire, ubwire nya bungere, uti: ‘Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: “Baragowe abungere ba Isirayeli+ bacitse abigaburira ubwabo+! Mbega umukuku si wo abungere bakwiye kugaburira+?  Ikinure ni co mwirira+, ubwoya akaba ari bwo mwiyambarira. Igitungwa kidoshe+ ni co mukerera+. Umukuku wowo ntimuwugaburira.  Iziri ku musego ntimwazikomeje+, iyirwaye ntimwayikijije, iyavunitse ntimwayitubitse, iyangajwe ntimwayigarukanye, iyatakaye na yo ntimwayirondeye+, mugabo mwaziganzishije ugukara, emwe, umukazo+.  Amaherezo zarasanzaye kubera ata mwungere yariho+, ku buryo zicika indya z’ibikoko vyose vyo mu gahinga, kandi zibandanya gusanzara+.  Intama zanje zagumye zizimira ku misozi yose no ku murambi wose ukirurutse+; intama zanje+ zasanzarijwe kw’isi yose, ntihagira n’umwe aja kuzirondera, ntihagira n’umwe yitaho kuzirondera.  “‘“None rero mwa bungere, nimwumve ijambo rya Yehova:  ‘“Ndahiye ukubaho kwanje,” ni ko Umukama Segaba Yehova avuze, “ni ukuri, ko intama zanje zacitse ikintu co gusahurwa, zikabandanya kuba indya z’ibikoko vyose vyo mu gahinga, kuko ata mwungere yariho, kandi abungere banje ntibarondere intama zanje, mugabo bakaguma bigaburira ubwabo+, ntibagaburire intama zanje,”’  nimwumve rero mwa bungere ijambo rya Yehova. 10  Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Ehe ngira ndwanye abo bungere+, kandi nzokwishuza koko intama zanje mu kuboko kwabo, ndababuze kubandanya bagaburira intama zanje+, kandi abo bungere ntibazokwongera kwigaburira ubwabo+; nanje nzokiza intama zanje ndazikure mu kanwa kabo, kandi ntizizoba indya zabo+.’” 11  “‘Kuko ibi ari vyo Umukama Segaba Yehova avuze: “Ehe ndi hano, jewe ubwanje, kandi nzorondera intama zanje, ndaziteho+. 12  Nka kurya uwugaburira ubusho bwiwe abwitaho+ umusi aba ari hagati mu ntama ziwe zasabagijwe+, ni ko nzokwitaho intama zanje; nzozirokora ndazikure mu bibanza vyose zasanzarijwemwo ku musi w’ibicu n’umuzimagiza w’umuzitanya+. 13  Kandi nzozikura+ mu bisata vy’abantu, ndazikoranirize hamwe ndazikuye mu bihugu, ndazizane ku butaka bwazo+, ndazigaburirire ku misozi ya Isirayeli, iruhande y’inzira z’imigezi n’iruhande y’ibibanza vyose vyo kubamwo vyo mu gihugu+. 14  Nzozigaburirira mu buragiriro bwiza, kandi ku misozi miremire ya Isirayeli ni ho zizokwibera+. Aho ni ho zizovyagira mu kibanza ciza co kubamwo+, zirishe ku misozi ya Isirayeli mu buragiriro butotahaye.” 15  “‘“Jewe ubwanje nzogaburira intama zanje+, kandi jewe ubwanje nzozivyagiza+,” ni ko Umukama Segaba Yehova avuze. 16  “Iyatakaye nzoyirondera+, iyangajwe ndayigarukane, iyavunitse ndayitubike, iyirwaye ndayikomeze, mugabo iyidoshe+ be n’iyikomeye nzozizimanganya. Iyo nzoyigaburira urubanza+.” 17  “‘Nayo mwebwe ntama zanje, ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: “Ehe ngira nce urubanza hagati y’intama n’iyindi, hagati y’impfizi z’intama n’amasuguru y’impene+. 18  Mbega ni ikintu gitoyi kuri mwebwe kurisha mw’iragiriro ryiza kuruta ayandi yose+ mugabo amaragiriro yanyu asigaye mukayakandagira n’ibirenge vyanyu, amazi arongorotse na yo mukinywera, mugabo ayasigaye mukayahumanya mu kuyahonyangisha ibirenge vyanyu? 19  None intama zanje, mw’iragiriro ryakandagiwe n’ibirenge vyanyu abe ari ho zirisha? Amazi yahumanijwe n’uguhonyanga kw’ibirenge vyanyu, abe ari yo zinywa?” 20  “‘Ibi rero ni vyo Umukama Segaba Yehova abwiye abo: “Ndi hano, jewe ubwanje, kandi sinzobura guca urubanza hagati y’intama idoshe n’intama yonze, 21  kuko mwagumye musunurisha ikiyunguyungu n’urutugu, iziri ku musego zose mukaguma muzisunikisha amahembe yanyu, gushika muzisanzarije hanze+. 22  Nanje nzokiza intama zanje, kandi ntizizokwongera gucika ikintu co gusahurwa+; nzoca urubanza hagati y’intama n’iyindi. 23  Nzozihagurukiriza umwungere umwe+, na we azoziragira, emwe, umusavyi wanje Dawidi+. Ni we azoziragira, kandi ni we azoba umwungere wazo+. 24  Kandi jewe Yehova nzoba Imana yazo+, umusavyi wanje Dawidi na we abe umukuru wazo hagati muri zo+. Jewe Yehova, ndavuze. 25  “‘“Nzogirana na zo isezerano ry’amahoro+, nzimanganye mu gihugu ibikoko biryana+, kandi zizokwibera vy’ukuri mu gahinga mu mutekano, zisinzire zibereye mu bibira+. 26  Zo hamwe n’ibikikije umurambi wanje nzobigira umuhezagiro+, kandi nzomanura imvura icuncubuka, ize mu gihe cayo. Hazoba imvura icuncubuka y’umuhezagiro+. 27  Igiti co mu gahinga kizotanga koko ivyamwa vyaco+, n’igihugu gitange umwimbu waco+, kandi zizokwibera ku butaka bwazo mu mutekano+. Kandi bazobwirizwa kumenya yuko jewe ndi Yehova ninavunagura imitambikwa y’ingǒgo yazo+, nkazirokora mu kuboko kw’abahora bazikoresha nk’abashumba+. 28  Ntizizokwongera gucika ikintu co gusahurwa n’amahanga+; kandi igikoko co kw’isi ntikizozirotsa, kandi zizokwibera vy’ukuri mu mutekano, ata n’umwe azijugumiza+. 29  “‘“Kandi nzozihagurukiriza umurima wa rurangiranwa+, kandi ntizizokwongera guhitanwa n’ikigoyi mu gihugu+, kandi ntizizokwongera kwikorera agateterwe gaterwa n’amahanga+. 30  ‘Kandi bazobwirizwa kumenya yuko Yehova Imana yabo ndi kumwe na bo+, kandi ko na bo ari abantu banje, inzu ya Isirayeli,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze+.”’ 31  “‘Nayo mwebwe ntama zanje+, intama ndagira, muri abantu bakuwe mw’ivu. Jewe ndi Imana yanyu,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze.”

Amakuru yiyongereye