Ezekiyeli 33:1-33

33  Ijambo rya Yehova rinzako, riti:  “Mwana w’umuntu, bwira abana b’igisata cawe+, uti: “‘Ku bijanye n’igihugu, ninagiteza inkota+ maze abanyagihugu bose hamwe bagatora vy’ukuri umuntu bakamugira inderetsi yabo+,  hanyuma akabona koko inkota ije ku gihugu, akavuza inzamba, akaburira abantu+,  maze uwumva akumva vy’ukuri ijwi ry’iyo nzamba mugabo ntafate nka nkama iyo mburi namba+, hanyuma inkota ikaza ikamuhitana, amaraso yiwe azoba ku mutwe wiwe+.  Ijwi ry’inzamba azoba yaryumvise, mugabo ntafate nka nkama iyo mburi. Amaraso yiwe azoba kuri we ubwiwe. Iyo afata nka nkama imburi, ubuzima bwiwe bwari kurokoka+.  “‘Nayo iyo nderetsi, niyabona inkota ije, ntivuze koko inzamba+ maze abantu ntibaronke imburi namba, hanyuma inkota ikaza ikagira uwo ihitana muri bo, azohitanwa azize ikosa ryiwe+, mugabo amaraso yiwe nzoyishuza mu kuboko kw’iyo nderetsi+.’  “Nayo wewe ga mwana w’umuntu, nakugize inderetsi y’inzu ya Isirayeli+, kandi utegerezwa kwumva ijambo ryo mu kanwa kanje, uheze ubampere imburi+.  Ninabwira umubisha nti: ‘Ewe wa mubisha, ntuzobura gupfa+!’, mugabo wewe ntuvuge vy’ukuri kugira uburire nya mubisha ngo ave mu nzira yiwe+, uwo mubisha azopfira mw’ikosa ryiwe+, mugabo amaraso yiwe nzoyishuza mu kuboko kwawe.  Mugabo wewe, niwaburira vy’ukuri umubisha ngo ave mu nzira yiwe kugira ahindukire ayivemwo, ariko ntahindukire vy’ukuri ngo ave mu nzira yiwe, uwo mubisha azopfira mw’ikosa ryiwe+, mugabo wewe ntuzobura kurokora ubuzima bwawe+. 10  “Nayo wewe ga mwana w’umuntu, bwira inzu ya Isirayeli uti: ‘Mwavuze ngo: “Ko imigararizo yacu n’ibicumuro vyacu biri kuri twebwe kandi tukaba turiko turaborera muri vyo+, ni gute none tuzobandanya kubaho+?”’ 11  Babwire uti: ‘“Ndahiye ukubaho kwanje,” ni ko Umukama Segaba Yehova avuze, “simpimbarwa n’uko umubisha apfa+, ahubwo mpimbarwa n’uko umubisha ahindukira+ akava mu nzira yiwe, akabandanya vy’ukuri kubaho+. Nimuhindukire, nimuhindukire muve mu nzira zanyu mbi+; kubera iki none mwokwirirwa murapfa ga yewe nzu ya Isirayeli+?”’ 12  “Nayo wewe ga mwana w’umuntu, bwira abana b’igisata cawe uti: ‘Ubugororotsi bw’umugororotsi ntibuzomurokora umusi azogarariza+. Nayo ububisha bw’umubisha, ntibuzomutsitaza umusi azohindukira akava mu bubisha bwiwe+. Eka mbere n’uwufise ubugororotsi ntibuzotuma abandanya kubaho umusi azocumura+. 13  Ninabwira umugororotsi nti: “Ntuzobura kubandanya kubaho,” na we akizigira vy’ukuri ubugororotsi bwiwe agakora ibigoramye+, ibikorwa vyiwe vyose vy’ubugororotsi ntibizokwibukwa, mugabo kubera ibigoramye yakoze—ivyo ni vyo azopfa azize+. 14  “‘Kandi ninabwira umubisha nti: “Ntuzobura gupfa+,” na we agahindukira vy’ukuri agaheba igicumuro ciwe+, agashishikara ubutungane n’ubugororotsi+, 15  nya mubisha agasubiza icafashweko ingwati+, akishura ivyo yatwaye ku bwambuzi+, akagendera vy’ukuri mu vyagezwe vy’ubuzima mu kudakora ibigoramye+, ntazobura kubandanya kubaho+. Ntazopfa. 16  Nta na kimwe mu bicumuro yacumuye kizokwibukwa ngo agihorwe+. Ubutungane n’ubugororotsi ni vyo yashishikaye. Ntazobura kubandanya kubaho+.’ 17  “Kandi abana b’igisata cawe bavuze ngo: ‘Inzira ya Yehova ntitumbereye+,’ ariko bo, inzira yabo ni yo idatumbereye. 18  “Umugororotsi niyahindukira akava mu bugororotsi bwiwe, agakora koko ibigoramye, ntazobura gupfa abizize+. 19  Kandi umubisha niyahindukira akava mu bubisha bwiwe, agashishikara koko ubutungane n’ubugororotsi, ivyo ni vyo bizotuma abandanya kubaho+. 20  “Namwe mwavuze ngo: ‘Inzira ya Yehova ntitumbereye+.’ Nzobacira urubanza umwe wese nk’uko inzira ziwe ziri+, ewe nzu ya Isirayeli!” 21  Amaherezo, mu mwaka ugira cumi na kabiri kuva tujanywe mu bunyagano, mu kwezi kugira cumi, ku musi ugira gatanu w’ukwo kwezi, haza kuri jewe uwacitse kw’icumu avuye i Yeruzalemu+, avuga ati: “Igisagara catsinzwe+!” 22  Ico gihe ukuboko kwa Yehova kwari kwanjeko ku mugoroba imbere y’uko uwo yacitse kw’icumu aza+, maze Imana iteranura akanwa kanje imbere y’uko uwo muntu aza aho ndi mu gitondo, akanwa kanje karateranuka, sinasubira kuba ikiragi+. 23  Nuko ijambo rya Yehova ritangura kunzako, riti: 24  “Mwana w’umuntu, ababa muri ibi bibanza vyatikijwe+ bavuga ku bijanye n’ubutaka bwa Isirayeli ngo: ‘Aburahamu yari umwe gusa, yamara yarigaruriye igihugu+. Ariko tweho turi benshi; igihugu twaragihawe nk’ikintu co kwigabira+.’ 25  “Babwire rero uti: ‘Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: “Mwe muguma murya inyama zirimwo amaraso+, amaso yanyu mukaguma muyararamurira ku bigirwamana vyanyu vy’umwanda+, mukaguma musesa amaraso+. Hanyuma ngo mwigabire igihugu+? 26  Mwarishimiye inkota yanyu+. Mwakoze ikintu giteye ishishi+, kandi mwahumanije umwe wese umugore wa mugenziwe+. Hanyuma ngo mwigabire igihugu+?”’ 27  “Ubabwire uti: ‘Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: “Ndahiye ukubaho kwanje: ni ukuri, abari mu bibanza vyatikijwe bazogwishwa n’inkota+; kandi uwuri ku gahinga sinzobura kumutanga ku gikoko ngo akibere indya+; kandi abari mu bibanza bikomeye no mu masenga+ bazopfa bishwe n’ikiza. 28  Igihugu nzokigira koko igiharabuga+, emwe, umusaka, kandi ubwishime bw’inkomezi zaco buzohagarara koko+, n’imisozi ya Isirayeli igirwe umusaka+, ata n’umwe arengana. 29  Kandi bazobwirizwa kumenya yuko jewe ndi Yehova ninagira igihugu igiharabuga+, emwe, umusaka, kubera ibintu vyabo vyose bakoze biteye ishishi+.”’ 30  “Nayo wewe ga mwana w’umuntu, abana b’igisata cawe bavugana ku bikwerekeye bari iruhande y’impome no mu minjiriro y’amazu+, kandi umwe yavuganye n’uwundi, umwe wese na mwene wabo, ngo: ‘Enda nimuze, mwumve ijambo riva kuri Yehova iryo ari ryo+.’ 31  Bazoza iwawe, nk’uko abantu baza, bicare imbere yawe nk’abantu banje+; kandi bazokwumva koko amajambo yawe mugabo ntibazoyashira mu ngiro+, kuko baserurisha akanwa kabo ivyipfuzo vy’inambu, kandi inyungu y’akarenganyo ni yo umutima wabo ugenda ukurikira+. 32  Raba! Kuri bo uri nk’ururirimbo rw’urukundo rw’akanyengetera, nk’uwuri n’akajwi keza avuza neza igicurarangisho c’imirya+. Ntibazobura kwumva amajambo yawe, mugabo nta n’umwe ayashira mu ngiro+. 33  Ivyo nivyaranguka—kandi ehe ntibizobura kuranguka+—bazobwirizwa rero kumenya yuko umuhanuzi yari yabaye hagati muri bo+.”

Amakuru yiyongereye