Ezekiyeli 26:1-21

26  Nuko mu mwaka ugira cumi na rimwe, ku musi wa mbere w’ukwo kwezi, ijambo rya Yehova rinzako, riti:  “Mwana w’umuntu, ko Tiro+ yavuze kuri Yeruzalemu ngo+: ‘Ahaa! Yasenyuwe+, umwe yari inzugi z’ibisata vy’abantu+! Ibintu ntibizobura guhindukirira iwanje. Ngiye kwuzuzwa; erega yatikijwe+,’  ibi rero ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Ehe ngira nkurwanye, ewe Tiro, kandi nzodugana amahanga menshi akurwanye+, nk’uko ikiyaga kiduza imipfunda yaco+.  Ntibazobura guhomvora impome za Tiro+, basambure iminara yaho+; nanje nzokukumurayo umukungugu waho, ndahagire ahantu ho ku rutare hakayangana, hagaragara.  Hazocika imbuga yo kwanikiramwo insenga z’umukwabu+ hagati mu kiyaga+.’ “‘Kuko jewe navuze,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze, ‘kandi ntihazobura gucika ikintu co gusahurwa n’amahanga.  Ibisagara bihakukira biri mu gahinga, bizokwicishwa inkota, kandi bazobwirizwa kumenya yuko jewe ndi Yehova+.’  “Kuko ibi ari vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Ehe ngira nzane kuri Tiro Nebukadirezari wa mwami wa Babiloni ava mu buraruko+, umwami w’abami+, aze ari kumwe n’amafarasi+ n’imikogote y’intambara+ n’abarwanira ku mafarasi be n’ishengero+, emwe, igisata c’abantu isinzi.  Ibisagara bigukukira vyo mu gahinga azovyicisha inkota, kandi azokwubaka vy’ukuri uruhome rwo kugusugereza, aduze igikuta co kugusugereza+, yongere agutarikire inkinzo yagutse;  azokwerekeza ku mpome zawe ururwanisho ahora agabisha ibitero, rukubite, iminara yawe na yo ayisiturire hasi akoresheje inkota ziwe. 10  Bivuye ku kigwi kigigimba c’amafarasi yiwe, umukungugu wabo uzogupfuka+. Bivuye ku rwamo rw’uwurwanira kw’ifarasi n’ikurudumu n’umukogote w’intambara, impome zawe zizotigita, niyinjirana mu marembo yawe, nk’igihe binjira mu gisagara cuguruwe mu gucibwa ibihengeri. 11  Amabarabara yawe yose azoyakandagiza ibinono vy’amafarasi yiwe+. Abantu bawe azobicisha inkota, inkingi zawe z’inkomezi na zo zisenyukire hasi. 12  Emwe, bazosahura amatunga yawe+, banyage ibidandazwa vyawe+, basambure impome zawe, amazu yawe ahimbaye na yo basiturire hasi. Amabuye yawe n’ibintu vyawe bikozwe mu giti be n’umukungugu wawe bazobishira hagati mu mazi.’ 13  “‘Nzohagarika urwamo rw’indirimbo zawe+, kandi ijwi ry’inanga zawe ntirizokwongera kwumvikana+. 14  Nzokugira ahantu ho ku rutare hakayangana, hagaragara+. Uzocika imbuga yo kwanikiramwo insenga z’umukwabu+. Ntuzogenda usubiye kwubakwa; kuko jewe Yehova mvuze,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze+. 15  “Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova abwiye Tiro: ‘Nihumvikana urwamo rw’ugutemba kwawe, uwakomerekejwe ibikomere vyica akaniha, hakaba ugusasika inganda hagati muri wewe, mbega amazinga ntazotigita+? 16  Abakuru bose b’ikiyaga bazokwururuka bave+ koko ku ntebe zabo z’icubahiro+, bakure imyitero yabo itagira amaboko, bikobe impuzu zabo zideshe. Bazokwambara ukujugumira. Bazokwicara hasi+, bajugumire umwanya wose+, bakurabe bumiwe. 17  Ntibazobura kukuririmbira akaririmbo k’intimba+, bakubwire bati: “‘“Ewe kuntu wayogeye, wewe bahora babamwo kuva ku biyaga+, ewe gisagara cashemagizwa, uwacitse uwukomeye mu kiyaga+, mwe n’abakubamwo, bamwe bahora bumvisha iterabwoba ryabo ababa kw’isi bose! 18  None ubu amazinga azojugumira ku musi w’ugutemba kwawe. Kandi amazinga ari mu kiyaga ntazobura guhagarikwa umutima n’uko usohotse+.”’ 19  “Kuko ibi ari vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Ninakugira igisagara catikijwe, nk’ibisagara mu vy’ukuri ata wubibamwo, ninakudugirizako inyenga y’amazi, n’amazi menshi akagupfuka+, 20  nzokumanukana rero hamwe n’abamanuka muri ca cobo uhamvye aba kera+, ntume uba mu gihugu c’epfo rwose+, nk’ibibanza vyatikijwe kuva kera, hamwe n’abamanuka muri ca cobo+, kugira ngo ntihagire uwusubira kukubamwo; kandi nzoshira ubwiza mu gihugu c’abazima+. 21  “‘Nzokugira ibica ivutu bukwi na bukwi+, kandi ntuzobaho; uzoronderwa+, mugabo ntuzokwongera kuboneka gushika igihe kitagira urugero*+,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.