Ezekiyeli 21:1-32

21  Ijambo rya Yehova ryongera kunzako, riti:  “Mwana w’umuntu, erekeza mu maso hawe i Yeruzalemu, utonyangishe+ amajambo uyerekeza ku bibanza vyeranda+, uvuge ubuhanuzi bwagiriza ubutaka bwa Isirayeli+.  Ubwire ubutaka bwa Isirayeli uti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Ehe ngira nkurwanye+, kandi nzosokora inkota yanje mu rwubati+ rwayo, ndandure iwawe umugororotsi n’umubisha+.  Kugira ngo ndandure koko iwawe umugororotsi n’umubisha, ni co kizotuma inkota yanje iva mu rwubati rwayo irwanye ibiri n’umubiri vyose, kuva mu bumanuko gushika mu buraruko+.  Kandi ibiri n’umubiri vyose bizobwirizwa kumenya yuko jewe Yehova nasokoye inkota yanje mu rwubati+ rwayo. Ntizokwongera gusubirayo+.”’  “Nayo wewe ga mwana w’umuntu, nunihe unyiganza amafyinga+. Mbere unihe mu maso yabo uri n’umururazi+.  Kandi nibakubaza ngo ‘Unihishwa n’iki+?’, uze ubabwire uti: ‘Nihishwa n’inkuru+.’ Kuko itazobura kuza+, kandi umutima wose ntuzobura gushonga+, amaboko yose aregere*, umushaha wose ujonjogore, n’amavi yose atonyange amazi+. ‘Raba! Ntibizobura kuza+ bigashitswa,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze.”  Ijambo rya Yehova ryongera kunzako, riti:  “Mwana w’umuntu, vuga ubuhanuzi, ugire uti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Vuga uti: ‘Inkota, inkota+! Yakarihijwe+, no gusenwa irasenywe. 10  Yakarihirijwe gutunganya ugusasika; yasenewe guca ibibatsi+.’”’” “Canke twigine+?” “‘Mbega iranse agakoni k’ubutware+ k’umwana wanje+, nk’uko ibigirira igiti cose+? 11  “‘Kandi iratangwa ngo isenwe, kugira ngo ikoreshwe n’ukuboko. Inkota, emwe, inkota yakarihijwe, kandi yasenywe, kugira ngo ishirwe mu kuboko kw’uwica+. 12  “‘Semerera wongere uboroge+, ewe mwana w’umuntu, kuko iyo nkota yaje kurwanya abantu banje+; irwanya abakuru ba Isirayeli bose+. Abaterewe ku nkota babaye kumwe n’abantu banje+. Ku bw’ivyo, niwikubite kw’itako+. 13  Kuko hagizwe isuzuma+; none bigende gute nimba iyo nkota yanse n’agakoni k’ubutware+? Ako ntikazobandanya kubaho+,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze. 14  “Nayo wewe ga mwana w’umuntu, vuga ubuhanuzi, ukubite ikiganza ku kindi+, kandi hasubirwemwo gatatu+ ngo ‘Inkota!’ Ni inkota y’abagandaguwe. Ni inkota y’uwagandaguwe ahambaye, iyiriko ibakikuza irya n’ino+. 15  Kugira ngo umutima ushonge+ no kugira ngo abatembagazwa ku marembo yose bagwizwe+, nzosasikisha inkota. Yoo, yakorewe guca ibibatsi, isenerwa gusasika+! 16  Erekana yuko ukarishe+; ja iburyo! Fata ikibanza; ja ibubamfu! Aho amaso yawe yerekejwe hose! 17  Nanje kandi nzokubita ikiganza ku kindi+, ntururuze+ ubushangashirwe bwanje+. Jewe Yehova, ndavuze.” 18  Ijambo rya Yehova ryongera kunzako, riti: 19  “Nayo wewe ga mwana w’umuntu, niwitunganirize inzira zibiri kugira ngo inkota y’umwami wa Babiloni yinjire+. Zompi zikwiye kuva mu gihugu kimwe, kandi ukwiye kubāza ikiranganzira+; gikwiye kubāzirwa ku mutwe w’inzira ija mu gisagara. 20  Ukwiye gutegura inzira kugira ngo inkota yinjire gutera i Raba+ ha bene Amoni, n’inzira yo gutera Yuda, yo gutera Yeruzalemu ikingijwe ibihome+. 21  Kuko umwami wa Babiloni yahagaze ku masanganzira, ku mutwe wa nya nzira zibiri, kugira ngo yikore ku buraguzi+. Yazungagije imyampi. Yasiguje biciye kuri terafimu*+; yaravye mu gitigu. 22  Mu kuryo kwiwe uburaguzi bwerekanye Yeruzalemu, ngo hashirweho impfizi z’intama z’indwano*+, ngo akanwa gateranurirwe ukugandagura, ngo haduzwe ijwi riba ikimenyetso c’ukugabisha+, ngo hashirweho impfizi z’intama z’indwano zo gutera amarembo, ngo haduzwe igikuta c’ugusugereza, ngo hubakwe uruhome rw’ugusugereza+. 23  Kandi kuri bo vyabaye nk’indagu y’ububeshi mu maso yabo+—ababarahiye indahiro+; kandi ariko yibukiriza ikosa+, kugira ngo bafatwe+. 24  “Ibi rero ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Ko mwatumye ikosa ryanyu ryibukwa biciye ku gupfukurwa kw’ibigabitanyo vyanyu, kugira ngo ibicumuro vyanyu bibonwe nk’uko ivyo mukora vyose biri, ko mwibutswe+, muzofatishwa ukuboko+.’ 25  “Nayo wewe ga muntu wakomerekejwe bimwe vyo gupfa, wewe mukuru+ wa Isirayeli w’umubisha+, umusi wawe ukaba washitse mu gihe c’ikosa ry’iherezo+, 26  ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Ambura igitambara co mu mutwe, ukure urugori+. Ivyo ntibizoba cokimwe+. Shira hejuru ikiri hasi+, ushire hasi uwuri hejuru+. 27  Nzokigira umusaka, umusaka, umusaka+. Ico kandi, ni ukuri nta we kizokwegukira gushika haje uwubifitiye uburenganzira ahabwa n’amategeko+, kandi sinzobura kukimuha+.’ 28  “Nawe ga mwana w’umuntu, vuga ubuhanuzi, ugire uti: ‘Ibi ni vyo Umukama Segaba Yehova avuze ku bijanye na bene Amoni no ku bijanye n’iceyi kiva kuri bo.’ Kandi uze uvuge uti: ‘Inkota, inkota yasokorewe gusasika, yasenewe kurigata, kugira ngo ice ibibatsi+, 29  kuko bakuboneye ikintu kitabaho, kubera bakuraguriye ikinyoma+, kugira ngo bagushire ku mazosi y’abagandaguwe, abantu b’ababisha, abo umusi wabo waje mu gihe c’ikosa ry’iherezo+. 30  Nuyisubize mu rwubati rwayo. Ahantu waremewe, mu gihugu c’amamuko yawe+, ni ho nzogucira urubanza. 31  Kandi nzogusukako imisibo yanje. Nzoguhuhirako umuriro w’uburake bwanje+, ndagutange mu kuboko kw’abantu b’imburabwenge, abahinga mu guhonya+. 32  Uzoba inkwi z’umuriro+. Amaraso yawe azoba hagati mu gihugu. Ntuzokwibukwa, kuko jewe Yehova mvuze+.’”

Amakuru yiyongereye

 Ijambo ku rindi ni “akoroke.”
Raba Inyongera ya 21.
Cari igikoresho c’intambara cakoreshwa mu gusenyura amarembo n’impome vy’igisagara.