Ezekiyeli 19:1-14

19  “Nayo wewe, ririmba akaririmbo k’intimba+ ku vyerekeye abakuru ba Isirayeli+,  uvuge uti: ‘Nyoko wawe yari iki? Intambwe y’ingore mu ntambwe+. Yiryamira hagati mu ntambwe z’imikangara z’imigāra. Yarera ivyana vyayo.  “‘Nuko ikuza kimwe mu vyana vyayo+. Kiba intambwe y’umukangara y’umugāra, gitangura kwiga gutabagura igicakiwe+. Cararokeje mbere n’umuntu yakuwe mw’ivu.  Maze amahanga aguma yumva ivyaco. Gifatirwa mu cobo cayo, maze bakizana mu gihugu ca Misiri bakoresheje ingobe+.  “‘Nyina ibonye yuko yarindiriye igahebura, ica itora ikindi mu vyana vyayo+, ikigira intambwe y’umukangara y’umugāra.  Nuko gitangura kugendagenda hagati mu ntambwe, gicika intambwe y’umukangara y’umugāra. Buhorobuhoro ciga gutabagura igicakiwe+. Cararokeje mbere n’umuntu yakuwe mw’ivu+.  Kirahava kimenya iminara yiwe yo kubamwo, gitikiza mbere ibisagara vyabo+, ku buryo igihugu gisigara ari umusaka, kicuzuza urwamo rw’ukuroha kwaco+.  Maze amahanga yo hirya no hino yo mu ntara z’ubutware aragihagurukira+, agisanza hejuru urusenga rwayo+. Gifatirwa mu cobo cayo+.  Amaherezo bagishira mu kazu hakoreshejwe ingobe, bakizana ku mwami w’i Babiloni+. Bakizana bakoresheje insenga z’uruhigi, kugira ngo urwamo rwaco ntirwongere kwumvikana ku misozi ya Isirayeli+. 10  “‘Nyoko wawe+ yari nk’umuzabibu mu maraso yawe+, utewe iruhande y’amazi. Acika uwama ivyamwa, yuzura amashami, kubera amazi menshi+. 11  Nya mashami amubera inkoni zikomeye, zigenewe kuba udukoni tw’abatware+. Ikireho cawo kirahava kiba kirekire hagati mu mashami, uribonekeza kubera uburebure bwawo, kubera amababi yawo menshi+. 12  Mugabo amaherezo araranduranwa uburake+. Atererwa hasi, maze umuyaga wo mu buseruko wumisha ivyamwa vyiwe+. Inkoni yiwe ikomeye irahanyurwa, iruma+. Umuriro urayirigata+. 13  Ubu atewe mu gahinga+, mu gihugu kigadutse kandi kinyotewe+. 14  Hanyuma umuriro uva muri nya nkoni yiwe+, urigita udushami twiwe, ivyamwa vyiwe, maze muri we ntihaboneka inkoni ikomeye, ntihaboneka agakoni k’ubutware ko kuganza+. “‘Ako ni akaririmbo k’intimba, kandi kazocika akaririmbo k’intimba+.’”

Amakuru yiyongereye