Esiteri 8:1-17

8  Kuri uwo musi, Umwami Ahasuwerusi aha Esiteri umwamikazi inzu ya Hamani+, umwe yanka Abayuda+; nuko Morudekayi aza imbere y’umwami, kuko Esiteri yari yahishuye ico bapfana+.  Maze umwami akura impeta y’ikidodo yiwe+ yari yatse Hamani, ayiha Morudekayi; hanyuma Esiteri azeza Morudekayi inzu ya Hamani+.  Vyongeye, Esiteri yongera kuvugira imbere y’umwami, yikubita hasi imbere y’ibirenge vyiwe, ararira, aratakamba amusaba+ ubutoni ngo akureho ikibi+ ca Hamani Umwagagi n’umugambi+ wiwe yari yarateguye ngo agirire nabi Abayuda+.  Maze umwami atunga Esiteri agakoni k’ubutware k’inzahabu+, Esiteri aca arahaguruka, ahagarara imbere y’umwami.  Hanyuma avuga ati: “Nimba umwami abona koko yuko ari vyiza, kandi nimba nagize ubutoni+ imbere yiwe kandi ico kintu kikaba kibereye imbere y’umwami, kandi nimba mpimbaye mu maso yiwe, nihandikwe ivyete vyo kuvuguruza za nzandiko+, wa mugambi wa Hamani mwene Hamedata Umwagagi+, izo yanditse kugira ngo arandure Abayuda+ bari mu ntara z’ubutware zose z’umwami+.  Nkako, noshobora nte kwihanganira kuraba ivyago bizoshikira igisata canje, kandi noshobora nte kwihanganira kuraba ugutikizwa kw’incuti zanje?”  Umwami Ahasuwerusi aca abwira Esiteri umwamikazi na Morudekayi Umuyuda ati: “Ehe nahaye Esiteri+ inzu ya Hamani, kandi uno bamumanitse ku giti+, kubera ko yari yatumye ukuboko ngo agirire nabi Abayuda.  Namwe rero nimwandike ku bw’Abayuda ivyo mubona ko ari vyiza mu maso yanyu mw’izina ry’umwami+, muheze mubidomeko ikidodo mukoresheje impeta y’ikidodo y’umwami; kuko urwandiko rwanditswe mw’izina ry’umwami rukadomwako ikidodo hakoreshejwe impeta y’ikidodo y’umwami rudashobora kuvuguruzwa+.”  Nuko abanyamabanga+ b’umwami barahamagarwa ico gihe, mu kwezi kugira gatatu, ari kwo kwezi kwa Sivani, ku musi wakwo ugira mirongo ibiri na gatatu; maze bandika bisunze ibintu vyose Morudekayi ategetse, handikirwa Abayuda n’abakuru b’intara+ na ba buramatari n’abaganwa b’intara z’ubutware zava mu Buhindi zigashika muri Etiyopiya, intara z’ubutware ijana na mirongo ibiri n’indwi+, intara y’ubutware imwimwe yose yandikirwa mu nyandiko yayo+, n’igisata kimwekimwe cose candikirwa mu rurimi rwaco+, n’Abayuda bandikirwa mu nyandiko yabo no mu rurimi rwabo+. 10  Nuko yandika mw’izina ry’Umwami+ Ahasuwerusi, adomako ikidodo+ akoresheje impeta y’ikidodo y’umwami+, araheza arungikana izo nzandiko intwarabutumwa zo ku mafarasi+, ziri ku mafarasi atwara ivyete akoreshwa mu gikorwa c’umwami, yavyawe n’amafarasi y’ingore anyaruka, 11  izo nzandiko zikaba zavuga yuko umwami yemereye Abayuda bari mu bisagara vyose bitandukanye gukorana+ bakirwanira, no kuzimanganya, kwica, kurandura inteko zose z’abantu+ be n’intara y’ubutware vyabanka, abana batoyi n’abagore, no gusahura ibintu vyabo+, 12  ivyo bikagirwa ku musi umwe+, mu ntara z’ubutware zose z’Umwami Ahasuwerusi, ku musi ugira cumi na gatatu+ w’ukwezi kwa cumi na kabiri, ari kwo kwezi kwa Adari+. 13  Ikopi+ ya nya rwandiko yategerezwa gutangwa bwa tegeko mu ntara z’ubutware zitandukanye zose, igakwiragizwa mu bisata vy’abantu vyose, kugira Abayuda bitegurire uwo musi ngo bihore+ abansi babo. 14  Nya ntwarabutumwa+, ziri ku mafarasi atwara ivyete yakoreshwa mu gikorwa c’umwami, ziragenda, zihindagizwa kandi zihutishwa+ n’ijambo ry’umwami; kandi iryo tegeko ritangwa mu kirimba Shushani+. 15  Morudekayi na we arasohoka ava imbere y’umwami, yambaye ivyambarwa vya cami+ vyo mu gitambara c’ubururu no mw’ilino, n’urugori ruhambaye rw’inzahabu, be n’igikwemu gikozwe mu gitambara ciza+, egome, c’ubwoya buzize ibara ry’umuyugubwe ugomba gutukura+. Igisagara ca Shushani cariko ciha akamo karenga kandi cari kinezerewe+. 16  Ku Bayuda haba umuco n’umunezero+ n’umwigino n’iteka. 17  Kandi mu ntara z’ubutware zitandukanye zose no mu bisagara bitandukanye vyose, ahantu hose ijambo ry’umwami n’itegeko ryiwe vyashika, haba umunezero n’umwigino ku Bayuda, inzimano+ n’umusi mwiza; kandi vyinshi mu bisata vy’abantu+ vy’ico gihugu vyariko vyiyita Abayuda+, kuko bari basigaye bafitiye ubwoba+ Abayuda.

Amakuru yiyongereye