Esiteri 5:1-14

5  Nuko ku musi ugira gatatu+ Esiteri yambara camikazi+, hanyuma ahagarara mu kigo c’indani+ c’inzu y’umwami aharabana n’inzu y’umwami, mu gihe umwami yari yicaye ku ntebe yiwe y’ubwami mu nzu y’umwami aharabana n’ubwinjiriro bw’inzu.  Umwami akimara kubona Esiteri umwamikazi ahagaze mu kigo, Esiteri agira ubutoni+ mu maso yiwe, ku buryo umwami amutunga agakoni k’ubutware k’inzahabu+ kari mu kuboko kwiwe. Esiteri aregera rero, akora kw’isonga ry’ako gakoni.  Maze umwami amubwira ati: “Ni amaki ga Esiteri mwamikazi, kandi ushaka gusaba iki+? Niyo coba ica kabiri c’ubwami+, uragihabwa!”  Esiteri na we avuga ati: “Nimba umwami abona ko ari vyiza, azanane na Hamani+ uyu musi ku nzimano+ namuteguriye.”  Nuko umwami avuga ati: “Bwire Hamani agire ningoga+, nk’uko Esiteri avuze.” Mu nyuma umwami na Hamani baza ku nzimano Esiteri yari yateguye.  Amaherezo umwami abwira Esiteri mu gihe c’inzimano y’umuvinyu ati: “Ugomba iki+? Uragihabwa! Ushaka gusaba iki? Niyo coba ica kabiri c’ubwami, uragihabwa!”  Esiteri aca yishura ati: “Ico ngomba be n’ico nshaka gusaba ni iki:  Nimba ngize ubutoni mu maso y’umwami+ kandi nimba umwami abona ko ari vyiza kumpa ico ngomba akongera akagira nk’uko ndamusavye, umwami na Hamani bazoze ku nzimano nzobatereka ejo, maze ejo nzogira nk’uko umwami avuze+.”  Hamani rero asohoka kuri uwo musi anezerewe+ kandi aryohewe mu mutima; mugabo Hamani akibona Morudekayi mw’irembo ry’umwami+ akabona kandi yuko atahagurutse+ be n’uko atajugumiye kubera we+, aca yuzura ubushangashirwe+ kubera Morudekayi. 10  Ariko Hamani arigumya, yinjira mu nzu yiwe. Maze atumako abagenzi biwe na Zereshi+ umugore wiwe; 11  Hamani abiganira ubuninahazwa bw’ubutunzi+ bwiwe n’igitigiri kinini c’abahungu biwe+ n’ikintu cose umwami yari yaramugirishije mukuru be n’ingene yari yamushize hejuru y’abaganwa n’abasuku b’umwami+. 12  Hamani abandanya kuvuga ati: “Vyongeye, Esiteri umwamikazi nta wundi yinjije ari kumwe n’umwami ku nzimano yari yateguye atari jewe+, kandi n’ejo+ na ho nyene natumiwe iwe hamwe n’umwami. 13  Mugabo ivyo vyose⁠—​nta na kimwe muri vyo kimbumba nkibona Morudekayi Umuyuda yicaye mw’irembo ry’umwami.” 14  Zereshi umugore wiwe n’abagenzi biwe bose baca bamubwira bati: “Nibategure igiti+ kireha n’amatambwe* mirongo itanu. Maze ejo mu gitondo+ uzobwire umwami bakimanikeko Morudekayi+. Hanyuma uze winjirane n’umwami ku nzimano unezerewe.” Nuko ico kintu kiboneka ko ari ciza+ imbere ya Hamani, maze ategeka ko bategura nya giti+.

Amakuru yiyongereye

Ni amatambwe y’ukuboko uciriye mu nkokora. Itambwe rimwe ni nka cm 44,5.