Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Esiteri 4:1-17

4  Nuko Morudekayi+ amenya ibintu vyose vyari vyakozwe+; maze Morudekayi atantamura impuzu ziwe, yambara igunira*+ yongera yishirako iminyota+ hanyuma arasohoka aja hagati mu gisagara araheza araboroga n’ijwi rirenga n’intuntu+.  Amaherezo ashika imbere y’irembo ry’umwami+, kuko ata n’umwe yashobora kwinjira mw’irembo ry’umwami yambaye igunira.  Kandi mu ntara z’ubutware zitandukanye zose+, ahantu hose ijambo ry’umwami n’itegeko ryiwe vyashika, haba ukugandara+ gukomeye mu Bayuda, n’ukwisonzesha+ n’amarira n’amaborogo. Nuko benshi basanza amagunira+ n’iminyota+ ngo bibabere uburiri.  Inkumi za Esiteri n’inkone+ ziwe ziza rero kubimumenyesha. Umwamikazi agira umubabaro mwinshi cane. Maze arungika impuzu ngo bambike Morudekayi bongere bamwambure igunira ryiwe. Ariko ntiyazemera+.  Esiteri aca ahamagara Hataki+, umwe mu nkone z’umwami, uwo umwami yari yarashizeho ngo amukorere, maze amuha itegeko ku bijanye na Morudekayi, kugira ngo amenye ico ivyo bisigura n’ivyo ari vyo.  Hataki arasohoka rero aja iyo Morudekayi ari mu kibanza ca bose c’igisagara cari imbere y’irembo ry’umwami.  Maze Morudekayi amumenyesha ibintu vyose vyari vyamushikiye+ be n’ido n’ido ry’amahera Hamani yari yavuze ko azotangira Abayuda ngo aje mu kigega c’umwami+, kugira barandurwe+.  Ya kopi+ y’urwandiko rw’itegeko ryari ryatanzwe muri Shushani+ ngo bazimanganywe, arayimuha kugira ayereke Esiteri yongere abimumenyeshe, no kugira ngo amutegeke+ kwinjira aho umwami ari hanyuma atakambe amusaba ubutoni+ yongere asabire igisata ciwe+ imbere y’umwami ata handi biciye.  Hataki+ arinjira rero, amenyesha Esiteri amajambo ya Morudekayi. 10  Maze Esiteri avugana na Hataki, amutegeka kubwira Morudekayi+ ati: 11  “Abasuku b’umwami bose n’abantu bo mu ntara z’ubutware z’umwami barazi yuko umugabo wese canke umugore wese yinjira aho umwami ari mu kigo c’indani+ adahamagawe, itegeko ryiwe rimwe+ ari iry’uko yicwa; umwami amutunze agakoni k’ubutware k’inzahabu, ni ho gusa abandanya kubaho+. Ariko jewe, ubu haciye imisi mirongo itatu ntarahamagarwa ngo ninjire aho umwami ari.” 12  Nuko bamenyesha Morudekayi amajambo ya Esiteri. 13  Maze Morudekayi avuga ko bishura Esiteri bati: “Ntiwiyumvire mu mutima wawe yuko urugo rw’umwami rworwo ruzorusimba mu bandi Bayuda bose+. 14  Kuko niwapfa kwinumira muri iki gihe, ugutabarwa n’ukurokorwa kw’Abayuda kuzoboneka kuvuye ahandi hantu+; mugabo wewe n’inzu ya so muzoyogera. Vyongeye, hari uwuzi ko icatumye ushikira icubahiro c’ubwamikazi atoba ari ukugira uhaseruke mu gihe nk’iki+?” 15  Nuko Esiteri avuga ko bishura Morudekayi bati: 16  “Genda ukoranye Abayuda bose bari i Shushani+ hanyuma mwisonzeshe+ ku bwanje, mumare imisi itatu+ mutarya canke ngo munywe, ijoro n’umurango. Na jewe ndi kumwe n’inkumi zanje+, nzokwisonzesha gutyo nyene; nzoheza rero ninjire aho umwami ari, naho biteye kubiri n’itegeko; ninaba mbwirizwa gupfa+, mpfe.” 17  Morudekayi aca aragenda, akora yisunze ivyo Esiteri yari yamutegetse vyose.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.