Amosi 5:1-27

5  “Nimwumve iri jambo ndabavuzeko nk’akaririmbo k’intimba+, ewe nzu ya Isirayeli:   “Wa mwigeme w’isugi+, ari we Isirayeli, yatemvye+;Ntashobora kwongera guhaguruka+. Yahebewe ku butaka bwiwe;Nta n’umwe amuvyura+.  “Kuko ibi ari vyo Umukama Segaba Yehova avuze: ‘Igisagara cahora gisohokana igihumbi kizosigarana ijana; icahora gisohokana ijana na co kizosigarana cumi, bibe ku nzu ya Isirayeli+.’  “Kuko ibi ari vyo Yehova abwiye inzu ya Isirayeli: ‘Nimundondere+, mubone kubandanya kubaho+.  Ntimurondere Beteli+, kandi ntimuje i Gilugali+, kandi ntimujabuke ngo muje i Beyeri-sheba+; kuko Gilugali itazobura kuja mu bunyagano+; nayo Beteli, izocika ikintu c’ivy’amageza+.  Nimurondere Yehova, mubone kubandanya kubaho+, kugira ngo ntakore nk’umuriro+, ewe nzu ya Yozefu+, ngo uwo muriro urigate, hanyuma Beteli ikabura uwuwuzimya+,  yemwe bantu muhindura ubutungane ibamba+, mugashiburira hasi ubugororotsi+.  Wa Muhinguzi w’akarundo k’inyenyeri+ kitwa Kima+ be n’akitwa Kesili+, Umwe afata igitutu kizitanye+ akagihindura igitondo, Umwe afata umurango akawugira umwiza nk’ijoro+, Umwe ahamagara amazi y’ikiyaga, ngo ayasuke ku buringanire bw’isi+—Yehova ni ryo zina ryiwe+;  umwe atuma ubunyazi buza buravyo ku muntu w’umunyenkomezi, kugira ngo ubunyazi buze mbere no mu bibanza bikingijwe ibihome. 10  “‘Mw’irembo baranse uwukangīra+, banka urunuka uwuvuga ibitagira akanenge+. 11  Ku bw’ivyo rero, ko mwaka umuntu mutoyi indishi yo gukōta umurima, mukaguma mumutwara intete bwa kibuguro+, mwariyubakiye amazu y’amabuye abajwe+, mugabo ntimuzoguma muyabamwo; mwaritereye imirima myizamyiza y’imizabibu, mugabo ntimuzoguma munywa umuvinyu wayo+. 12  Kuko nzi ingene imigararizo yanyu ari myinshi+ n’ingene ibicumuro vyanyu bikomeye+, yemwe abanka umugororotsi+, mwebwe abakīra amahera y’igipfukamunwa+, mw’irembo+ mugahindira aboro ku ruhande+. 13  Ku bw’ivyo rero, ico gihe uwufise ugutahura kwimbitse azoguma acereje, kuko kizoba ari igihe c’ivyago+. 14  “‘Nimurondere iciza, ntimurondere ikibi+, kugira ngo mubandanye kubaho+; ni ho Yehova ya Mana nyen’ingabo yobana namwe, nk’uko mwavuze+. 15  Nimwanke ikibi, mukunde iciza+, mu he ubutungane ikibanza mw’irembo+. Kumbure Yehova ya Ma na nyen’ingabo azogirira ubutoni+ abasigaye ba Yozefu+.’ 16  “Ibi rero ni vyo Yehova ya Mana nyen’ingabo, Yehova, avuze: ‘Mu bibanza vya bose vyose hazoba amaborogo+, kandi mu mabarabara yose abantu bazovuga ngo: “Aaa! Aaa!” Kandi bazobwirizwa guhamagarira umurimyi kugandara+, abazi gucura intimba babahamagarire kuboroga+.’ 17  ‘Kandi mu mirima yose y’imizabibu hazoba amaborogo+; kuko nzoca hagati muri mwebwe+,’ ni ko Yehova avuze. 18  “‘Baragowe abahahamira umusi wa Yehova+! None umusi wa Yehova uzosobanura iki kuri mwebwe+? Uzoba ari umwiza, ntuzoba ari umuco+; 19  ni nk’igihe umuntu ahunga intambwe hanyuma agahura n’idubu; kandi ni nk’igihe yinjira mu nzu, agafadikiza ikiganza ciwe ku ruhome, hanyuma inzoka ikamukomora+. 20  Mbega umusi wa Yehova ntuzoba ari umwiza, ntube umuco? Mbega ntuzoba uw’umuzimagiza, ntube uw’ukwakaka+? 21  Imisi mikuru yanyu ndayanse+, ndayizinutswe, kandi sinzoryoherwa n’akamoto k’amakoraniro yanyu y’agakūra+. 22  Mugabo nimwanshikanira amashikanwa aturirwa uko yakabaye+, amashikanwa yanyu ntazompimbara+, n’ibimazi vyanyu vy’ugusangira vy’ibitungwa bikiri bito binuze sinzobiraba n’ijisho+. 23  Nimunkureko uruyogoyogo rw’indirimbo zanyu; sinumve ijwi ry’agahibongozo ry’ibicurarangisho vyanyu vy’imirya+! 24  Reka ubutungane butembe nk’amazi+, ubugororotsi na bwo nk’uruzi rw’isumo ruguma rutemba+. 25  Mbega ibimazi be n’amashikanwa, ni vyo mwazanye hafi yanje mu gahinga mu myaka mirongo ine, ga yewe nzu ya Isirayeli+? 26  Ntimuzobura gutwara Sakuti umwami wanyu+ na Ka yiwani, vya bishusho vyanyu, inyenyeri y’imana yanyu mwihinguriye+. 27  Nzotuma muja mu bunyagano hakurya ya Damasiko+,’ ni ko umwe yitwa Yehova Imana nyen’ingabo avuze+.”

Amakuru yiyongereye