Amosi 4:1-13

4  “Nimwumve iri jambo, mwa nka z’i Bashani mwe+, mu ri ku musozi wa Samariya+, mugunga abantu batobato+, mugakandamiza aboro, mu kabwira ba shobuja ngo: ‘Zana twinywere!’  Umukama Segaba Yehova yarahiye ubweranda bwiwe+ ati: ‘“Ehe imisi irabajeko, kandi azobateruza ivyuma vy’ingobe vy’umuyangayanga, amasigarira yanyu na yo ayateruze amagera+.  Muzosohokana mu bihengeri+, umwe wese atumbereye imbere yiwe; kandi ntimuzobura gutabwa i Harumoni,” ni ko Yehova avuze.’  “‘Nimwiyizire i Beteli mukore ibigabitanyo+. I Gilugali mukore ibigabitanyo musubire+, hanyuma muzane ibimazi vyanyu mu gitondo; ku musi ugira gatatu muzane ivy’icumi vyanyu+.  Mufumbishe ikimazi c’ugukenguruka mukuye ku vyambiwe+, mutangaze amashikanwa atangwa ku bushake+; nimuvyamamaze, kuko ni vyo mwakunze, yemwe bene Isirayeli+,’ ni ko Umukama Segaba Yehova avuze.  “‘Nanje, ku ruhande rwanje, nabahaye amenyo asukuye+ mu bisagara vyanyu vyose, n’ubukene bw’umukate mu bibanza vyanyu vyose+; ariko ntimwangarutseko+,’ ni ko Yehova avuze.  “‘Kandi narabimye imvura, igihe hari hagisigaye amezi atatu ngo iyimbura rigere+; nagwishije imvura ku gisagara kimwe, mugabo ku kindi sinayigwisha. Ku gice kimwe c’itongo imvura yaragwa, mugabo igice ntaba nayigwishijeko kikuma+.  Ibisagara bibiri canke bitatu vyaradandabagirana bija ku gisagara kimwe kunywa amazi+, ntibihimbe; mugabo ntimwangarutseko+,’ ni ko Yehova avuze.  “‘Nabateje ukubabuka kw’ibirimwa be n’ururyi+. Amatongo yanyu n’imirima yanyu y’imizabibu vyaragwiriye, mugabo ibiti vyanyu vy’imisukoni be n’ibiti vyanyu vy’imyelayo bigakegetwa n’ikinyabwoya+; yamara ntimwangarutseko+,’ ni ko Yehova avuze. 10  “‘Nabarungitsemwo ikiza kimeze nka kimwe co mu Misiri+. Nicishije inkota imisore yanyu+, amafarasi yanyu agirwa imbohe+. Nagumye ntuma umuduhu wo mu makambi yanyu uduga mu mazuru yanyu+; mugabo ntimwangarutseko+,’ ni ko Yehova avuze. 11  “‘Natembagaje igihugu canyu, nka kumwe Imana yatembagaza Sodomu na Gomora+. Mwahavuye muba nk’urugegene rushikuwe mu muriro+; mugabo ntimwangarutseko+,’ ni ko Yehova avuze. 12  “Ni co gituma ivyo ari vyo nzokugirira, ewe Isirayeli! Kubera ko ico kintu nyene ari co nzokugirira, itegurire guhura n’Imana yawe+, ewe Isirayeli! 13  Kuko ehe, Umubumvyi w’imisozi+ akaba n’Umuremyi w’umuyaga+, Umwe abwira umuntu yakuwe mw’ivu ivyo yiyumvira+, Umwe ahindura umutwenzi ugacika umukorane+, Umwe agendagenda ku bibanza bikirurutse* vy’isi+, Yehova Imana nyen’ingabo ni ryo zina ziwe+.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.