Abaroma 5:1-21

5  Rero, ubu ko tumaze kwitwa abagororotsi bivuye ku kwizera+, tunezererwe amahoro+ hamwe n’Imana biciye ku Mukama wacu Yezu Kristu,  biciye kuri we kandi tukaba twararonse uburyo bwo gushika+ mu buntu ata wari abukwiriye biciye ku kwizera, nya buntu bukaba ari bwo duhagazemwo ubu; kandi twigine, twishimikije icizigiro+ c’ubuninahazwa bw’Imana.  Kandi si ivyo gusa, ahubwo twigine igihe turi mu makuba+, kuko tuzi yuko amakuba azana ukwihangana+;  ukwihangana na kwo kuzana ugushimwa+; ugushimwa na kwo kuzana icizigiro+,  kandi icizigiro ntigitetereza+; kuko urukundo rw’Imana+ rwasutswe mu mitima yacu+ biciye ku mpwemu nyeranda+ twahawe.  Kuko mu vy’ukuri igihe twari tukiri abagoyagoya+ ari ho Kristu yapfiriye abatibanga Imana, ku gihe cashinzwe+.  Kuko bitoroshe ko umuntu apfira umugororotsi+; mu vy’ukuri, umuntu mwiza+ kumbure umuntu yokwubahuka kumupfira+.  Mugabo Imana irashimagiza urukundo+ rwayo bwite kuri twebwe, kuko Kristu yadupfiriye tukiri abacumuzi+.  Rero, ubu ko tumaze kwitwa abagororotsi biciye ku maraso yiwe+, tuzorushiriza gukizwa uburake biciye kuri we+. 10  Kuko nimba, igihe twari abansi+, twasubijwe hamwe n’Imana biciye ku rupfu rw’Umwana wayo+, ubu ko twasubijwe hamwe, tuzorushiriza gukizwa n’ubuzima bwiwe+. 11  Kandi si ivyo gusa, ahubwo mbere turigina mu Mana biciye ku Mukama wacu Yezu Kristu, biciye kuri we ubu tukaba twararonse ukwo gusubiza hamwe+. 12  Ni co gituma, nk’uko igicumuro cinjiye mw’isi biciye ku muntu umwe+ urupfu+ na rwo rukazanwa n’igicumuro, gutyo urupfu rugakwira ku bantu bose kuko bose bari baracumuye+... 13  Kuko igicumuro cariho mw’isi imbere y’uko Itegeko ribaho, mugabo nta wagirizwa igicumuro igihe ata tegeko ririho+. 14  Yamara rero, urupfu rwaraganje kuva kuri Adamu gushika kuri Musa+, mbere no ku batari barakoze igicumuro gisa n’ukugabitanya kwa Adamu+, ari we asa n’umwe yabwirizwa kuza+. 15  Mugabo ivya ya ngabirano ntibimeze nk’uko vyari kuri rya kosa. Kuko nimba benshi barapfuye biciye kw’ikosa ry’umuntu umwe, ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana be n’ingabirano ya gusa yayo hamwe n’ubuntu ata wari abukwiriye buboneka biciye kuri wa muntu umwe+ Yezu Kristu bwararushirije kugwira kuri benshi+. 16  Vyongeye, ivya ya ngabirano ya gusa+ ntibimeze nk’uko ibintu vyagenze biciye kuri wa muntu umwe yacumura+. Kuko urubanza+ rwavuyemwo ugutsindwa bivuye kw’ikosa rimwe+, mugabo ya ngabirano yavuyemwo ukwitwa abagororotsi bivuye ku makosa menshi+. 17  Kuko nimba bivuye kw’ikosa ry’umuntu umwe+ urupfu rwaraganje+ biciye kuri uyo, abaronka ubuntu ata wari abukwiriye bugwiriye+ be n’ingabirano ya gusa+ y’ubugororotsi bazorushiriza kuganza+ mu buzima biciye kuri uyo muntu umwe, Yezu Kristu+. 18  Nuko rero, nk’uko abantu b’uburyo bwose batsinzwe n’urubanza bivuye kw’ikosa rimwe+, ni na ko abantu b’uburyo bwose+ bitwa abagororotsi ku bw’ubuzima+ bivuye ku gikorwa kimwe c’ukuregurwa*+. 19  Kuko nk’uko benshi+ bagizwe abacumuzi bivuye ku bugambarazi bw’umuntu umwe, ni na ko benshi+ bazogirwa abagororotsi+ bivuye ku bugamburutsi+ bwa wa muntu umwe. 20  Itegeko+ rero ryaraje hambavu y’ivyo, kugira ngo ugukora amakosa kugwire+. Mugabo ahantu igicumuro+ cagwiriye, ubuntu ata wari abukwiriye+ bwararushirije kugwira. 21  Ku bw’intumbero iyihe? Kugira ngo, nk’uko igicumuro caganje hamwe n’urupfu+, n’ubuntu ata wari abukwiriye+ buganze biciye ku bugororotsi ku bw’ubuzima budahera+ biciye kuri Yezu Kristu Umukama wacu.

Utujambo tw'epfo

Canke, “igikorwa kimwe kigororotse.”