Abaroma 14:1-23

14  Muhe ikaze umuntu afise ubugoyagoye+ mu kwizera kwiwe, mugabo atari kugira ngo mufate ingingo ku vyo yibaza imbere muri we+.  Umuntu umwe aragira ukwizera gutuma arya vyose+, mugabo umuntu agoyagoya arya ibisoromano.  Uwurya ntagaye uwutarya+, kandi uwutarya ntacire urubanza uwurya, kuko uwo Imana yamuhaye ikaze.  Uri nde ngo ucire urubanza umukozi wo mu nzu w’uwundi+? Imbere ya shebuja wiwe bwite ni ho ahagarara canke agatemba+. Kandi azohagarara, kuko Yehova ashobora kumuhagarika+.  Umuntu umwe abona umusi umwe nk’uwuruta uwundi+; uwundi abona umusi umwe nk’iyindi yose+; umuntu wese najijuke rwose mu muzirikanyi wiwe bwite.  Uwubahiriza umusi awubahiriza ku bwa Yehova. Kandi uwurya, arya ku bwa Yehova+, kuko akengurukira Imana+; kandi uwutarya areka kurya ku bwa Yehova+, yamara agakengurukira Imana+.  Nkako, nta n’umwe muri twebwe abaho ku bwiwe gusa+, kandi nta n’umwe apfa ku bwiwe gusa;  kuko nimba tubaho, tubaho ku bwa Yehova+, kandi nimba dupfa, dupfa ku bwa Yehova+. Nimba rero tubaho canke nimba dupfa, turi aba Yehova+.  Kuko ico ari co Kristu yapfiriye akongera akabera muzima+, kugira ngo abe Umukama ku bapfuye+ n’abazima+. 10  Mugabo kubera iki ucira urubanza mwene wanyu+? Canke kubera iki kandi ugaya mwene wanyu? Kuko twese tuzohagarara imbere y’intebe y’imanza+ y’Imana; 11  kuko vyanditswe ngo: “‘Ndahiye ukubaho kwanje,’ ni ko Yehova avuga+, ‘ivi ryose rizompfukamira, kandi ururimi rwose ruzokwemanga Imana icese+.’” 12  Nuko rero, umwe wese muri twebwe azokwibarizwa n’Imana ivyiwe+. 13  Ntitube rero tugiciranira urubanza+, ahubwo riho iyi ibe ari yo ngingo mufata+: kudashira imbere y’umuvukanyi+ igitsitaza+ canke igitirimutsa. 14  Ndazi kandi naranyuzwe mu Mukama Yezu yuko ata kintu gihumanye ubwaco+; iyo gusa umuntu yiyumvira ko ikintu gihumanye, kuri we kiba gihumanye+. 15  Kuko nimba mwene wanyu atuntuye kubera ibifungurwa, ntuba ukigendera mu rukundo+. Ntuhonye uwo Kristu yapfiriye, biciye ku bifungurwa vyawe+. 16  Ntimureke rero ngo muvugwe nabi ku ciza mukora. 17  Kuko ubwami bw’Imana+ budasobanura kurya no kunywa+, ahubwo busobanura ubugororotsi+ n’amahoro+ n’akanyamuneza+ hamwe n’impwemu nyeranda. 18  Kuko uwushumbira Kristu muri ivyo yemerwa ku Mana kandi agashimwa n’abantu+. 19  Nuko rero, dukurikirane ibiremesha amahoro+ be n’ivyubaka abandi+. 20  Reka gusambura igikorwa c’Imana kubera ibifungurwa gusa+. Ego ni ko, ibintu vyose birahumanuye, mugabo ni bibi ku muntu gufungura bikaba intandaro y’ugutsitara+. 21  Ni vyiza kutarya inyama canke kutanywa umuvinyu canke kudakora ikintu na kimwe gitsitaza mwene wanyu+. 22  Ukwizera ufise, nukwigumanire ubwawe imbere y’Imana+. Hahiriwe umuntu atikwegera urubanza bivuye ku vyo ashima. 23  Mugabo nimba akekeranya, aba amaze gutsindwa n’urubanza iyo afunguye+, kuko atarya bivuye ku kwizera. Nkako, ikintu cose kitavuye ku kwizera kiba ari igicumuro+.

Amakuru yiyongereye