Abaroma 10:1-21

10  Bavukanyi, ico umutima wanje ushima be n’ico ntakambira Imana ku bwabo, mu vy’ukuri ni ukugira ngo bakizwe+.  Kuko ndabashingira intahe yuko bafitiye Imana umwete+; mugabo si mu bumenyi butagira amakosa+;  kuko, kubera ko batari bazi ubugororotsi bw’Imana+ mugabo bakarondera kwishingira ubwabo bwite+, ntibayobotse ubugororotsi bw’Imana+.  Kuko Kristu ari we herezo ry’Itegeko+, kugira ngo umuntu wese yizera agire ubugororotsi+.  Kuko Musa yandika yuko umuntu ashikije ubugororotsi bwo mw’Itegeko azobeshwaho na bwo+.  Mugabo ubugororotsi buva ku kwizera buvuga gutya: “Ntuvuge mu mutima wawe+ ngo: ‘Ni nde azoduga mw’ijuru+?’, ni ukuvuga, kugira amanukane Kristu+;  canke ngo: ‘Ni nde azomanuka mu nyenga+?’, ni ukuvuga, kugira adugane Kristu amukuye mu bapfuye+.”  Mugabo buvuga iki? Bugira buti: “Ijambo riri hafi yawe, mu kanwa kawe no mu mutima wawe+”; ni ukuvuga, “ijambo+” ry’ukwizera, iryo turiko turamamaza+.  Kuko niwatura icese iryo ‘jambo mu kanwa kawe bwite+,’ yuko Yezu ari Umukama+, kandi ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye+, uzokizwa+. 10  Kuko umutima+ ari wo umuntu yizeresha kugira ngo aronke ubugororotsi, mugabo akanwa kakaba ari ko yaturisha icese+ kugira ngo aronke ubukiriro. 11  Kuko Icanditswe kivuga giti: “Nta n’umwe ashingira+ ukwizera kwiwe kuri we azoteterwa+.” 12  Kuko ata tandukaniro ririho hagati y’Umuyuda n’Umugiriki+, kuko hari Umukama umwe kuri bose, atunze+ ku bw’abo bose bamwambaza. 13  Kuko “umuntu wese yambaza izina rya Yehova azokizwa+.” 14  Ariko none, bazokwambaza gute uwo batizeye+? Kandi bazokwizera gute uwo batumvise ivyiwe? Kandi bazokwumva gute ata wamamaza+? 15  Kandi bazokwamamaza gute batatumwe+? Nk’uko vyanditswe ngo: “Ewe kuntu biteye igomwe ibirenge vy’abamenyesha inkuru nziza y’ivyiza+!” 16  Yamara rero, si bose bagamburutse inkuru nziza+. Kuko Yesaya avuga ati: “Yehova, ni nde yizeye ico yatwumvanye+?” 17  Ukwizera rero kuva ku co umuntu yumvise+. Ico umuntu yumvise na co kizanwa n’ijambo ryerekeye Kristu+. 18  Yamara rero ndabaza nti: Mbega ntibumvise? Erega nkako, “ijwi ryavyo ryagiye mw’isi yose+, kandi amajambo yavyo yashitse ku mpera z’isi+.” 19  Yamara rero ndabaza nti: Mbega Abisirayeli ntibamenye+? Ubwa mbere Musa avuga ati: “Nzobatera ishari biciye ku kitari ihanga; nzobatera ishavu rikaze biciye kw’ihanga ry’imburabwenge+.” 20  Mugabo Yesaya aratinyuka cane akavuga ati: “Naronketse ku batariko bandondera+; nabonetse ku batariko babaza ivyanje+.” 21  Mugabo ku bijanye na Isirayeli avuga ati: “Niriwe nsanziye amaboko abantu b’abagambarazi+ mvuga bakavuga+.”

Utujambo tw'epfo