Abanyefeso 4:1-32

4  Jewe rero imbohe+ mu Mukama, ndabinginga ngo mugende nk’uko bibereye+ ihamagarwa mwahamagawe+,  muri n’ukwiyorosha kwo mu muzirikanyi+ be n’ubwitonzi bikwiye, hamwe n’ukwiyumanganya+, mwihanganirana mu rukundo+,  mwihatira n’ubwira kugumya ubumwe bw’impwemu mu mugozi w’amahoro wunga ubumwe+.  Hari umubiri umwe+, n’impwemu imwe+, nk’uko nyene mwahamagawe muri ca cizigiro kimwe+ mwahamagariwe;  hari Umukama umwe+, ukwizera kumwe+, ibatisimu imwe+;  hari Imana imwe+ ikaba na Se wa bose, iri hejuru ya bose, ikora biciye kuri bose kandi igakorera muri bose.  Kandi umwe wese muri twebwe yarahawe ubuntu ata wari abukwiriye+ nk’uko Kristu yageze ya ngabirano ya gusa+.  Ni co gituma ivuga iti: “Igihe yaduga iyo hejuru, yajanye imbohe; yatanze ingabirano z’abagabo+.”  None iryo jambo ngo: “igihe yaduga+,” risobanura iki atari uko kandi yamanutse mu turere two hasi, ni ukuvuga isi+? 10  Uwo nyene yamanutse ni we kandi yaduze+ kure hejuru y’amajuru yose+, kugira ashobore guha ukunengesera+ ibintu vyose. 11  Kandi hari abo yatanze ngo babe intumwa+, abo yatanze ngo babe abahanuzi+, abo yatanze ngo babe abamamaji b’injili+, abo yatanze ngo babe abungere n’abigisha+, 12  ku bw’ukubogorwa kw’aberanda+, ku bw’igikorwa c’ubusuku, ku bw’ukwubakwa kw’umubiri wa Kristu+, 13  kugeza twese dushikiriye ubumwe mu kwizera no mu bumenyi butagira amakosa bw’Umwana w’Imana, tugashikira urugero rw’umugabo akuze+, urugero rw’igihagararo rw’ukunengesera kwa Kristu+; 14  kugira ngo ntidusubire kuba inzoya, nk’abazungazungishwa+ n’ibisebuzi tujanwa irya n’ino n’umuyaga uwo ari wo wose w’inyigisho+ biciye ku mayeri+ y’abantu, biciye ku rwenge mu kurementanya uruhendo. 15  Mugabo mu kuvuga ukuri+, dukure mu bintu vyose twisunze urukundo+, dukurira muri umwe ari umutwe+, ni ukuvuga Kristu. 16  Bivuye kuri we umubiri wose+, mu kuba ufatanirijwe hamwe ukanywana kandi ugakorera hamwe biciye kw’ifatanirizo ryose ritanga ibikenewe, nk’uko igihimba kimwe cose gikora mu rugero rubereye, urafasha kugira habe ugukura kw’umubiri kugira ngo wiyubake mu rukundo+. 17  Iki rero ni co mvuga kandi nkagishingira intahe mu Mukama, yuko mutobandanya kugenda nk’uko abo mu mahanga+ bagendera mu bupfu bw’imizirikanyi yabo+, 18  mu gihe bari mu mwiza mu bwenge bwabo+, bigijwe kure+ y’ubuzima buva ku Mana, kubera ukutamenya+ kuri muri bo, kubera ugukomantara+ kw’imitima yabo. 19  Kubera yuko babaye ibiti+, bihereje ubushirasoni*+ kugira ngo bakore n’umunoho n’akantu ubuhumane+ bw’ubwoko bwose+. 20  Mugabo mwebwe ukwo si ko mwize Kristu+. 21  Kazima vy’ukuri mwamwumvise kandi mukigishwa biciye kuri we+, nk’uko ukuri+ kuri muri Yezu, 22  yuko mukwiye kwambura wa muntu wa kera+ ahura n’ingeso zanyu za kera akononekara+ yisunze ivyipfuzo vyiwe bihendana+; 23  ahubwo yuko mukwiye guhindurwa bashasha mu nguvu zikoresha umuzirikanyi wanyu+, 24  mukambara+ wa muntu mushasha+ yaremwe+ hisunzwe ukugomba kw’Imana mu bugororotsi+ bw’ukuri no mu kudahemuka kw’ukuri. 25  Ku bw’ivyo, ubu ko mwiyambuye ibinyoma+, umwe wese muri mwebwe navugane ukuri na mugenziwe+, kuko turi ibihimba vya bagenzi bacu+. 26  Murake, yamara ntimucumure+; izuba ntirirenge mugishavuye+, 27  kandi ntimuhe ikibanza Shetani*+. 28  Uwiba ntiyongere kwiba+, ahubwo nakore cane, akoreshe amaboko yiwe igikorwa ciza+, kugira aronke ico aha uwuri mu mukeno+. 29  Ntihagire ijambo riboze riva mu kanwa kanyu+, ahubwo havemwo ijambo ryose ryiza ryo kwubaka uko bikenewe, kugira ngo rihe ivyiza abaryumva+. 30  Vyongeye, ntimutuntuze impwemu nyeranda y’Imana+, iyo mwadomeshejwe ikidodo+ ku bw’umusi w’ukubohorwa biciye ku ncungu+. 31  Umururazi ubabaza wose+, n’ishavu, n’uburake, n’ugukankama, n’ugutukana+, bikurwe muri mwebwe, hamwe n’ububi bwose+. 32  Mugabo mube abanyabuntu+ kuri bagenzi banyu, mugire impuhwe z’ikibabarwe+, mubabariranira ata gahigihigi nk’uko Imana na yo yabababariye ata gahigihigi biciye kuri Kristu+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.
Dufatiye ku kigiriki ni “Diyabolosi,” bisobanura ngo “Umubesheranyi.” Raba kandi Inyongera ya 21.